Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionens rapport om fremskridt i Rumænien inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol

Strasbourg, den 13. november 2018

Europa-Kommissionens rapport om fremskridt i Rumænien inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol

Europa-Kommissionen vedtog i dag sin seneste rapport om udviklingen i Rumænien med hensyn til landets forpligtelser vedrørende reform af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol.

Dagens rapport gør status over situationen siden november 2017. Det bemærkes, at selv om Rumænien har truffet foranstaltninger til gennemførelse af de sidste 12 henstillinger, som Kommissionen fremsatte i januar 2017, for således at nå benchmarkene i mekanismen for samarbejde og kontrol, har den seneste udvikling vendt sig imod disse fremskridt og sået tvivl om den positive vurdering, der blev givet i januar 2017. Dette gælder især retsvæsenets uafhængighed, reformen af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption på højt plan. Dagens rapport indeholder derfor en række yderligere henstillinger til øjeblikkelig opfølgning.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Det er beklageligt, at Rumænien ikke alene har bremset sin reformproces, men også har genoptaget og ophævet de fremskridt, der er gjort på visse områder i løbet af de sidste 10 år. Det er af afgørende betydning, at Rumænien straks kommer tilbage på sporet i kampen mod korruption og sikrer et uafhængigt retsvæsen. Dette er den eneste måde, hvorpå Rumænien kan genoptage sin kurs hen imod afslutning af mekanismen for samarbejde og kontrol, hvilket er i borgernes, landets og hele EU's interesse."

I løbet af de tolv måneder siden rapporten fra november 2017 har Rumænien truffet visse foranstaltninger for at gennemføre henstillingerne i rapporten fra januar 2017. Vurderingen i rapporten fra januar 2017 var dog betinget af, at der skulle undgås en negativ udvikling, som sætter spørgsmålstegn ved de fremskridt, der er sket i de sidste 10 år. Ikrafttrædelsen af de ændrede retsplejelove, presset på retsvæsenets uafhængighed i almindelighed og på det nationale direktorat for bekæmpelse af korruption i særdeleshed samt andre tiltag, der undergraver bekæmpelsen af korruption, har ophævet visse fremskridt eller sået tvivl om deres irreversibilitet. Kommissionen har endvidere påpeget bredere aspekter, der går ud over mekanismen for samarbejde og kontrol, men som tydeligvis påvirker fremskridtet for reform af retssystemet og bekæmpelse af korruption. I denne forbindelse bemærkes det i rapporten, at frie og pluralistiske medier spiller en vigtig rolle i at stille magthaverne til ansvar for deres handlinger, f.eks. ved at kaste lys over mulige tilfælde af korruption.

Som følge heraf er de 12 henstillinger i rapporten fra januar 2017 ikke længere tilstrækkelige til at holde den kurs hen imod at afslutte mekanismen i denne Kommissions mandatperiode, som Kommissionsformand Jean-Claude Juncker satte i starten af sin embedsperiode. Rapporten indeholder derfor otte yderligere henstillinger, der skal afhjælpe situationen. Dette vil kræve, at Rumæniens vigtigste institutioner udviser et stærkt engagement i sikring af domstolenes uafhængighed og bekæmpelse af korruption som uundværlige grundpiller. Derudover skal de genetablere de nationale kontrolmekanismers handleevne i situationer, hvor der er risiko for tilbageskridt. For at afhjælpe situationen anbefales følgende foranstaltninger:

1. Retsplejelovgivning:

  • Gennemførelsen af retsplejelovene og efterfølgende nøddekreter skal suspenderes omgående.
  • Straffeloven og strafferetsplejeloven skal revideres med fuld hensyntagen til de henstillinger, der er fremsat i forbindelse med mekanismen for samarbejde og kontrol, Venedigkommissionen og Europarådets Sammenslutning af Stater mod Korruption (GRECO).

2. Udnævnelser og afskedigelser inden for retsvæsenet:

  • Alle igangværende udnævnelser og afskedigelser af ledende anklagere skal suspenderes omgående.
  • Der skal på ny sættes en proces i gang for at udnævne en chefanklager for direktoratet for korruptionsbekæmpelse med dokumenteret erfaring inden for retsforfølgelse i forbindelse med korruption og med et klart mandat til direktoratet om fortsat at foretage professionelle, uafhængige og upartiske korruptionsundersøgelser.
  • Det øverste retsråd skal straks udnævne en midlertidig gruppe til forvaltning af retsinspektoratet og senest efter tre måneder udnævne en ny ledelsesgruppe til inspektoratet gennem en udvælgelsesprocedure.
  • Negative udtalelser fra det øverste retsråd om udnævnelse eller afskedigelse af anklagere i ledende stillinger skal efterkommes, indtil der indføres nye retlige rammer i overensstemmelse med henstilling 1 fra januar 2017.

3. Straffelovgivning:

  • Ikrafttrædelsen af ændringer af straffeloven og strafferetsplejeloven skal fastfryses.
  • Straffeloven og strafferetsplejeloven skal genrevideres med fuld hensyntagen til behovet for kompatibilitet med EU-retten og internationale instrumenter til bekæmpelse af korruption, henstillingerne fremsat inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol samt Venedigkommissionens udtalelse.

Kommissionen vil fortsat følge situationen nøje og vurdere den inden udløbet af denne Kommissions mandatperiode. Den øjeblikkelige gennemførelse af de yderligere foranstaltninger er afgørende for at bringe reformprocessen tilbage på rette spor og genoptage kursen mod en afslutning af mekanismen for samarbejde og kontrol som fastsat i rapporten fra januar 2017.

Baggrund

Den 1. januar 2007 etablerede Kommissionen mekanismen for samarbejde og kontrol for at vurdere de fremskridt, der er gjort med hensyn til Rumæniens tilsagn vedrørende reform af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption. Siden 2007 har Kommissionen regelmæssigt aflagt skriftlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene på disse områder. Rapporterne er blevet udarbejdet med støtte fra medlemsstaterne, civilsamfundet, internationale organisationer, uafhængige eksperter og en række andre kilder. Efter hver rapport har Ministerrådet i sine konklusioner konsekvent bakket kraftigt op om Kommissionens konklusioner og metoden for mekanismen for samarbejde og kontrol.

I rapporten fra januar 2017 blev der med en oversigt over de opnåede resultater og de resterende udfordringer gjort status over de 10 år, der var gået siden etableringen af samarbejds- og kontrolmekanismen, idet det ligeledes blev fastsat, hvilke centrale resterende udfordringer der skulle imødegås for at nå de med mekanismen fastsatte mål. Kommissionen fremsatte 12 henstillinger, som — hvis de efterleves af Rumænien — vil kunne anses for at være tilstrækkelig fyldestgørende til, at mekanismen kan afvikles, medmindre udviklingen helt tydeligt skulle vise sig at vende. I rapporten fra januar blev det også understreget, at afviklingstempoet afhænger af, hvor hurtigt Rumænien kan efterleve henstillingerne og opnå varige resultater. Det blev bemærket i en indledende vurdering i november sidste år, at selv om der blev gjort gode fremskridt med hensyn til opfyldelsen af visse henstillinger, gik den overordnede fremdrift i reformerne tabt i løbet af 2017. Dette bremsede opfyldelsen af de resterende henstillinger og indebærer en risiko for genåbning af spørgsmål, som var blevet anset for lukket i rapporten fra januar 2017. Der har både været udfordringer for og tvivl om domstolenes uafhængighed, hvilket også har været en fortsat kilde til bekymring.

Denne rapport ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, hvori der gøres rede for Kommissionens detaljerede analyse på grundlag af løbende dialog med de rumænske myndigheder.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse — Rapporter om mekanismen for samarbejde og kontrol for Bulgarien og Rumænien: Spørgsmål og svar

Alle rapporter om mekanismen for samarbejde og kontrol

 

IP/18/6365

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar