Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De EU‑begroting voor 2019: groei, solidariteit en veiligheid in Europa en daarbuiten – voorlopig akkoord bereikt

Brussel, 5 december 2018

Op dinsdag 4 december hebben het Europees Parlement en de Raad, met steun van de Commissie, tijdens een beslissende trialoog een voorlopig akkoord bereikt over de EU-begroting 2019.

Tijdens de laatste plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg, die volgende week plaatsvindt, zal dit akkoord worden bevestigd.De EU zal blijven investeren in groei en werkgelegenheid, onderzoek en innovatie, studenten en jongeren — de prioriteiten van de Commissie-Juncker. In overeenstemming met de voorstellen van de Commissie van juni en november 2018 blijft ook het doeltreffende beheer van migratie en van de buitengrenzen van de Unie een prioriteit in de begroting 2019.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor begroting en personeelszaken: "Dit akkoord is een teken dat we de toegevoegde waarde kunnen leveren die de burgers van ons vragen, wanneer we er samen werk van maken. De volgende doelstelling is de langetermijnbegroting voor de periode na 2020, en ik hoop dat de besprekingen daarover even constructief zijn als de onderhandelingen voor de begroting 2019, met hetzelfde engagement van de drie instellingen. We moeten ons richten op de tijdige goedkeuring ervan, zodat onze wetenschappers, studenten, bedrijven, landbouwers en regio's niet de dupe worden.”

De EU-begroting voor 2019 is vastgesteld op 165,8 miljard euro aan vastleggingskredieten (sommen waarvoor in een bepaald jaar contractuele verplichtingen kunnen worden aangegaan) en 148,2 miljard euro aan betalingskredieten (sommen die zullen worden uitbetaald). Dit zijn enkele markante feiten:

  • Bijna de helft van de middelen – 80,5 miljard euro aan vastleggingskredieten – gaat naar het stimuleren van de Europese economie, werkgelegenheid en concurrentiekracht. Zo zal 12,3 miljard euro naar Horizon 2020 gaan (10 % meer dan in 2018) — waaronder 194 miljoen euro voor een nieuwe Europese gemeenschappelijke onderneming voor high-performance computing — en zal er 3,8 miljard euro worden uitgetrokken voor steun aan infrastructuurnetwerken via de Connecting Europe Facility (CEF). Via de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) zal nog eens 57,2 miljard euro worden bijgedragen aan het verkleinen van de economische kloof, zowel op nationaal niveau als tussen de lidstaten;
  • De EU zal jongeren op verschillende manieren ondersteunen. 2,8 miljard euro zal voor onderwijs worden uitgetrokken via Erasmus+ (20 % meer dan in 2018). Het Europees Solidariteitskorps biedt mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen of te werken aan projecten in eigen land of daarbuiten. Hiervoor staat 143 miljoen euro ter beschikking. Nog eens 350 miljoen euro wordt besteed aan het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief waarmee steun wordt gegeven aan jongeren in regio's met een hoge jeugdwerkloosheid;
  • Voor de Europese landbouwers is 59 miljard euro uitgetrokken;
  • De veiligheid zal worden gehandhaafd binnen de grenzen van de EU en daarbuiten. Zoals voorzitter Juncker heeft voorgesteld in zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2018 zullen ook de Europese grens- en kustwacht, het Asielagentschap van de Europese Unie en andere agentschappen die zich bezighouden met grens- en visumkwesties in 2019 extra middelen krijgen.
  • Daarnaast krijgt de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije uit de begroting 2019 de middelen die het nodig heeft om voedsel, onderwijs en huisvesting te blijven bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlogen in Syrië en elders.

In het vandaag bereikte akkoord wordt ervan uitgegaan dat het Verenigd Koninkrijk, nadat het op 30 maart 2019 de Europese Unie heeft verlaten, nog tot eind 2020 blijft bijdragen aan de EU-begroting en zal meewerken aan de uitvoering ervan, alsof het nog een lidstaat was.

EU-begroting voor 2019 (in miljoen euro):

KREDIETEN VOLGENS RUBRIEK

Begroting 2019
(nominale verandering in % t.o.v. 2018)

Vastleggingen

Betalingen

1. Slimme en inclusieve groei:

80 527 (+3,9 %)

67 557 (+1 4 %)

Concurrentievermogen voor groei en banen

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Economische, sociale en territoriale cohesie

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen

43 192 (-0,1 %)

43 116 (-0,2 %)

3. Veiligheid en burgerschap

3 787 (+8,4 %)

3 527 (+18,3 %)

4. Europa als wereldspeler

11 319 (+12,4 %)

9 358 (+5,1 %)

5. Administratie

9 943 (+2,9 %)

9 945 (+2,9 %)

Andere speciale instrumenten

577 (-17,5 %)

412 (-25,2 %)

Totaal kredieten

165 795 (+3,2 %)

148 199 (+2,4 %)

Achtergrond

Elk jaar, meestal aan het einde van het voorjaar, dient de Europese Commissie een EU-ontwerpbegroting in. Dit jaar heeft de Commissie haar oorspronkelijke voorstel op 23 mei 2018 gepresenteerd.

Op basis hiervan nemen het Europees Parlement en de Raad elk een standpunt in. De Raad heeft zijn standpunt op 4 september 2018 formeel aangenomen. Het Europees Parlement heeft zijn standpunt op 24 oktober 2018 aangenomen.

Wanneer de standpunten van het Europees Parlement en de Raad van elkaar afwijken, wordt er onderhandeld in de zogeheten "bemiddelingsprocedure". Deze periode van 21 dagen liep dit jaar van 30 oktober tot en met 19 november. Er werd echter geen akkoord bereikt. De Commissie heeft vervolgens snel, op 30 november 2018, een tweede voorstel gedaan.

Voor het Europees Parlement werden de onderhandelingen gevoerd door Jean Arthuis, voorzitter van de Begrotingscommissie, en Daniele Viotti en Paul Rübig, rapporteurs voor de begroting 2019. Voor de Raad werden de onderhandelingen gevoerd door Hartwig Löger, federaal minister van Financiën van Oostenrijk. De Europese Commissie, die optrad als onpartijdig bemiddelaar, werd vertegenwoordigd door de commissaris die verantwoordelijk is voor de begroting, Günther H Oettinger, met steun van deskundigen van het directoraat-generaal Begroting.

Volgende stappen

Om het vandaag bereikte compromis te bezegelen, moet de tekst formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Meer informatie

- EU-begroting 2019: Commissievoorstel mikt op continuïteit en resultaten – voor groei, solidariteit en veiligheid (23 mei 2018)

- EU-ontwerpbegroting 2019: vragen en antwoorden (23 mei 2018)

- Voorstel voor de langetermijnbegroting van de EU 2021-2027: Commissie stelt een moderne begroting voor, voor een Unie die ons beschermt, sterker maakt en verdedigt (2 mei 2018)

IP/18/6381

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar