Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Rozpočet EÚ na rok 2019: rast, solidarita a bezpečnosť v Európe a za jej hranicami – bola dosiahnutá predbežná dohoda

Brusel 5. december 2018

Vo štvrtok 4. decembra počas rozhodujúceho trialógu Európsky parlament a Rada dosiahli s podporou Komisie predbežnú dohodu o rozpočte EÚ na rok 2019.

Budúci týždeň na poslednej plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu v Štrasburgu bude táto dohoda potvrdená. Finančné prostriedky EÚ sa budú naďalej investovať do rastu a zamestnanosti, výskumu a inovácií, študentov a mladých ľudí, teda do oblastí, ktoré sú prioritami Junckerovej Komisie. V súlade s návrhom Komisie z júna a novembra 2018 zostáva účinné riadenie migrácie a vonkajších hraníc Únie prioritou aj v rozpočte na rok 2019.

Komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje k tomu povedal: „Táto dohoda je znakom toho, že keď sme jednotní, môžeme našim občanom poskytnúť pridanú hodnotu, ktorú od nás požadujú. Ďalším cieľom je náš dlhodobý rozpočet na obdobie po roku 2020 a ja dúfam, že sa rokovania o ňom ponesú v rovnako konštruktívnom duchu a intenzívnej angažovanosti všetkých troch inštitúcií ako rokovania o rozpočte na rok 2019. Mali by sme sa zamerať na jeho včasné prijatie. Je to v záujme našich vedcov, študentov, podnikov, poľnohospodárov a regiónov.“

Rozpočet EÚ na rok 2019 predstavuje sumu 165,8 mld. EUR viazaných rozpočtových prostriedkov (prostriedky, ktoré v danom roku možno dohodnúť v zmluvách) a 148,2 mld. EUR platobných prostriedkov (platobné prostriedky, ktoré možno vyplatiť). Niektoré hlavné charakteristiky rozpočtu:

  • Približne polovica finančných prostriedkov, 80,5 mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, pôjde na posilnenie európskej ekonomiky, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Napríklad 12,3* mld. EUR pôjde na program Horizont 2020 (+10 % v porovnaní s rokom 2018) – vrátane sumy 194 mil. EUR na nový Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky – a sumou 3,8 mld. EUR sa podporia siete infraštruktúry prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Suma 57,2 mld. EUR poskytnutá z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pomôže zmenšovať ekonomické rozdiely na vnútroštátnej úrovni, ako aj medzi členskými štátmi;
  • EÚ bude viacerými spôsobmi podporovať mladých ľudí. Suma 2,8 mld. EUR bude určená na vzdelávanie prostredníctvom programu Erasmus+ (+20 % v porovnaní s rokom 2018). Európsky zbor solidarity vytvorí príležitosti na dobrovoľnícku činnosť alebo prácu na projektoch doma alebo v zahraničí. Bude financovaný sumou 143 mil. EUR. Ďalšia suma 350 mil. EUR sa poskytne prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Podporí mladých ľudí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mládeže;
  • Pre európskych poľnohospodárov je určená suma 59,0 mld. EUR;
  • V rámci EÚ aj za jej hranicami sa posilní bezpečnosť. Ako navrhol predseda Juncker vo svojom prejave o stave únie za rok 2018, aj európska pohraničná a pobrežná stráž, Agentúra Európskej únie pre azyl a iné agentúry pôsobiace v oblasti hraničných a vízových záležitostí dostanú v roku 2019 dodatočné zdroje.
  • Z rozpočtu na rok 2019 sa navyše vyčlenia prostriedky pre nástroj pre utečencov v Turecku, aby sa mohli ďalej poskytovať potraviny, vzdelávanie a bývanie tým, ktorí utekajú pred vojnami v Sýrii a inde.

Dnešná dohoda vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo bude po svojom vystúpení z Európskej únie k 30. marcu 2019 naďalej prispievať do rozpočtu EÚ a zúčastňovať sa na jeho plnení až do konca roku 2020 tak, ako keby bolo členským štátom.

Rozpočet EÚ na rok 2019 (v miliónoch EUR):

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV

Rozpočet na rok 2019
(nominálna zmena v % v porovnaní s rokom 2018)

Záväzky

Platby

1. Inteligentný a inkluzívny rast:

80 527 (+3,9 %)

67 557 (+1,4 %)

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Udržateľný rast: prírodné zdroje

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc

43 192 (-0,1 %)

43 116 (-0,2 %)

3. Bezpečnosť a občianstvo

3 787 (+8,4 %)

3 527 (+18,3 %)

4. Globálna Európa

11 319 (+12,4 %)

9 358 (+5,1 %)

5. Administratíva

9 943 (+2,9 %)

9 945 (+2,9 %)

Iné osobitné nástroje

577 (-17,5 %)

412 (-25,2 %)

Rozpočtové prostriedky spolu

165 795 (+3,2%)

148 199 (+2,4%)

Súvislosti

Európska komisia predkladá každoročne, obyčajne koncom jari, návrh rozpočtu EÚ. V tomto roku Komisia predložila svoj počiatočný návrh 23. mája 2018.

Európsky parlament a Rada potom na základe tohto návrhu zaujmú svoje stanovisko. Rada svoje stanovisko formálne prijala 4. septembra 2018. Európsky parlament svoje stanovisko prijal 24. októbra 2018.

V prípade rozdielnosti stanovísk Európskeho parlamentu a Rady sa uplatní rokovací proces známy ako „zmierovací postup“. Tento rok 21-dňové zmierovacie obdobie trvalo od 30. októbra do 19. novembra, ale neviedlo k dohode. Ako ďalší krok Komisia 30. novembra 2018 urýchlene predložila druhý návrh.

V Európskom parlamente viedli rokovania p. Jean Arthuis, predseda Výboru pre rozpočet, p. Daniele Viottiová a p. Paul Rübig, spravodajcovia pre rozpočet na rok 2019. V Rade viedol rokovania rakúsky spolkový minister financií p. Hartwig Löger. Európsku komisiu, ktorá v tomto procese zohráva dôležitú úlohu nestranného sprostredkovateľa, zastupoval komisár zodpovedný za rozpočet p. Günther H. Oettinger s podporou odborníkov z generálneho riaditeľstva pre rozpočet.

Ďalší postup

Na potvrdenie dnes dosiahnutého kompromisu musia príslušný text formálne schváliť Európsky parlament a Rada.

Ďalšie informácie

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2019: Komisia predkladá návrh rozpočtu zameraný na kontinuitu a presadzovanie – v záujme rastu, solidarity, bezpečnosti (23. mája 2018)

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2019: otázky a odpovede (23. mája 2018)

Návrh Komisie na dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027: Komisia navrhuje moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje (2. mája 2018)


* Updated at 22:08 on 05/12/2018 with the precise figure for Horizon 2020.

IP/18/6381

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar