Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon esitab aruande Bulgaarias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta

Strasbourg, 13. november 2018

Euroopa Komisjon esitab aruande Bulgaarias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta

Euroopa Komisjon võttis täna vastu oma värskeima aruande sammude kohta, mida Bulgaaria on astunud, et täita koostöö- ja jälgimiskorra raames oma kohustused seoses kohtureformi ning korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega.

Tänases aruandes käsitletakse Bulgaaria viimase aasta edusamme 17 lõpliku soovituse rakendamisel, mis avaldati komisjoni 2017. aasta jaanuari aruandes. Aruandes kiidetakse riigi jätkuvaid jõupingutusi ja otsustavust soovituste elluviimisel. Komisjon usub, et kui Bulgaaria jätkab samal kursil, suudab ta viia ellu ka ülejäänud soovitused ja sel viisil täita kõik eesmärgid. Sel juhul on võimalik koostöö- ja jälgimiskorra kohaldamine Bulgaaria puhul lõpetada veel praeguse komisjoni ametiajal, nagu president Jean-Claude Juncker nägi ette oma ametiaja alguses esitatud poliitilistes suunistes.

Esimene asepresident Timmermans ütles: „Värskeima aruande kohaselt on Bulgaaria teinud 2017. aasta jaanuaris esitatud lõplike soovituste rakendamisel pidevaid edusamme. Neid reforme on vaja, et võidelda tulemuslikult korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Usun, et kui Bulgaaria jätkab samal kursil ja tagab edusammude jätkumise ja pöördumatuse, saab tema puhul koostöö- ja jälgimiskorra kohaldamise lõpetada juba praeguse komisjoni ametiajal.“  

2017. aasta novembrist, mil ilmus eelmine aruanne, on möödunud kaksteist kuud. Selle aja jooksul on Bulgaaria jätkanud jõupingustega, et rakendada 2017. aasta jaanuaris avaldatud aruandes esitatud soovitused. Komisjoni hinnangul on mitu soovitust juba ellu viidud ja veel mitu sellele väga lähedal. Selle põhjal võib lugeda kolm eesmärki kuuest esialgu saavutatuks (kohtusüsteemi sõltumatus, õigusraamistik ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus). Kuna mõnes valdkonnas töö veel jätkub, tuleb komisjonil selle hinnangu kinnitamiseks olukorda pidevalt jälgida.

Bulgaaria peab edaspidi näitama konkreetseid tulemusi, et saaks olla kindel edusammude jätkumises. Koostöö- ja jälgimiskorra täitmise kurss peab jätkuma ning Bulgaaria ametiasutused peavad seda ka pärast korra lõppemist pidevalt jälgima. Selleks et riiklikul tasandil kujuneks välja sisejärelevalve ja kehtestataks kaitsemeetmed, mis on vajalikud edusammude ja reformide püsimajäämiseks, on oluline, et Bulgaaria ametiasutused tagaksid läbipaistva aruandluse ning avaliku ja kodanikuühiskonna kontrolli. Komisjoni aruandes juhitakse samuti tähelepanu Bulgaaria meediaolukorra tunduvale halvenemisele viimastel aastatel, mis võib piirata üldsuse juurdepääsu teabele ja kahjustada kohtusüsteemi sõltumatust, sest mõnes meediaväljaandes rünnatakse sihilikult kohtunikke. Tuleb tagada pluralistlik ja mõjutamatu keskkond, mis võimaldaks nii meedial kui ka kodanikuühiskonnal võimukandjatelt selgitusi nõuda. See on eeltingimus mitte ainult reformide jätkamiseks koostöö- ja jälgimiskorra raames, vaid ka halduse paranemiseks üldiselt.

Komisjon usub, et Bulgaaria jätkab reforme ja et tal õnnestub ka kõik ülejäänud soovitused rakendada. Komisjon jälgib edaspidi tähelepanelikult edusamme ja annab neile enne praeguse koosseisu ametiaja lõppu hinnangu. See peaks komisjoni arvates võimaldama Bulgaaria puhul koostöö- ja jälgimiskorra lõpetada. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks kutsub komisjon Bulgaariat üles hoidma ka ülejäänud soovituste rakendamisel praegust õiget kurssi.

Taustteave

Komisjon kehtestas 1. jaanuaril 2007 koostöö- ja jälgimiskorra, et hinnata Bulgaaria edusamme kohtureformi ning korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse alal võetud kohustuste täitmisel. Alates 2007. aastast on komisjon esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule tehtud edusammude kohta regulaarselt kirjalikke aruandeid. Aruannete esitamisel on olnud abi kontaktidest liikmesriikide, kodanikuühiskonna, rahvusvaheliste organisatsioonide ja sõltumatute ekspertidega ning teistest allikatest. Liikmesriigid on nõukogus iga aruande esitamise järel kindlalt toetanud komisjoni järeldusi ning koostöö- ja jälgimiskorra puhul kasutatud metoodikat.

2017. aasta jaanuaris avaldatud koostöö- ja jälgimiskorra aruandes on kokku võetud selle korra kohaldamine kümne aasta jooksul, andes ülevaate saavutustest, lahendamata probleemidest ja peamistest edasistest sammudest, mis on vajalikud koostöö- ja jälgimiskorra eesmärkide saavutamiseks. Nimetatud aruandes esitab komisjon 17 soovitust, mille täitmise korral võib Bulgaaria puhul koostöö- ja jälgimiskorra lõpetada, kui ei toimu muutusi, mis selgelt kahjustaksid seniseid edusamme. Aruandes rõhutatakse samuti, et protsessi kiirus sõltub sellest, kui kiiresti Bulgaaria need soovitused lõplikult ellu viib. Komisjon hindas 17 soovituse täitmist esimest korda juba 2017. aasta novembri aruandes, kuid sel ajal ei olnud veel ühegi eesmärgi puhul võimalik järeldada, et see oleks edukalt täidetud.

Tänases aruandes võetakse kokku meetmed, mida Bulgaaria on võtnud alates 2017. aasta novembrist. Aruanne sisaldab komisjoni hinnangut sellele, kuidas Bulgaaria ametiasutused on 17 soovitust rakendanud. Seda täiendab komisjoni talituste töödokument, milles on esitatud Bulgaaria ametiasutuste ja komisjoni talituste pideval dialoogil põhinev üksikasjalik analüüs.

Lisateave

MEMO – Bulgaariat ja Rumeeniat käsitlevad koostöö- ja jälgimiskorra aruanded: küsimused ja vastused

Kõik koostöö- ja jälgimiskorra aruanded

IP/18/6364

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar