Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets 2019.gadam: izaugsme, solidaritāte un drošība Eiropā un ārpus tās. Panākta pagaidu vienošanās

Briselē, 2018. gada 5. decembrī

Izšķirošā trialogā Eiropas Parlaments un Padome ar Komisijas atbalstu 4. decembrī panāca pagaidu vienošanos par ES 2019. gada budžetu.

Šī vienošanās ir jāapstiprina nākamajā nedēļā Eiropas Parlamenta pēdējā plenārsesijā Strasbūrā. ES līdzekļi arī turpmāk tiks ieguldīti Ž.K. Junkera vadītās Komisijas prioritātes — izaugsmē un nodarbinātībā, pētniecībā un inovācijā, studentu un jauniešu vajadzībās. Atbilstoši Komisijas 2018. gada jūnija un novembra priekšlikumiem arī migrācijas un Savienības ārējo robežu iedarbīga pārvaldība joprojām būs viena no prioritātēm 2019. gada budžetā.

Komisārs Ginters Etingers, kas atbild par budžetu un cilvēkresursiem, teica: “Šī panāktā vienošanās ir apliecinājums tam, ka, būdami vienoti, mēs varam nodrošināt to pievienoto vērtību, ko pilsoņi no mums sagaida. Mūsu nākamais mērķis ir ES ilgtermiņa budžets laikposmam pēc 2020. gada, un es ceru, ka tā apspriešanā tiks saglabāta konstruktīvā gaisotne un visu trīs iestāžu aktīvā iesaistīšanās, kas valdīja sarunās par 2019. gada budžetu. Mums jācenšas to pieņemt laikus, lai mūsu zinātnieki, studenti, uzņēmumi, lauksaimnieki un reģioni nezaudētu.”

ES budžetā 2019. gadam saistību apropriācijām ir paredzēti 165,8 miljardi eiro (līdzekļi, kuru izlietojumu konkrētajā gadā var paredzēt līgumos) un maksājumu apropriācijām — 148,2  miljardi eiro (līdzekļi, kas tiks izmaksāti). Dažas no galvenajām budžeta iezīmēm ir šādas.

  • Gandrīz puse no naudas līdzekļiem — 80,5 miljardi eiro saistību apropriācijās — ir paredzēti Eiropas ekonomikas stimulēšanai un nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanai. Piemēram, 12,3 miljardi eiro tiks piešķirti programmai “Apvārsnis 2020” (+10 % salīdzinājumā ar 2018. gadu), no tiem 194 miljoni eiro — jaunam Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumam, un Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) ietvaros ar 3,8 miljardiem eiro tiks atbalstīti infrastruktūras tīkli. Vēl 57,2 miljardi eiro no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem) līdzēs mazināt ekonomikā atšķirības gan vienas valsts ietvaros, gan starp dalībvalstīm;
  • ES dažādi atbalstīs jauniešus. 2,8 miljardi eiro tiks atvēlēti izglītībai, izmantojot programmu “Erasmus+” (+  20 % salīdzinājumā ar 2018. gadu). Eiropas Solidaritātes korpuss ar 143 miljoniem eiro radīs iespējas veikt brīvprātīgo darbu vai iesaistīties projektos gan pašu mājās, gan ārzemēs. Un vēl 350 miljoni eiro ir atvēlēti Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, kas sniegs atbalstu jauniešiem reģionos, kuros ir liels jauniešu bezdarbs;
  • Eiropas lauksaimnieki saņems 59,0 miljardus eiro;
  • Drošība tiks stiprināta gan ES teritorijā, gan aiz tās robežām. Kā priekšsēdētājs Ž.K. Junkers ierosināja savā 2018. gada runā par stāvokli Savienībā, Eiropas Robežu un krasta apsardze, ES Patvēruma aģentūra un citas aģentūras, kas nodarbojas ar robežu un vīzu jautājumiem, arī 2019. gadā saņems papildu līdzekļus.
  • Turklāt ar 2019. gada budžetu nodrošinās nepieciešamos līdzekļus Bēgļu atbalsta mehānismam Turcijā, lai varētu turpināt apgādāt ar pārtiku, izglītību un pajumti kara bēgļus no Sīrijas vai citiem reģioniem.

Šodienas vienošanās pamatā ir pieņēmums, ka pēc Eiropas Savienības atstāšanas 2019. gada 30. martā Apvienotā Karaliste līdz 2020. gada beigām sniegs tādu pašu ieguldījumu ES budžetā un piedalīsies tā īstenošanā, it kā tā būtu dalībvalsts.

ES 2019. gada budžets (miljonos eiro):

APROPRIĀCIJAS PA IZDEVUMU KATEGORIJĀM

2019. gada budžets
(nominālās izmaiņas % salīdzinājumā ar 2018. gadu)

Saistības

Maksājumi

1. Gudra un iekļaujoša izaugsme

80 527 (+3,9%)

67 557 (+1,4 %)

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Ar tirgu saistīti izdevumi un tiešais atbalsts

43 192 (-0,1 %)

43 116 (-0,2 %)

3. Drošība un pilsonība

3 787 (+8,4 %)

3 527 (+18,3 %)

4. Globālā Eiropa

11 319 (+12,4 %)

9 358 (+5,1 %)

5. Administrācija

9 943 (+2,9 %)

9 945 (+2,9 %)

Citi speciālie instrumenti

577 (-17,5 %)

412 (-25,2 %)

Apropriācijas kopā

165 795 (+3,2%)

148 199 (+2,4%)

Konteksts

Katru gadu, parasti vēlā pavasarī, Eiropas Komisija iesniedz ES budžeta projektu. Šogad Komisija savu sākotnējo priekšlikumu iesniedza 2018. gada 23. maijā.

Pamatojoties uz to, Eiropas Parlaments un Padome pieņem katrs savu nostāju. Padome savu formālo nostāju pieņēma 2018. gada 4. septembrī. Eiropas Parlaments savu nostāju pieņēma 2018. gada 24. oktobrī.

Atšķirības starp Eiropas Parlamenta un Padomes nostājām risina sarunu procesā, kas pazīstams kā “samierināšanas procedūra”. Šogad 21 dienu ilgā samierināšana notika no 30. oktobra līdz 19. novembrim, bet vienošanās netika panākta. Pēc tam 2018. gada 30. novembrī Komisija nekavējoties nāca klajā ar otro priekšlikumu.

No Eiropas Parlamenta puses sarunas vadīja Budžeta komitejas priekšsēdētājs Jean Arthuis, 2019. gada budžeta referenti Daniele Viotti un Paul Rübig. No Padomes puses sarunas vadīja Austrijas federālais finanšu ministrs Hartwig Löger. Eiropas Komisijai — kurai ir nozīmīgā godprātīga starpnieka loma — pārstāvēja par budžetu atbildīgais komisārs Ginters Etingers ar Budžeta ģenerāldirektorāta ekspertu atbalstu.

Nākamie pasākumi

Lai apstiprinātu šodien panākto kompromisu, Eiropas Parlamentam un Padomei formāli ir jāapstiprina tā teksts.

Papildinformācija

- ES 2019. gada budžeta projekts: Komisija ierosina budžetu, kas vērsts uz nepārtrauktību un īstenošanu izaugsmes, solidaritātes un drošības labā (2018. gada 23. maijs)

- ES 2019. gada budžeta projekts: Questions and Answers (2018. gada 23. maijs)

- Komisijas priekšlikums par ES ilgtermiņa budžetu 2021.–2027. gadam: Komisija nāk klajā ar modernu budžetu Savienībai, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv (2018. gada 2. maijs)

IP/18/6381

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar