Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2019 m. ES biudžetas: augimas, solidarumas ir saugumas Europoje ir už jos ribų. Pasiektas preliminarus susitarimas

Briuselis, 2018 m. gruodžio 5 d.

Antradienį, gruodžio 4 d., Europos Parlamentas ir Taryba, padedami Komisijos, per lemiamą trišalio dialogo posėdį pasiekė preliminarų susitarimą dėl 2019 m. ES biudžeto.

Šis susitarimas turi būti patvirtintas kitą savaitę paskutinėje plenarinėje Europos Parlamento sesijoje Strasbūre. ES lėšos bus toliau investuojamos į J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetus: augimą ir darbo vietas, mokslinius tyrimus ir inovacijas, studentus ir jaunimą. Laikantis 2018 m. birželio mėn. ir lapkričio mėn. Komisijos pasiūlymų, 2019 m. biudžeto prioritetas tebebus ir veiksmingas migracijos bei Sąjungos išorės sienų valdymas.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris: „Šis susitarimas rodo, kad būdami vieningi galime sukurti pridėtinę vertę, kurios prašo mūsų piliečiai. Kitas mūsų tikslas yra ilgalaikis biudžetas po 2020 m. Tikiuosi, kad per dėl jo vyksiančias diskusijas bus išlaikytas derybų dėl 2019 m. biudžeto konstruktyvumas ir visų trijų institucijų aktyvumas. Turėtume siekti kad jis būtų priimtas laiku – tam, kad nenukentėtų mūsų mokslininkai, studentai, įmonės, ūkininkai ir regionai.“

2019 m. ES biudžete numatyta 165,8 mlrd. EUR įsipareigojimų (t. y. lėšų, dėl kurių konkrečiais metais galima susitarti sutartyse) ir 148,2 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų (t. y. lėšų, kurios bus sumokėtos). Keletas svarbiausių biudžeto aspektų:

  • beveik pusė visų lėšų, t. y. 80,5 mlrd. EUR įsipareigojimų, bus skirta Europos ekonomikai, užimtumui ir konkurencingumui skatinti. Pavyzdžiui, 12,3 mlrd. EUR bus skirta programai „Horizontas 2020“ (10 % daugiau, palyginti su 2018 m.), įskaitant 194 mln. EUR naujajai Europos našiosios kompiuterijos bendrajai įmonei, o 3,8 mlrd. EUR pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) bus paremti infrastruktūros tinklai. Dar 57,2 mlrd. EUR, numatytų Europos struktūriniams ir investicijų fondams (ESI fondams), padės sumažinti ekonomikos atotrūkį ir pačiose šalyse, ir tarp valstybių narių;
  • ES keliais būdais padės jaunimui. 2,8 mlrd. EUR bus skirta švietimui pagal programą „Erasmus+“ (20 % daugiau, palyginti su 2018 m.). Europos solidarumo korpusas, kuriam numatyta 143 mln. EUR, suteiks galimybių savanoriauti arba dirbti projektuose savo arba užsienio šalyse. Dar 350 mln. EUR, skirtais Jaunimo užimtumo iniciatyvai, bus paremtas jaunimas regionuose, kuriuose didelis jaunimo nedarbas;
  • Europos ūkininkams bus skirta 59 mlrd. EUR;
  • ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų bus užtikrinamas saugumas. Kaip 2018 m. pranešime apie Sąjungos padėtį pasiūlė Pirmininkas J.-C. Junckeris, Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, ES prieglobsčio agentūra ir kitos sienų ir vizų klausimus sprendžiančios agentūros 2019 m. taip pat gaus papildomų išteklių.
  • Be to, iš 2019 m. biudžeto bus skiriamos būtinos lėšos Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei, kad pagal ją būtų galima ir toliau teikti maisto, būstą ir švietimo paslaugas nuo Sirijoje ir kitur siaučiančių karų bėgantiems žmonėms.

Šiandienos susitarimas grindžiamas prielaida, kad Jungtinė Karalystė, išstojusi iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d., iki 2020 m. pabaigos ir toliau prisidės prie ES biudžetų įgyvendinimo ir dalyvaus juos įgyvendinant taip, lyg ji būtų valstybė narė.

2019 m. ES biudžetas (mln. EUR):

ASIGNAVIMAI PAGAL IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

2019 m. biudžetas
(nominalus pokytis procentais, palyginti su 2018 m.)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1. Pažangus ir integracinis augimas

80,527 (+3,9 %)

67,557 (+1,4 %)

Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

23,335 (+6,1 %)

20,522 (+2,1 %)

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

57,192 (+3,0 %)

47,035 (+1,1 %)

2. Tvarus augimas: gamtos ištekliai

59,642 (+0,7 %)

57,400 (+2,4 %)

Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginė pagalba

43,192 (-0,1 %)

43,116 (-0,2 %)

3. Saugumas ir pilietybė

3,787 (+8,4 %)

3,527 (+18,3 %)

4. Europos vaidmuo pasaulyje

11,319 (+12,4 %)

9,358 (+5,1 %)

5. Administravimas

9,943 (+2,9 %)

9,945 (+2,9 %)

Kitos specialios priemonės

577 (-17,5 %)

412 (-25,2 %)

Iš viso asignavimų

165,795 (+3,2 %)

148,199 (+2,4 %)

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija ES biudžeto projektą teikia kasmet, paprastai pavasario pabaigoje. Šiais metais pirminį pasiūlymą Komisija pateikė 2018 m. gegužės 23 d.

Remdamiesi tuo pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba pareiškia savo pozicijas. Šiais metais Taryba savo poziciją oficialiai priėmė 2018 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamentas savo poziciją priėmė 2018 m. spalio 24 d.

Europos Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumai derinami derybų procese, kuris vadinamas taikinimo procedūra. Šiemet 21 dienos taikinimo laikotarpis truko nuo spalio 30 d. iki lapkričio 19 d., bet susitarimas nebuvo pasiektas. Todėl 2018 m. lapkričio 30 d. Komisija skubiai pateikė antrą pasiūlymą.

Europos Parlamentui derybose atstovavo Biudžeto komiteto pirmininkas Jeanas Arthuisas ir pranešėjai 2019 m. biudžeto klausimais Daniele Viotti ir Paulas Rübigas. Tarybos atstovas buvo Austrijos federalinis finansų ministras Hartwigas Lögeris. Svarbų sąžiningo tarpininko vaidmenį atliekančiai Europos Komisijai atstovavo už biudžetą atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris, padedamas Biudžeto generalinio direktorato ekspertų.

Tolesni veiksmai

Kad šiandien pasiektas kompromisas būtų galutinai patvirtintas, tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba tekstą turi patvirtinti oficialiai.

Daugiau informacijos

- 2019 m. ES biudžeto projektas. Komisija siūlo į tęstinumą ir įgyvendinimą orientuotą biudžetą augimui, solidarumui ir saugumui užtikrinti (2018 m. gegužės 23 d.)

- 2019 m. ES biudžeto projektas. Klausimai ir atsakymai (2018 m. gegužės 23 d.)

- Komisijos ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto pasiūlymas. Komisija siūlo šiuolaikišką biudžetą Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina (2018 m. gegužės 2 d.)

IP/18/6381

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar