Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija priėmė ataskaitą dėl Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą

Strasbūras, 2018 m. lapkričio 13 d.

Europos Komisija priėmė ataskaitą dėl Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą

Šiandien Komisija priėmė naujausią veiksmų, kurių ėmėsi Rumunija, vykdydama savo įsipareigojimus dėl teismų reformos ir kovos su korupcija pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM), ataskaitą.

Šiandienos ataskaitoje apžvelgiama padėtis nuo 2017 m. lapkričio mėn. Joje pažymima, kad nors ir Rumunija ėmėsi kelių veiksmų, siekdama įgyvendinti galutines 12 rekomendacijų, kurias Komisija pateikė 2017 m. sausio mėn., ir pasiekti BTM orientacinius tikslus, naujausi veiksmai akivaizdžiai tapo regresu ir sukėlė abejonių 2017 m. sausio mėn. pateikto teigiamo vertinimo pagrįstumu. Klausimų visų pirma kilo dėl teismų nepriklausomumo, teismų reformos ir kovos su aukšto rango pareigūnų korupcija. Todėl šiandienos ataskaitoje taip pat pateikiamos kelios papildomos rekomendacijos, kurias reikia nedelsiant įgyvendinti.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Apgailestauju, kad Rumunija ne tik vilkino savo reformų procesą, bet vėl grįždama prie klausimų, kuriais per pastarąjį dešimtmetį padaryta pažanga, nuo jų sprendimo nukrypo. Labai svarbu, kad Rumunija nedelsdama vėl imtųsi kovos su korupcija priemonių ir taip pat užtikrintų nepriklausomą teismų sistemą. Tai vienintelis būdas Rumunijai grįžti į kelią, kuris padėtų užbaigti BTM procesą savo piliečių, savo šalies ir visos ES labui.“

Per dvylika mėnesių nuo 2017 m. lapkričio mėn. ataskaitos Rumunija ėmėsi kelių veiksmų, siekdama įgyvendinti 2017 m. sausio mėn. ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Tačiau 2017 m. sausio mėn. ataskaitos vertinimas visada buvo pateikiamas su sąlyga, kad bus išvengta neigiamų veiksmų, dėl kurių būtų suabejota per pastarąjį dešimtmetį padaryta pažanga. Pažanga tapo regresu arba imta abejoti jos negrįžtamumu, nes įsigaliojo daliniai teisingumo įstatymų pakeitimai, daromas spaudimas teismų nepriklausomumui apskritai ir konkrečiai Nacionaliniam kovos su korupcija direktoratui (DNA) ir imtasi kitų veiksmų, kuriais silpninama kova su korupcija. Komisija taip pat atkreipė dėmesį į veiksnius, kurie nepatenka į BTM taikymo sritį, bet akivaizdžiai turi poveikio teismų reformos pažangai ir kovai su korupcija. Šiuo klausimu ataskaitoje pažymima, kad laisvai ir pliuralistinei žiniasklaidai tenka svarbus vaidmuo užtikrinant valdančiųjų atskaitomybę, pavyzdžiui, atskleidžiant galimus korupcijos atvejus.

Todėl 2017 m. sausio mėn. ataskaitoje pateiktų 12 rekomendacijų nebepakanka norint pasiekti orientacinį tikslą, kurį Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris iškėlė pradėdamas eiti savo pareigas, – užbaigti BTM taikymą dar per šios Komisijos kadenciją. Taigi ataskaitoje pateikiamos aštuonios papildomos rekomendacijos dabartinei padėčiai ištaisyti. Pagrindinėms Rumunijos institucijoms reikės parodyti tvirtą įsipareigojimą siekti esminių dalykų: užtikrinti teismų nepriklausomumą ir kovoti su korupcija, ir atkurti šalies gebėjimą laikytis valdžių pusiausvyros principo, kai kyla pavojus, kad bus žengtas žingsnis atgal. Siekiant ištaisyti padėtį, rekomenduojama imtis šių priemonių:

1. Teisingumo įstatymai:

  • nedelsiant stabdyti teisingumo įstatymų ir vėlesnių nepaprastųjų potvarkių įgyvendinimą;
  • peržiūrėti teisingumo įstatymus, visapusiškai atsižvelgiant į rekomendacijas pagal BTM ir Venecijos komisijos bei Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) pateiktas rekomendacijas.

2. Skyrimas ir (arba) atleidimas iš pareigų teisminėse institucijose:

  • nedelsiant stabdyti visas vykdomas aukšto rango prokurorų skyrimo ir atleidimo iš pareigų procedūras;
  • iš naujo pradėti procedūrą, pagal kurią būtų paskirtas DNA vyriausiasis prokuroras, turintis patvirtintos baudžiamojo persekiojimo už korupcijos nusikaltimus patirties ir aiškius įgaliojimus DNA toliau profesionaliai, nepriklausomai ir nešališkai tirti korupcijos atvejus;
  • Vyriausiajai teismų tarybai nedelsiant paskirti laikinąją Teisėjų inspekcijos valdymo grupę, o per tris mėnesius konkurso tvarka – naują šios inspekcijos valdymo grupę;
  • atsižvelgti į neigiamas Vyriausiosios teismų tarybos nuomones į vadovaujamas pareigas skiriant arba iš jų atleidžiant prokurorus, kol nebus nustatyta nauja teisės aktų tvarka pagal 2017 m. sausio mėn. pateiktą 1 rekomendaciją.

3. Baudžiamieji kodeksai:

  • įšaldyti Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų įsigaliojimą;
  • iš naujo peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą ir Baudžiamojo proceso kodeksą, visapusiškai atsižvelgiant į suderinamumo su ES teise ir tarptautinėmis kovos su korupcija priemonėmis poreikį, taip pat į rekomendacijas pagal BTM ir Venecijos komisijos nuomonę.

Komisija toliau atidžiai stebės ir vertins padėtį iki šios Komisijos kadencijos pabaigos. Būtina nedelsiant įgyvendinti papildomas priemones, kad vėl būtų grįžta prie reformų ir vėl siekiama tikslo užbaigti BTM taikymą, kaip nurodyta 2017 m. sausio mėn. ataskaitoje.

Pagrindiniai faktai

2007 m. sausio 1 d. Komisija sukūrė bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM), skirtą pažangai, susijusiai su Rumunijos įsipareigojimais teismų reformos ir kovos su korupcija srityse, įvertinti. Nuo 2007 m. Komisija raštu Europos Parlamentui ir Tarybai teikia reguliarias pažangos šiose srityse ataskaitas. Parengti ataskaitas padėjo bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, pilietine visuomene, tarptautinėmis organizacijomis, nepriklausomais ekspertais ir informacija iš įvairių kitų šaltinių. Komisijos išvadoms ir BTM metodikai nuolat tvirtai pritardavo Ministrų Taryba prie kiekvienos ataskaitos pridedamose Tarybos išvadose.

2017 m. sausio mėn. BTM ataskaitoje įvertinti dešimt BTM taikymo metų: apžvelgti laimėjimai ir dar neįveikti sunkumai ir nustatytos svarbiausios likusios užduotys, kad būtų pasiekti BTM tikslai. Komisija pateikė 12 rekomendacijų. Jeigu Rumunija jas įgyvendins, jų galėtų pakakti, kad būtų užbaigtas BTM taikymas, nebent dėl kitų veiksmų pažanga akivaizdžiai virstų regresu. Sausio mėn. ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad proceso sparta priklausys nuo to, kaip greitai Rumunija sugebės rekomendacijas negrįžtamai įgyvendinti. Pirmame pernai lapkričio mėn. pateiktame vertinime pažymėta, kad nors įgyvendinant kai kurias rekomendacijas buvo pasiekta patenkinama pažanga, bendras 2017 m. reformos vykdymas sulėtėjo, kartu sulėtėjo ir likusių rekomendacijų įgyvendinimas ir kilo pavojus vėl grįžti prie klausimų, kurie 2017 m. sausio mėn. ataskaitoje buvo nurodyti kaip išspręsti. Taip pat nuolat nerimą kelia abejojimas teismų nepriklausomumu ir jo kvestionavimas.

Ši ataskaita pateikiama kartu su tarnybų darbiniu dokumentu, kuriame Komisija pateikia išsamią analizę, remdamasi nuolatiniu Rumunijos valdžios institucijų ir Komisijos tarnybų dialogu.

Daugiau informacijos

MEMO – Bulgarijos ir Rumunijos BTM ataskaitos. Klausimai ir atsakymai

Visos BTM ataskaitos

 

IP/18/6365

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar