Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio raportoi Romanian etenemisestä yhteistyö- ja seurantamekanismin suhteen

Strasbourg 13. marraskuuta 2018

Euroopan komissio raportoi Romanian etenemisestä yhteistyö- ja seurantamekanismin suhteen

Euroopan komissio antoi tänään yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa uuden kertomuksen Romanian edistymisestä sen sitoumuksissa, jotka koskevat oikeuslaitoksen uudistamista ja korruption torjuntaa.

Kertomuksessa kartoitetaan tilannetta marraskuusta 2017. Romania on toteuttanut joitakin toimia pannakseen täytäntöön lopulliset 12 suositusta, jotka komissio antoi tammikuussa 2017, jotta se täyttäisi yhteistyö- ja seurantamekanismin arviointiperusteet. Viime aikoina on kuitenkin tapahtunut käänne huonompaan suuntaan, mikä kyseenalaistaa tammikuussa 2017 tehdyn myönteisen arvion. Erityisesti tämä koskee oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja uudistamista sekä korkean tason korruption torjuntaa. Tämän vuoksi tämänpäiväisessä kertomuksessa myös annetaan useita lisäsuosituksia välittömästi toteutettavista jatkotoimista.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans pahoittelee, että Romania on paitsi jarruttanut uudistusprosessiaan, myös aloittanut uudelleen jo kertaalleen lopetettuja käytäntöjä ja taantunut kysymyksissä, joissa on edistytty viimeisten kymmenen vuoden aikana. ”On hyvin tärkeää, että Romania pääsee välittömästi takaisin raiteille korruption torjunnassa ja myös varmistaa, että oikeuslaitos on riippumaton. Ainoastaan näin Romania voi palata takaisin polulle, joka johtaa yhteistyö- ja seurantamekanismiprosessin loppuun saattamiseen kaikkien romanialaisten ja Romanian sekä koko EU:n hyväksi,” Timmermans toteaa.

Marraskuussa 2017 annetun edellisen kertomuksen jälkeen Romania on toteuttanut muutamia toimenpiteitä tammikuun 2017 kertomuksessa esitettyjen suositusten panemiseksi täytäntöön. Tammikuun 2017 kertomuksen arvion edellytyksenä oli kuitenkin se, että Romania välttää kielteisen kehityksen, joka vaarantaisi kymmenen viime vuoden aikana tapahtuneen edistyksen. Edistyksen peruuttamattomuus on kyseenalaistunut tai lakannut kokonaan monien Romanian toteuttamien toimien vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi oikeudenkäyttöä koskevien lakien muuttaminen sekä yleisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja erityisesti kansalliseen korruptiontorjuntavirastoon (DNA) kohdistuva painostus. Komissio huomioi myös, että Romaniassa vallitsee laajoja tekijöitä, joka eivät varsinaisesti kuulu yhteistyö- ja seurantamekanismin piiriin, mutta joilla on selkeää vaikutusta oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan edistymiseen. Kertomuksen mukaan vapaalla ja moniarvoisella medialla on tärkeä rooli, jotta vallanpitäjät voidaan saattaa vastuuseen esimerkiksi tuomalla esiin mahdollisia korruptiotapauksia.

Tämän tuloksena tammikuun 2017 kertomuksessa vahvistetut 12 suositusta eivät enää riitä yhteistyö- ja seurantamekanismin lopettamiseen ennen tämän komission toimikauden päättymistä puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin toimikauttaan aloittaessaan vahvistamien suuntaviivojen mukaisesti. Kertomuksessa esitetään kahdeksan uutta suositusta nykytilanteen korjaamista varten. Ne edellyttävät Romanian keskeisiltä instituutioilta vahvaa sitoutumista kaikkein tärkeimpiin periaatteisiin eli oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja korruption torjuntaan. Instituutioiden on myös palautettava kansallisen keskinäiseen valvontaan perustuvan järjestelmän kapasiteetti toimia tilanteissa, joissa on vaarana mennä kehityksessä taaksepäin. Tilanteen korjaamiseksi suositellaan seuraavia toimia:

1. Oikeudenkäyttöä koskevat lait:

  • Oikeudenkäyttöä koskevien lakien ja niihin liittyvien poikkeusasetusten täytäntöönpano on keskeytettävä välittömästi.
  • Oikeudenkäyttöä koskevien lakien tarkistuksessa on otettava täysimääräisesti huomioon yhteistyö- ja seurantamekanismiin liittyvät sekä Venetsian komission ja Euroopan neuvoston lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) antamat suositukset.

2. Virkanimitykset/erottamiset oikeuslaitoksen sisällä:

  • Ylimpien syyttäjien meneillään olevat nimitys- ja erottamismenettelyt olisi keskeytettävä välittömästi.
  • DNA:n pääsyyttäjän nimittämisprosessi olisi aloitettava uudestaan. Tällä pääsyyttäjällä on oltava osoitettua kokemusta korruptiorikosten syytetoimista. DNA:lle olisi annettava selkeä valtuutus jatkaa ammattimaista, itsenäistä ja puolueetonta korruptiotutkintaa.
  • Ylimmän tuomarineuvoston olisi välittömästi nimitettävä väliaikainen ryhmä hoitamaan tuomioistuinten tarkastusyksikköä. Kolmen kuukauden kuluessa tälle yksikölle on nimitettävä uusi hallintoryhmä avoimella kilpailulla.
  • Johtavassa hallinnollisessa asemassa olevien syyttäjien nimityksissä ja erottamisissa on noudatettava ylimmän tuomarineuvoston kielteistä lausuntoa, kunnes uusi lainsäädäntökehys on voimassa tammikuussa 2017 annetun suosituksen 1 mukaisesti.

3. Rikoslait

  • Rikoslakiin ja rikosprosessilakiin ollaan tekemässä muutoksia, joiden voimaantulo on keskeytettävä.
  • On aloitettava uudestaan rikoslain ja rikosprosessilain tarkistus, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon yhteensopivuus EU:n lainsäädännön ja kansainvälisten korruptiontorjuntasääntöjen kanssa sekä yhteistyö- ja seurantamekanismiin sisältyvien suositusten ja Venetsian komission lausunnon kanssa.

Komissio seuraa kehitystä edelleen tarkasti ja arvioi tilanteen vielä ennen tämän komission toimikauden päättymistä. Uudet toimenpiteet on toteutettava välittömästi, jotta uudistusprosessi saadaan takaisin oikeille raiteille ja yhteistyö- ja seurantamekanismin loppuun saattaminen on mahdollista tammikuun 2017 kertomuksen mukaisesti.

Tausta

Komissio käynnisti 1. tammikuuta 2007 yhteistyö- ja seurantamekanismin, jotta Romanian kehitystä oikeuslaitoksen uudistamisessa ja korruption torjunnassa voidaan arvioida suhteessa tehtyihin sitoumuksiin. Komissio on raportoinut Euroopan parlamentille ja neuvostolle kirjallisilla kertomuksilla näillä aloilla aikaan saadusta edistyksestä säännöllisesti vuodesta 2007 alkaen. Kertomusta laatiessaan komissio on ollut yhteydessä jäsenvaltioihin, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten järjestöjen edustajiin, riippumattomiin asiantuntijoihin ja useisiin muihin tietolähteisiin. Komission päätelmät ja yhteistyö- ja seurantamekanismissa käytetyt menetelmät ovat aina saaneet Euroopan unionin neuvostolta vahvan tuen neuvoston päätelmissä, jotka on annettu kunkin kertomuksen jälkeen.

Komission tammikuussa 2017 yhteistyö- ja seurantamekanismista laatimassa kertomuksessa esitettiin katsaus mekanismin ensimmäisten kymmenen vuoden saavutuksiin ja jäljellä oleviin haasteisiin. Siinä vahvistettiin tärkeimmät toimet, jotka vielä oli toteutettava, jotta mekanismin tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Komissio esitti 12 suositusta. Jos Romania täyttää ne, niiden voidaan katsoa riittävän yhteistyö- ja seurantamekanismin lopettamiseksi – elleivät jotkin tapahtumat osoita selkeästi, että on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan. Tammikuun kertomuksessa myös korostettiin, että edistymisvauhti riippuu siitä, miten nopeasti Romania kykenee noudattamaan suosituksia peruuttamattomalla tavalla. Viime vuoden marraskuussa tehdyssä ensimmäisessä arviossa todettiin, että vaikka edistyminen tietyissä suosituksissa oli sujunut hyvin, uudistusvauhti hyytyi yleisesti vuoden 2017 aikana. Tämä hidasti jäljellä olevien suositusten täyttämistä ja aiheutti riskin, että tammikuun 2017 kertomuksessa täytetyiksi katsotut kysymykset on avattava uudelleen käsiteltäviksi. Myös oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyvät haasteet ja sen kyseenalaistaminen ovat aiheuttaneet jatkuvaa huolta.

Kertomusta täydennetään komission yksiköiden valmisteluasiakirjalla, jossa esitetään komission yksityiskohtainen analyysi. Taustalla on Romanian viranomaisten ja komission yksiköiden välinen jatkuva vuoropuhelu.

Lisätietoja

Taustatiedote – Bulgarian ja Romanian yhteistyö- ja seurantamekanismia koskevat kertomukset: kysymyksiä ja vastauksia

Kaikki yhteistyö- ja seurantamekanismia koskevat kertomukset

 

IP/18/6365

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar