Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska kommissionens rapport om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen

Strasbourg den 13 november 2018

Europeiska kommissionens rapport om Rumäniens framsteg inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen

Europeiska kommissionen har i dag antagit sin senaste rapport om Rumäniens framsteg med att uppfylla sina åtaganden i fråga om rättsliga reformer och kampen mot korruption inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen (nedan kallad mekanismen).

Dagens rapport innehåller en genomgång av situationen sedan november 2017. Det noteras att även om Rumänien har vidtagit vissa åtgärder för att genomföra de slutliga tolv rekommendationer för att uppfylla de riktmärken som fastslagits inom mekanismen och som kommissionen utfärdade i januari 2017, har i vissa fall utvecklingen på senare tid gått bakåt och ställt den positiva bedömning som gjordes i januari 2017 i fråga. Detta gäller särskilt rättsväsendets oberoende, reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption på hög nivå. Dagens rapport innehåller därför även ett antal ytterligare rekommendationer för omedelbar uppföljning.

Förste vice ordförande Frans Timmermans gör följande uttalande: ”Jag beklagar att reformprocessen i Rumänien inte bara har avstannat, utan även gått bakåt i frågor där framsteg har gjorts under de senaste 10 åren. Det är av avgörande betydelse att Rumänien omedelbart tar upp kampen mot korruption på nytt och också säkerställer ett oberoende rättsväsen. Det är enda sättet för Rumänien att fortsätta mot målet att avsluta mekanismen, något som ligger i både landets, dess medborgares och hela EU:s intresse.”

Under de tolv månader som gått sedan rapporten i november 2017 har Rumänien vidtagit vissa åtgärder för att genomföra rekommendationerna i rapporten från januari 2017. Bedömningen av rapporten från januari 2017 har dock alltid varit beroende av att man undviker bakslag som ifrågasätter de framsteg som gjorts under de senaste 10 åren. Ändrade lagar om rättsväsendet, tryck riktat mot rättsväsendets oberoende i allmänhet och det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning (DNA) i synnerhet, och andra åtgärder som undergräver kampen mot korruption har fått utvecklingen att gå bakåt eller åtminstone ifrågasatt framstegens varaktighet. Kommissionen har också noterat faktorer som ligger utanför mekanismens tillämpningsområde men som tydligt påverkar reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption. I detta sammanhang framhåller rapporten att en fri och pluralistisk media spelar en betydande roll för att utkräva ansvar från de makthavande, till exempel genom att lyfta fram eventuella fall av korruption i ljuset.

Detta innebär att de tolv rekommendationerna i rapporten från januari 2017 inte längre är tillräckliga för att avveckla mekanismen under denna kommissions mandatperiod i enlighet med den inriktning som ordförande Jean-Claude Juncker slog fast när han tillträdde. I rapporten fastställs därför åtta ytterligare rekommendationer för att komma till rätta med den nuvarande situationen. Detta kommer att kräva att de viktigaste institutionerna i Rumänien visar ett starkt engagemang för rättsväsendets oberoende och kampen mot korruption som omistliga hörnstenar, samt för att återupprätta möjligheten för nationella kontroller och motvikter när det föreligger en risk för bakslag. För att avhjälpa situationen rekommenderas följande:

1. Lagarna om rättsväsendet:

  • Att omedelbart avbryta genomförandet av lagarna om rättsväsendet och efterföljande undantagsförordningar.
  • Att se över lagarna om rättsväsendet med fullt beaktande av de rekommendationer som utfärdats inom mekanismen samt av Venedigkommissionen och Europarådets grupp av stater mot korruption (Greco).

2. Utnämningar och avskedanden inom rättsväsendet:

  • Att omedelbart avbryta alla pågående utnämningar och uppsägningar av högt uppsatta åklagare.
  • Att återuppta processen att utse en chefsåklagare vid DNA med styrkt erfarenhet av lagföring av korruptionsrelaterade brott och med ett tydligt mandat för DNA att fortsätta med professionella, oberoende och opartiska utredningar av korruption.
  • Att Högsta rättsrådet omedelbart utnämner en interimsgrupp för ledning av inspektionsenheten och inom tre månader genom ett uttagningsförfarande en ny ledningsgrupp för inspektionsenheten.
  • Att respektera negativa yttranden från Högsta rådet om utnämningar och uppsägningar av åklagare på ledande poster, till dess att en ny rättslig ram finns på plats i enlighet med rekommendation 1 från januari 2017.

3. Straffrätten

  • Att stoppa genomförandet av ändringar av strafflagen och straffprocesslagen.
  • Att åter ta upp översynen av strafflagen och straffprocesslagen med fullt beaktande av behovet av förenlighet med EU:s lagstiftning och internationella anti-korruptionsinstrument, samt med rekommendationerna inom mekanismen och yttrandet från Venedigkommissionen.

Kommissionen kommer att fortsätta att noga följa och bedöma situationen före utgången av den nuvarande kommissionens mandat. Ett omedelbart genomförande av de ytterligare åtgärderna är avgörande för att få reformprocessen på rätt spår igen och återuppta utvecklingen mot ett avslutande av mekanismen enligt rapporten från januari 2017.

Bakgrund

Den 1 januari 2007 inrättade kommissionen samarbets- och kontrollmekanismen för att bedöma framstegen mot de åtaganden som Rumänien hade gjort vad gäller reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption. Sedan 2007 har kommissionen rapporterat om framstegen på dessa områden i regelbundna skriftliga rapporter till Europaparlamentet och rådet. Rapporterna har byggt på kontakter med medlemsstaterna, det civila samhället, internationella organisationer, oberoende experter och en rad andra källor. Kommissionens slutsatser och samarbets- och kontrollmekanismens metod har genomgående haft ett starkt stöd från rådet i dess slutsatser efter varje rapport.

I rapporten från januari 2017 utvärderades mekanismens första tio år med en översikt över de resultat som uppnåtts och de utmaningarna som återstod, och fastställde de viktigaste steg som återstod för att uppnå mekanismens mål. Kommissionen gav tolv rekommendationer som, om de följdes av Rumänien, kunde anses vara tillräckliga för att avsluta mekanismen, såvida inte utvecklingen skulle leda till andra bakslag. I rapporten från januari betonade kommissionen också att hur snabbt detta blir verklighet beror på hur snabbt Rumänien kan följa rekommendationerna på ett permanent sätt. En första bedömning gjordes i november förra året och drog slutsatsen att goda framsteg gjorts med vissa rekommendationer men att den övergripande kraften i reformerna gått förlorad under 2017, takten i uppfyllandet av de återstående rekommendationerna mattats och farhågor om att frågor som i rapporten från januari 2017 betraktades som genomförda måste tas upp igen väckts. Hoten mot och ifrågasättandet av rättsväsendets oberoende har också fortsatt vara en källa till oro.

Denna rapport kompletteras av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar som innehåller kommissionens detaljerade analys som bygger på en kontinuerlig dialog mellan de rumänska myndigheterna och kommissionen.

Läs mer

MEMO – Rapporterna om Bulgarien och Rumänien inom samarbets- och kontrollmekanismen: frågor och svar

Alla rapporter inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen

 

IP/18/6365

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar