Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бюджетът на ЕС за 2019 г.: растеж, солидарност и сигурност в Европа и извън нея — постигнато е предварително споразумение

Брюксел, 5 декември 2018 r.

Във вторник, 4 декември, Европейският парламент и Съветът, с подкрепата на Комисията, постигнаха предварително споразумение по бюджета на ЕС за 2019 г. по време на решаваща тристранна среща.

Това споразумение предстои да бъде потвърдено следващата седмица по време на последната пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург.Средствата на ЕС ще продължат да бъдат инвестирани в растеж и работни места, в научни изследвания и иновации, в студентите и младите хора — приоритетите на Комисията „Юнкер“. В съответствие с предложенията на Комисията от юни и ноември 2018 г. ефективното управление на миграцията и външните граници на Съюза също ще остане приоритет в бюджета за 2019 г.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Това споразумение е доказателство, че когато сме единни, можем да постигнем добавената стойност, която нашите граждани очакват. Следващата цел е нашият дългосрочен бюджет за периода след 2020 г. и се надявам, че конструктивният дух и силната ангажираност на трите институции по време на преговорите по бюджета за 2019 г. ще бъдат запазени и при тези дискусии. Трябва да се съсредоточим върху навременното му приемане, така че нашите учени, студенти, предприятия, земеделски стопани и региони да не изгубят средства.“

Бюджетът на ЕС за 2019 г. възлиза на 165,8 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 148,2 милиарда евро бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени). Някои от неговите основни характеристики са:

  • Близо половината от средствата — 80,5 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения — ще послужат за стимулиране на европейската икономика, заетостта и конкурентоспособността. Например, 12,3 милиарда евро ще бъдат отпуснати за „Хоризонт 2020“ (+10 % спрямо 2018 г.), включително 194 милиона евро за ново съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, а 3,8 милиарда евро ще подкрепят инфраструктурни мрежи чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Други 57,2 милиарда евро по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (фондовете ЕСИ) ще спомогнат за намаляване на икономическите разлики както на национално равнище, така и между държавите членки;
  • ЕС ще подкрепя младите хора по няколко начина. 2,8 милиарда евро ще бъдат насочени към образованието чрез програмата „Еразъм+“ (+ 20 % в сравнение с 2018 г.). Чрез Европейския корпус за солидарност ще бъдат създадени възможности за доброволческа дейност или работа по проекти в собствената страна или в чужбина със сумата от 143 милиона евро. Други 350 милиона евро по линия на инициативата за младежка заетост ще подкрепят младите хора в региони, в които младежката безработица е висока;
  • Европейските земеделски стопани ще се възползват от 59,0 милиарда евро;
  • Ще бъде засилена сигурността в рамките на ЕС и извън него. Както председателят Юнкер предложи в своята реч за състоянието на Съюза през 2018 г., Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията на ЕС в областта на убежището и други агенции, работещи по въпросите на границите и визите, също ще получат допълнителни средства през 2019 г.
  • Освен това бюджетът за 2019 г. ще осигури необходимите средства за Механизма за бежанците в Турция, така че той може да продължи да предоставя храна, образование и жилищно настаняване на тези, които бягат от войни в Сирия и на други места.

Днешното споразумение се основава на презумпцията, че след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз на 30 март 2019 г., то ще продължи да дава принос и да участва в изпълнението на бюджета на ЕС до края на 2020 г., както ако беше държава членка.

Бюджет на ЕС за 2019 г. (в милиони евро):

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ

Бюджет за 2019 г.
(номинална промяна в % спрямо 2018 г.)

Поети задължения

Плащания

1. Интелигентен и приобщаващ растеж:

80 527 (+3,9 %)

67 557 (+1,4 %)

Конкурентоспособност за растеж и работни места

23 335 (+6,1 %)

20 522 (+2,1 %)

Икономическо, социално и териториално сближаване

57 192 (+3,0 %)

47 035 (+1,1 %)

2. Устойчив растеж: природни ресурси

59 642 (+0,7 %)

57 400 (+2,4 %)

Разходи, свързани с пазара, и преки помощи

43 192 (-0,1 %)

43 116 (-0,2 %)

3. Сигурност и гражданство

3 787 (+8,4 %)

3 527 (+18,3 %)

4. Глобална Европа

11 319 (+12,4 %)

9 358 (+5,1 %)

5. Администрация

9 943 (+2,9 %)

9 945 (+2,9 %)

Други специални инструменти

577 (-17,5 %)

412 (-25,2 %)

Общо бюджетни кредити

165 795 (+3,2%)

148 199 (+2,4%)

Контекст

Всяка година, обикновено в края на пролетта, Европейската комисия внася проект на бюджет на ЕС. Тази година тя представи първоначалното си предложение на 23 май 2018 г.

Въз основа на това предложение Европейският парламент и Съветът излизат със самостоятелна позиция. Тази година Съветът официално прие позицията си на 4 септември 2018 г. Европейският парламент прие позицията си на 24 октомври 2018 г.

Различията между позициите на Европейския парламент и на Съвета се преодоляват в рамките на преговорен процес, известен като „помирителната процедура“. Тази година 21-дневният помирителен период протече от 30 октомври до 19 ноември, но не доведе до споразумение. Като следваща стъпка на 30 ноември 2018 г. Комисията бързо представи второ предложение.

От страна на Европейския парламент преговорите бяха водени от Жан Артюи, председател на комисията по бюджети, Даниеле Виоти и Паул Рюбиг, докладчици за бюджета за 2019 г. От страна на Съвета преговорите бяха водени от австрийския федерален министър на финансите Хартвиг Льогер. Европейската комисия, изпълняваща важната роля на безпристрастен посредник, беше представлявана от комисаря, отговарящ за бюджета, Гюнтер Йотингер, с подкрепата на експерти от генерална дирекция „Бюджет“.

Следващи стъпки

За да се утвърди постигнатият днес компромис, Европейският парламент и Съветът трябва да одобрят официално текста.

За повече информация

- Проектобюджет на ЕС за 2019 г.: Комисията предлага бюджет, съсредоточен върху постоянството и изпълнението, с цел растеж, солидарност, сигурност (23 май 2018 г.)

- Проектобюджет на ЕС за 2019 г.: Въпроси и отговори (23 май 2018 г.)

- Предложение на Комисията за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: Комисията предлага модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава (2 май 2018 г.)

IP/18/6381

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar