Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisijas progresa ziņojums par Rumāniju sadarbības un pārbaudes mehānisma ietvaros

Strasbūrā, 2018. gada 13. novembrī

Eiropas Komisijas progresa ziņojums par Rumāniju sadarbības un pārbaudes mehānisma ietvaros

Eiropas Komisija šodien pieņēma savu jaunāko ziņojumu par sadarbības un pārbaudes mehānisma (SPM) ietvaros paveikto Rumānijā, lai tā izpildītu savas saistības tiesu reformas jomā un cīņā pret korupciju.

Šodien pieņemtajā ziņojumā ir sniegts pārskats par situāciju kopš 2017. gada novembra. Tajā atzīmēts, ka, lai arī Rumānija nolūkā sasniegt SPM kritērijus ir veikusi dažus pasākumus to pēdējo 12 ieteikumu izpildei, kurus Komisijas pieņēma 2017. gada janvārī, jaunākās attīstības tendences ir pavērsušas progresa gaitu pretējā virzienā un likušas apšaubīt 2017. gada janvārī sniegto pozitīvo vērtējumu. Tas jo īpaši attiecas uz tiesu iestāžu neatkarību, tiesu reformu un vēršanos pret augsta līmeņa korupciju. Tādēļ šodien sniegtajā ziņojumā ir sniegti arī vairāki papildu ieteikumi, kas izpildāmi nekavējoties.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: "Man ļoti žēl, ka Rumānija ir ne tikai apturējusi savu reformu procesu, bet arī nav turpinājusi darbu un likusi no jauna atgriezties pie jautājumiem, kuros pēdējo 10 gadu laikā tika panākts progress. Ir būtiski, lai Rumānija nekavējoties turpina cīņu pret korupciju un arī nodrošina neatkarīgas tiesu iestādes. Tas ir vienīgais veids, kā Rumānija var atgriezties pie virzības uz SPM procesa pabeigšanu, kas ir tās iedzīvotāju, valsts un ES kopumā interesēs.”

Kopš 2017. gada novembra ziņojuma Rumānija šo divpadsmit mēnešu laikā ir veikusi dažus pasākumus, lai īstenotu ieteikumus, kuri izklāstīti 2017. gada janvāra ziņojumā. Tomēr 2017. gada janvāra ziņojumā sniegtā vērtējuma pamatā vienmēr ir bijis nosacījums, ka ir jāizvairās no negatīviem pasākumiem, kas liktu apšaubīt pēdējo 10 gadu laikā panākto progresu. Grozītie tiesību akti, kuri stājušies spēkā attiecībā uz tiesu sistēmu, spiediens, kas tiek izdarīts uz tiesu iestāžu neatkarību kopumā un konkrēti uz Valsts Pretkorupcijas direktorātu (DNA), kā arī citi pasākumi, kuri iedragā cīņu pret korupciju, ir pavērsuši progresa gaitu pretējā virzienā vai likuši apšaubīt progresa neatgriezeniskumu. Komisija atzīmēja arī vairākus faktorus, kuri atrodas ārpus SPM tvēruma, bet kuriem nepārprotami ir ietekme uz tiesu reformas norisi un cīņu pret korupciju. Attiecībā uz šo ziņojumā atzīmēts, ka brīviem un plurālistiskiem plašsaziņas līdzekļiem ir nozīmīga loma tajā, ka no tiem, kuri atrodas pie varas, tiek prasīta atbildība par viņu darbībām, piemēram, atmaskojot iespējamus korupcijas gadījumus.

Tā rezultātā 2017. gada janvāra ziņojumā sniegtie 12 ieteikumi vairs nav pietiekami, lai sasniegtu Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera pausto ievirzi, viņam stājoties amatā: pabeigt SPM šīs Komisijas pilnvaru laikā. Tādēļ ziņojumā ir sniegti astoņi papildu ieteikumi pašreizējās situācijas labošanai. Tie paredz, ka Rumānijas galvenajām iestādēm būs jāizrāda stingra apņemšanās kā obligātus [reformu] stūrakmeņus nodrošināt tiesu iestāžu neatkarību un cīņu pret korupciju, jāatjauno valsts līdzsvara un atsvara sistēmas spēja darboties gadījumos, kad rodas atpakaļvirzības risks. Situācijas labošanai tiek ieteikti šādi pasākumi:

1. Tiesību akti tiesu sistēmas jomā

  • Nekavējoties apturēt tiesību aktu tiesu sistēmas jomā un turpmāku ārkārtas rīkojumu īstenošanu.
  • Pārskatīt tiesību aktus tiesu sistēmas jomā, pilnībā ņemot vērā ieteikumus, kas sniegti SPM ietvaros, Venēcijas komisijā un Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupā GRECO.

2. Iecelšana amatā un atbrīvošana no amata tiesu sistēmā

  • Nekavējoties apturēt visus notiekošos procesus augstākā līmeņa prokuroru iecelšanai un atbrīvošanai.
  • Atsākt procesu tāda DNA galvenā prokurora iecelšanai, kuram ir pierādīta pieredze saukšanā pie atbildības par korupcijas nodarījumiem, un piešķirt DNA nepārprotamas pilnvaras turpināt profesionālu, neatkarīgu un neitrālu izmeklēšanu korupcijas jomā.
  • Tiesnešu augstākajai padomei nekavējoties iecelt Tiesu inspekcijas pagaidu vadību, un pēc tam trīs mēnešu laikā konkursa kārtībā iecelt jaunu inspekcijas vadību.
  • Ņemt vērā Tiesnešu augstākās padomes negatīvos atzinumus par prokuroru iecelšanu vadošos amatos vai atbrīvošanu no tiem tik ilgi, kamēr būs pieņemts jauns tiesiskais regulējums saskaņā ar 2017. gada janvāra ziņojuma 1. ieteikumu.

3. Kriminālkodekss un Kriminālprocesa kodekss

  • Apturēt Kriminālkodeksa un Kriminālprocesa kodeksa grozījumu stāšanos spēkā.
  • Pārskatīt Kriminālkodeksu un Kriminālprocesa kodeksu, pilnībā ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt to noteikumu par korupciju saderību ar ES tiesību aktiem un starptautiskajiem instrumentiem korupcijas novēršanas jomā, kā arī SPM ietvaros sniegtajiem ieteikumiem un Venēcijas komisijas atzinumu.

Komisija turpinās cieši sekot līdzi situācijai un to izvērtēs līdz šīs Komisijas pilnvaru beigām. Papildu pasākumu izpilde bez vilcināšanās ir būtiska, lai atkal turpinātu reformu procesu un virzību uz SPM pabeigšanu, kā noteikts 2017. gada ziņojumā.

Konteksts

2007. gada 1. janvārī Komisija izveidoja sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai izvērtētu progresu, ko panākusi Rumānija, pildot savas saistības tiesu reformas jomā un cīņā pret korupciju. Kopš 2007. gada Komisija regulāri ir ziņojusi par panākto progresu šajās jomās, sniedzot rakstiskus ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumi tika gatavoti, kontaktējoties ar dalībvalstīm, pilsonisko sabiedrību, starptautiskajām organizācijām, neatkarīgiem ekspertiem un dažādiem citiem avotiem. Komisijas secinājumi un SPM metodoloģija vienmēr ir saņēmusi spēcīgu dalībvalstu atbalstu Padomes secinājumos, kas tika pieņemti pēc katra ziņojuma.

SPM ziņojumā, kas iesniegts 2017. gada janvārī, tika apskatīti SPM 10 darbības gadi, sniedzot pārskatu par gūtajiem panākumiem un vēl risināmajiem jautājumiem, un noteikti galvenie vēl veicamie pasākumi SPM mērķu sasniegšanai. Komisija sniedza 12 ieteikumus, un, ja Rumānija būs tos izpildījusi, varētu uzskatīt, ka paveiktais ir pietiekams, lai pabeigtu SPM, izņemot, ja notikumu rezultātā progresa virzība tiktu nepārprotami pavērsta pretējā virzienā. Janvāra ziņojumā arī uzsvērts, ka progresa ātrums būs atkarīgs no tā, cik ātri Rumānija spēs neatgriezeniski izpildīt ieteikumus. Pirmajā novērtējumā pagājušā gada novembrī tika atzīmēts, ka, lai arī attiecībā uz dažu ieteikumu izpildi ir panākts labs progress, kopējais reformas temps 2017. gadā tika pazaudēts, tādējādi palēninājās pārējo ieteikumu izpilde un radās risks, ka nāksies no jauna atgriezties pie jautājumiem, kuri 2017. gada ziņojumā bija minēti kā izpildīti. Pastāvīgas bažas raisa arī problēmas saistībā ar tiesu iestāžu neatkarību un tās apšaubīšana.

Ziņojumam ir pievienots dienestu darba dokuments ar Komisijas veiktu detalizētu analīzi, pamatojoties uz nepārtrauktu dialogu starp Rumānijas iestādēm un Komisijas dienestiem.

Plašāka informācija

MEMO – SPM ziņojumi par Bulgāriju un Rumāniju: jautājumi un atbildes

Visi SPM ziņojumi

 

IP/18/6365

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar