Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-budgettet for 2019 vækst, solidaritet og sikkerhed i og uden for Europa — foreløbig aftale indgået

Bruxelles, den 5. december 2018

Tirsdag den 4. december indgik Europa-Parlamentet og Rådet med støtte fra Kommissionen en foreløbig aftale om EU-budgettet for 2019 under en afgørende trilog.

Denne aftale skal bekræftes i næste uge i den sidste plenarforsamling i Europa-Parlamentet i Strasbourg.EU-midler vil fortsat blive investeret i vækst og beskæftigelse, forskning og innovation, studerende og unge — Junckerkommissionens prioriteter. Effektiv forvaltning af migration og af EU's eksterne grænser vil i tråd med Kommissionens forslag fra juni og november 2018 fortsat være en prioritet i budgettet for 2019.

Kommissær Günther H. Oettinger med ansvar for budget og menneskelige ressourcer udtaler: "Aftalen i dag er et tegn på, at vi kan levere den merværdi, som vores borgere forventer, når vi står sammen. Det næste mål er vores langsigtede budget efter 2020, og jeg håber, at den konstruktive ånd alle tre institutioner har vist i forhandlingerne om 2019-budgettet kan bibeholdes i disse diskussioner. Vi bør fokusere på den rettidige vedtagelse af 2019-budgettet, så vores forskere, studerende, virksomheder, landbrugere og regioner ikke mister midler."

I EU-budgettet for 2019 er der afsat 165,8 mia. EUR til forpligtelser (penge, der kan indgås kontrakter for i et givet år) og 148,2 mia. EUR til betalingsbevillinger (penge, der vil blive udbetalt). Følgende hovedpunkter kan fremhæves:

  • Tæt på halvdelen af midlerne — 80,5 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger — afsættes til fremme af vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i EU. For eksempel vil der gå 12,3 mia. EUR til Horisont 2020 (en stigning på 10 % i forhold til 2018) — herunder 194 mio. EUR til et nyt europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling — og 3,8 mia. EUR vil støtte infrastrukturnetværk gennem Connecting Europe-faciliteten (CEF). Yderligere 57,2 mia. EUR vil gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) hjælpe med at mindske økonomiske forskelle, nationalt såvel som mellem medlemsstaterne.
  • EU vil støtte unge på forskellige måder. 2,8 mia. EUR vil blive øremærket uddannelse gennem Erasmus+ (en stigning på 20 % i forhold til 2018). Det europæiske solidaritetskorps vil med 143 mio. EUR skabe muligheder for at udføre frivilligt arbejde eller arbejde i projekter enten hjemme eller i udlandet. Yderligere 350 mio. EUR vil gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet støtte unge i regioner med stor ungdomsarbejdsløshed.
  • Europæiske landbrugere vil få fordel af 59,0 mia. EUR.
  • Sikkerheden bliver styrket inden og uden for EU's grænser. Som Kommissionsformand Jean-Claude Juncker foreslog i sin 2018-tale om Unionens tilstand, så vil den europæiske grænse- og kystvagt, EU's Asylagentur og andre agenturer, der arbejder med grænse- og visumspørgsmål, modtage yderligere midler i 2019.
  • Derudover vil 2019-budgettet tilvejebringe de nødvendige midler til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, så den fortsat kan levere mad, uddannelse og husly til dem, der flygter fra krig i Syrien og andre steder.

Aftalen i dag er baseret på den forudsætning, at Det Forenede Kongerige efter udtrædelsen af Den Europæiske Union den 30. marts 2019 og indtil udgangen af 2020 fortsat vil bidrage til og deltage i gennemførelsen af EU's budgetter, som om det var et fuldgyldigt medlem af EU.

EU-budgettet for 2019 (i mio. EUR):

BEVILLINGER EFTER UDGIFTSOMRÅDE

Budget for 2019
(nominel ændring i % i forhold til 2018)

Forpligtelser

Betalinger

1. Intelligent og inklusiv vækst:

80 527 (+3,9 %)

67 557 (+1,4 %)

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Økonomisk, social og territorial samhørighed

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Bæredygtig vækst: naturressourcer

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 192 (-0,1 %)

43 116 (-0,2 %)

3. Sikkerhed og unionsborgerskab

3 787 (+8,4 %)

3 527 (+18,3 %)

4. Et Globalt Europa

11 319 (+12,4 %)

9 358 (+5,1 %)

5. Forvaltning

9 943 (+2,9 %)

9 945 (+2,9 %)

Andre særlige instrumenter

577 (-17,5 %)

412 (-25,2 %)

Bevillinger i alt

165 795 (+3,2 %)

148 199 (+2.4 %)

Baggrund

Hvert år, som regel i det sene forår, fremlægger Europa-Kommissionen et forslag til EU's budget for det efterfølgende år. I år fremlagde Kommissionen sit indledende udkast den 23. maj 2018.

På baggrund af udkastet indtager Europa-Parlamentet og Rådet hver især en holdning. I år vedtog Rådet formelt sin holdning den 4. september 2018. Europa-Parlamentet vedtog sin holdning den 24. oktober 2018.

Hvis Europa-Parlamentet og Rådet ikke er enige og indtager forskellige holdninger, indleder de forhandlinger om budgettet, også kendt som "forligsproceduren". I år løb den 21 dage lange forligsperiode fra den 30. oktober til den 19. november uden at føre til en aftale. Kommissionen fremlagde hurtigt som et næste skridt den 30. november 2018 et nyt forslag.

Forhandlingerne på vegne af Europa-Parlamentets side blev ført af Jean Arthuis, formand for Budgetudvalget, samt Daniele Viotti og Paul Rübig, ordførere for 2019-budgettet. Forhandlingerne på vegne af Rådet blev ført af den østrigske forbundsfinansminister Hartwig Löger. Europa-Kommissionen, der optrådte som neutral mægler, var repræsenteret ved Günther H. Oettinger, kommissær med ansvar for budgettet, assisteret af eksperter fra Generaldirektoratet for Budget.

De næste skridt

For at forsegle det kompromis, man er nået frem til i dag, skal både Europa-Parlamentet og Rådet vedtage den aftalte tekst.

Yderligere oplysninger

- Forslag til EU-budgettet for 2019: Kommissionen forelægger et budget med fokus på kontinuitet og resultater, der skal sikre vækst, solidaritet, og sikkerhed (23. maj 2018)

- Forslag til EU-budgettet for 2019: Spørgsmål og svar (23. maj 2018)

- Kommissionens forslag til det langsigtede EU-budget for 2021-27: Kommissionen foreslår et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer (2. maj 2018)

IP/18/6381

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar