Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi 2019. aasta eelarve: majanduskasv, solidaarsus ning julgeolek Euroopas ja mujal – esialgne kokkulepe on saavutatud

Brüssel, 5. detsember 2018

Teisipäeval, 4. detsembril jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni abiga otsustaval kolmepoolsel kohtumisel ELi 2019. aasta eelarve üle esialgsele kokkuleppele.

Kokkulepe tuleb kinnitada järgmisel nädalal Strasbourgis toimuval Euroopa Parlamendi viimasel plenaaristungil. Vastavalt Junckeri komisjoni prioriteetidele toetatakse ELi eelarve vahenditest jätkuvalt majanduskasvu, töökohtade loomist, teadusuuringuid, innovatsiooni, üliõpilasi ja noori. 2018. aasta juunis ja novembris esitatud komisjoni ettepanekute alusel jääb 2019. aasta eelarves samuti esmatähtsaks rände ja liidu välispiiri tõhus haldamine.

Eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger sõnas: „Kokkulepe näitab, et ainult üksmeele korral on meil võimalik pakkuda lisaväärtust, mida kodanikud liidult ootavad. Meie järgmine eesmärk on leppida kokku 2020. aastale järgnevas pikaajalises eelarves ja loodan, et kõik kolm institutsiooni osalevad selle arutamisel sama konstruktiivselt ja aktiivselt kui 2019. aasta eelarve läbirääkimistel. Kokkulepe tuleks saavutada aegsasti, sest muidu kannatavad meie teadlased, üliõpilased, ettevõtjad, talupidajaid ja piirkonnad.“

ELi 2019. aasta eelarves on ette nähtud 165,8 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringuid (summa, mille ulatuses saab sellel aastal sõlmida lepinguid) ja 148,2 miljardit eurot maksete assigneeringuid (väljamakstavad summad). Eelarvet iseloomustab järgmine.

  • Peaaegu pool vahenditest (80,5 miljardit eurot kulukohustustena) on ette nähtud Euroopa majanduse, tööhõive ja konkurentsivõime ergutamiseks. Näiteks 12,3 miljardit eurot eraldatakse programmile „Horisont 2020“ (+10% võrreldes 2018. aastaga), sealhulgas 194 miljonit eurot uuele Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõttele. Euroopa ühendamise rahastu kaudu toetatakse 3,8 miljardi euroga taristuvõrke. Lisaks rahastatakse 57,2 miljardi euroga Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, et vähendada majanduslikke lõhesid nii liikmesriikide vahel kui ka sees.
  • EL toetab mitmel viisil ka noori. Hariduse edendamiseks eraldatakse 2,8 miljardit eurot programmile Erasmus+ (+20% võrreldes 2018. aastaga). Euroopa solidaarsuskorpus, mida rahastatakse 143 miljoni euroga, annab võimaluse osaleda vabatahtlikuna või töötada projektides nii kodu- kui ka välismaal. Noorte tööhõive algatuse kaudu toetatakse veel 350 miljoni euroga noori, kes elavad suure töötusega piirkondades.
  • Euroopa põllumajandusettevõtjaid abistatakse 59,0 miljardi euroga.
  • Nii ELis kui ka väljaspool seda tugevdatakse julgeolekut. Nii nagu president Juncker pani ette oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus 2018. aastal, eraldatakse Euroopa piiri- ja rannikuvalvele, Euroopa Liidu Varjupaigaametile ja muudele piiri- ja viisaküsimustega tegelevatele ametitele ka 2019. aasta lisavahendeid.
  • Lisaks tagatakse 2019. aasta eelarvest vajalikud vahendid Türgi pagulasrahastule, et pakkuda selle kaudu ka edaspidi toitu, haridust ja peavarju Süüriast ja mujalt pärit sõjapõgenikele.

Tänane kokkulepe põhineb eeldusel, et pärast EList lahkumist 30. märtsil 2019 aitab Ühendkuningriik jätkuvalt täita ELi eelarvet ning osaleb selles kuni 2020. aasta lõpuni samadel tingimustel nagu siis, kui ta jääks liidu liikmeks.

ELi 2019. aasta eelarve (miljonites eurodes)

ASSIGNEERINGUD RUBRIIKIDE KAUPA

2019. aasta eelarve
(nominaalne muutus protsentides võrreldes 2018. aastaga)

Kulukohustused

Maksed

1. Arukas ja kaasav majanduskasv:

80 527 (+3,9%)

67 557 (+1,4 %)

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Turuga seotud kulud ja otsetoetused

43 192 (-0,1 %)

43 116 (-0,2 %)

3. Julgeolek ja kodakondsus

3 787 (+8,4 %)

3 527 (+18,3 %)

4. Globaalne Euroopa

11 319 (+12,4 %)

9 358 (+5,1 %)

5. Haldus

9 943 (+2,9 %)

9 945 (+2,9 %)

Muud erivahendid

577 (-17,5 %)

412 (-25,2 %)

Assigneeringud kokku

165 795 (+3,2%)

148 199 (+2,4%)

Taust

Euroopa Komisjon esitab igal aastal – tavaliselt kevade lõpus – ELi eelarve projekti. Komisjon esitas oma käesoleva aasta esialgse ettepaneku 23. mail 2018.

Komisoni ettepanekule tuginedes kujundavad Euroopa Parlament ja nõukogu oma seisukoha. Tänavu võttis nõukogu oma seisukoha ametlikult vastu 4. septembril. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu 24. oktoobril.

Euroopa Parlament ja nõukogu lahendavad oma lahkarvamused läbirääkimiste teel, mida kutsutakse lepitusmenetluseks. Käesoleval aastal kestis 21päevane lepitusmenetlus 30. oktoobrist 19. novembrini, kuid kokkuleppeni ei viinud. Järgmise sammuna esitas komisjon kiiresti 30. novembril 2018 teise ettepaneku.

Parlamendi poolt osalesid läbirääkimistel eelarvekomisjoni esimees Jean Arthuis ning 2019. aasta eelarve raportöörid Daniele Viotti ja Paul Rübig. Nõukogu poolt osales läbirääkimistel Austria rahandusminister Hartwig Löger. Euroopa Komisjonil oli selles protsessis oluline erapooletu vahendaja roll. Teda esindas eelarveküsimuste eest vastutav volinik Günther H. Oettinger koos eelarve peadirektoraadi ekspertidega.

Järgmised sammud

Täna saavutatud kompromissi kinnitamiseks peavad nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu kokkulepitud teksti heaks kiitma.

Lisateave

- ELi 2019. aasta eelarveprojekt: komisjon keskendub eelarves järjepidevusele ning majanduskasvu, solidaarsuse ja julgeolekueesmärkide saavutamisele (23. mai 2018)

- ELi 2019. aasta eelarveprojekt: küsimused ja vastused (23. mai 2018)

- ELi pikaajalist eelarvet 2021–2027 käsitlev komisjoni ettepanek: komisjon teeb ettepaneku võtta vastu tänapäevane eelarve liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi (2. mai 2018)

IP/18/6381

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar