Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija priėmė ataskaitą dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą

Strasbūras, 2018 m. lapkričio 13 d.

Europos Komisija priėmė ataskaitą dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą

Šiandien Europos Komisija priėmė naujausią veiksmų, kurių ėmėsi Bulgarija, vykdydama savo įsipareigojimus dėl teismų reformos, kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM), ataskaitą.

Šiandienos ataskaitoje apžvelgiama per pastaruosius metus padaryta pažanga įgyvendinant 17 galutinių rekomendacijų, kurias Komisija pateikė 2017 m. sausio mėn. ataskaitoje, ir palankiai įvertinamos nuolatinės Bulgarijos pastangos ir pasiryžimas šias rekomendacijas įgyvendinti. Komisija yra įsitikinusi, kad jeigu Bulgarija laikysis dabartinės teigiamos tendencijos, ji pajėgs įvykdyti visas likusias rekomendacijas ir taip pasiekti likusius orientacinius tikslus. Tai leis BTM procesą Bulgarijoje užbaigti iki šios Komisijos kadencijos pabaigos, kaip numatė Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pradėdamas savo kadenciją.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Šioje ataskaitoje pripažįstama, kad Bulgarija toliau darė pažangą įgyvendindama 2017 m. sausio mėn. mūsų pateiktas galutines rekomendacijas. Šios reformos yra būtinos siekiant veiksmingai kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Jei dabartinė teigiama tendencija išliks ir pažanga bus tvari ir negrįžtama, esu įsitikinęs, kad Bulgarijos BTM procesą galima būtų užbaigti iki šios Komisijos kadencijos pabaigos.“  

Per dvylika mėnesių nuo paskutinės 2017 m. lapkričio mėn. ataskaitos, Bulgarija toliau dėjo pastangas įgyvendinti 2017 m. sausio mėn. ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Komisija mano, kad kelios rekomendacijos jau įgyvendintos, o kai kurios kitos bus įgyvendintos netrukus. Tuo remiantis galima laikyti, kad trys iš šešių orientacinių tikslų (susiję su teismų nepriklausomumu, teisine sistema ir kova su organizuotu nusikalstamumu) yra preliminariai įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriais atvejais pokyčiai tebevyksta, šiam vertinimui patvirtinti reikalinga nuolatinė Komisijos stebėsena.

Kad įtvirtintų padarytą pažangą, Bulgarija turi ir toliau siekti konkrečių rezultatų. Taikant BTM reikės išlaikyti šią teigiamą tendenciją, o baigus taikyti BTM, Bulgarijos valdžios institucijos turės vykdyti nuolatinę stebėseną. Skaidrus Bulgarijos valdžios institucijų ataskaitų teikimas ir visuomenės kontrolė atliks svarbų vaidmenį vykdant stebėseną nacionaliniu lygmeniu ir užtikrinant apsaugos priemones, būtinas toliau siekiant pažangos ir vykdant reformas. Be to, Komisijos ataskaitoje pažymima, kad per pastaruosius metus gerokai pablogėjo Bulgarijos žiniasklaidos aplinka, todėl kyla pavojus, kad gali būti ribojamos visuomenės galimybės gauti informaciją, o dėl kai kuriose žiniasklaidos priemonėse vykdomų tikslingų išpuolių prieš teisėjus daromas neigiamas poveikis teismų nepriklausomumui. Žvelgiant plačiau, žiniasklaidos, kaip ir pilietinės visuomenės, gebėjimas priversti valdžioje esančius asmenis atsiskaityti už savo veiksmus pliuralistinėje aplinkoje, kurioje nėra spaudimo, yra svarbus kertinis akmuo vykdant reformas pagal BTM ir apskritai užtikrinant geresnį valdymą.

Komisija įsitikinusi, kad Bulgarija tęs savo reformas ir pajėgs įgyvendinti visas likusias rekomendacijas. Ji toliau atidžiai stebės ir vertins pažangą, padarytą iki šios Komisijos kadencijos pabaigos. Komisija tikisi, kad taip bus užbaigtas Bulgarijos BTM procesas. Siekiant šio tikslo Bulgarija raginama išlaikyti dabartinę teigiamą tendenciją, kad įgyvendintų visas likusias rekomendacijas.

Pagrindiniai faktai

2007 m. sausio 1 d. Komisija sukūrė bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM), skirtą pažangai, susijusiai su Bulgarijos įsipareigojimais teismų reformos ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse, įvertinti. Nuo 2007 m. Komisija raštu Europos Parlamentui ir Tarybai teikia reguliarias pažangos šiose srityse ataskaitas. Parengti ataskaitas padėjo bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, pilietine visuomene, tarptautinėmis organizacijomis, nepriklausomais ekspertais ir informacija iš įvairių kitų šaltinių. Komisijos išvadoms ir BTM metodikai nuolat tvirtai pritardavo valstybės narės prie kiekvienos ataskaitos pridedamose Tarybos išvadose.

2017 m. sausio mėn. BTM ataskaitoje įvertinti dešimt BTM taikymo metų: apžvelgti laimėjimai ir dar neįveikti sunkumai ir nustatytos svarbiausios likusios užduotys, kad būtų pasiekti BTM tikslai. Komisija pateikė 17 rekomendacijų, kurių (jeigu Bulgarija jas įgyvendins) galėtų pakakti, kad būtų užbaigtas BTM, nebent dėl kokių nors pokyčių akivaizdžiai sumažėtų daroma pažanga. Sausio mėn. ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad proceso sparta priklausys nuo to, kaip greitai Bulgarija sugebės rekomendacijas negrįžtamai įgyvendinti. Pirmas 17 rekomendacijų įgyvendinimo pažangos vertinimas buvo priimtas 2017 m. lapkričio mėn., tačiau tuo metu Komisija dar negalėjo padaryti išvados, kad kuris nors iš orientacinių tikslų būtų tinkamai įgyvendintas.

Šiandienos ataskaitoje apžvelgiami veiksmai, kurių ėmėsi Bulgarija nuo 2017 m. lapkričio mėn. Joje pateiktas Komisijos vertinimas, kaip Bulgarijos valdžios institucijos laikėsi 17 rekomendacijų, ir prie jos pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pateikiama išsami analizė, paremta nuolatiniu Bulgarijos valdžios institucijų ir Komisijos tarnybų dialogu.

Daugiau informacijos

MEMO – Bulgarijos ir Rumunijos BTM ataskaitos. Klausimai ir atsakymai

Visos BTM ataskaitos

IP/18/6364

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar