Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva Evropské komise o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování

Štrasburk 13. listopadu 2018

Zpráva Evropské komise o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování

Evropská komise dnes přijala nejnovější zprávu o tom, jak Rumunsko pokročilo v plnění svých závazků týkajících se reformy soudnictví a boje proti korupci v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování (MSO).

Dnešní zpráva hodnotí stav od listopadu 2017. Všímá si toho, že i když Rumunsko podniklo určité kroky k provedení závěrečných 12 doporučení vydaných Komisí v lednu 2017, aby splnilo referenční cíle MSO, nedávný vývoj dosavadní výsledky zvrátil a pozitivní hodnocení z ledna 2017 zpochybnil. To platí zejména pro nezávislost soudů, reformu soudnictví a boj proti korupci na vysoké úrovni. Dnešní zpráva proto obsahuje také řadu dalších doporučení přijmout okamžitá opatření.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Je mi líto, že Rumunsko nejenom oddálilo svůj reformní proces, ale také se znovu vrátilo k otázkám, u nichž bylo za posledních deset let dosaženo pokroku. Je naprosto nezbytné, aby neprodleně obnovilo boj proti korupci a zároveň zajistilo nezávislost soudnictví. Je to jediný způsob, jak může v zájmu svých občanů, své země i EU jako celku pokračovat v cestě směrem k ukončení procesu mechanismu pro spolupráci a ověřování.“

Během dvanácti měsíců uplynulých od zprávy z listopadu 2017 podniklo Rumunsko některé kroky k provedení doporučení uvedených ve zprávě z ledna 2017. Posouzení uvedené ve zprávě z ledna 2017 však bylo podmíněno tím, že Rumunsko zabrání negativním krokům, které zpochybňují pokrok učiněný v posledních 10 letech. Pokrok zvrátila nebo jeho nezvratnost zpochybnila skutečnost, že v platnost vstoupila novela justičních zákonů, tlak na nezávislost soudnictví obecně a na Národní protikorupční ředitelství zvlášť a také další kroky, které oslabují boj proti korupci. Komise si také všímá obecnějších faktorů, které sice nespadají do působnosti MSO, ale zjevně mají dopad na postup reformy soudnictví a boj proti korupci. V tomto ohledu zpráva uvádí, že svobodná a pluralitní média sehrávají důležitou úlohu v situacích, kdy je třeba volat k odpovědnosti ty, kdo mají moc, např. při upozorňování na možné případy korupce.

Výsledkem je, že 12 doporučení uvedených ve zprávě z ledna 2017 již nedostačuje k vyplnění záměru, který na počátku svého funkčního období uvedl Jean-Claude Juncker, totiž ukončit daný mechanismus v rámci mandátu této Komise. Zpráva proto přichází s osmi dalšími doporučeními, aby stávající situaci napravila. Je naprosto nezbytné, aby klíčové instituce Rumunska prokázaly jasné odhodlání dosáhnout nezávislého soudnictví a bojovat proti korupci a aby obnovily schopnost rumunského systému „brzd a protivah“ působit v případě, že existuje nebezpečí kroku zpět. K nápravě situace se doporučují tato opatření:

1. Justiční zákony:

  • Okamžité pozastavit uplatňování justičních zákonů a navazujících mimořádných nařízení.
  • Revidovat justiční zákony a plně při tom zohlednit doporučení v rámci MSO a doporučení vydaná Benátskou komisí a Skupinou států proti korupci v rámci Rady Evropy (GRECO).

2. Jmenování a odvolávání v soudnictví:

  • Okamžitě pozastavit všechna probíhající řízení ke jmenování a odvolání vyšších státních zástupců.
  • Opětovně zahájit proces jmenování vrchního státního zástupce Národního protikorupčního ředitelství s prověřenými zkušenostmi v oblasti stíhání trestných činů korupce a s jasným mandátem, který mu umožní další profesionální, nezávislé a nestranné vyšetřování korupce.
  • Vrchní rada soudců a státních zástupců musí okamžité jmenovat prozatímní tým pro řízení soudní inspekce a na základě výběrového řízení do tří měsíců jmenovat nový řídící tým.
  • Respektovat záporná stanoviska Vrchní rady ke jmenováním nebo odvoláním státních zástupců v řídicích funkcích do doby, kdy bude v souladu s doporučením 1 z ledna 2017 zaveden nový legislativní rámec.

3. Trestní zákoník

  • Zmrazit vstup trestního zákoníku a trestního řádu v platnost.
  • Opětovně zahájit revizi trestního zákoníku a trestního řádu, jež plně zohlední potřebu slučitelnosti s právem EU a s mezinárodními nástroji pro boj proti korupci, s doporučeními v rámci MSO a se stanoviskem Benátské komise.

Komise si bude i nadále pečlivě všímat vývoje a před koncem svého mandátu posoudí situaci. Okamžité provedení dodatečných opatření je zásadní pro to, aby reformní proces mohl dále pokračovat a vést k ukončení mechanismu pro spolupráci a ověřování, jak bylo uvedeno ve zprávě z ledna 2017.

Souvislosti

Dne 1. ledna 2007 Komise zavedla mechanismus pro spolupráci a ověřování za účelem posouzení pokroku dosaženého při plnění závazků přijatých Rumunskem v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci. Od roku 2007 Komise o pokroku v těchto oblastech pravidelně informovala Evropský parlament a Radu formou písemných zpráv. Při vypracování zpráv využívala informace od členských států, zástupců občanské společnosti, mezinárodních organizací, nezávislých expertů a četných dalších zdrojů. Závěry Komise i metodika mechanismu měly soustavně silnou podporu Rady ministrů, která v návaznosti na jednotlivé zprávy vydávala své závěry.

Ve zprávě o mechanismu pro spolupráci a ověřování z ledna 2017 shrnula Komise úspěchy, jichž bylo dosaženo za deset let jeho existence, i nedokončené úkoly a uvedla hlavní zbývající kroky, jež jsou nutné k  dosažení jeho cílů. Předložila 12 doporučení, která by mohla být v případě, že je Rumunsko splní, považována za dostatečná pro ukončení procesu, pokud nedojde k událostem, které by mohly dosažené výsledky jednoznačně zvrátit. Lednová zpráva také zdůraznila, že rychlost tohoto procesu bude záviset na tom, jak rychle bude Rumunsko schopno tato doporučení nezvratně splnit. První posouzení v listopadu loňského roku konstatovalo, že i když bylo plnění některých doporučení slibně zahájeno, celkově reformy v průběhu roku 2017 ztratily dynamiku, čímž se zpomalilo plnění zbývajících doporučení, a objevilo se riziko znovuotevření otázek, které již zpráva z ledna 2017 považovala za vyřešené. Přetrvávajícím zdrojem obav bylo rovněž zpochybňování nezávislosti soudnictví.

Tato zpráva je doplněna pracovním dokumentem, který obsahuje podrobnou analýzu Komise, a to na základě nepřetržitého dialogu mezi rumunskými orgány a útvary Komise.

Další informace

Zpráva – Zprávy o mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska a Rumunska: Otázky a odpovědi

Všechny zprávy o mechanismu pro spolupráci a ověřování

 

IP/18/6365

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar