Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen aflægger rapport om Bulgariens fremskridt som led i mekanismen for samarbejde og kontrol

Strasbourg, den 13. november 2018

Europa-Kommissionen aflægger rapport om Bulgariens fremskridt som led i mekanismen for samarbejde og kontrol

Europa-Kommissionen vedtog i dag sin seneste rapport om de skridt, som Bulgarien har taget for at opfylde sine tilsagn om at gennemføre en reform af retsvæsenet og bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet som led i mekanismen for samarbejde og kontrol.

I rapporten redegøres der for de fremskridt, der er gjort i løbet af det seneste år for at efterleve de 17 endelige henstillinger, som Kommissionen fremsatte i sin rapport fra januar 2017, og det bemærkes, at Bulgarien fortsat har bestræbt sig på og vist vilje til at gennemføre disse henstillinger. Kommissionen er overbevist om, at Bulgarien — hvis den nuværende positive udvikling videreføres — vil være i stand til at efterleve samtlige resterende henstillinger og dermed de udestående benchmarks. Dette vil kunne muliggøre en afvikling af mekanismen for samarbejde og kontrol for Bulgarien inden udløbet af denne Kommissions mandatperiode, hvilket er i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker gav i begyndelsen af sin mandatperiode.

Førstenæstformand, Frans Timmermans, udtaler: "I denne rapport anerkendes det, at Bulgarien fortsat har gjort stabile fremskridt med at gennemføre de endelige henstillinger fra januar 2017. Disse reformer er nødvendige for at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet effektivt. Hvis man fortsætter den nuværende positive udvikling og fortsat sikrer bæredygtige og varige fremskridt, er jeg sikker på, at mekanismen for samarbejde og kontrol for Bulgarien kan afvikles inden udløbet af denne Kommissions mandatperiode."  

I de 12 måneder, der er gået siden sidste rapport fra november 2017, har Bulgarien fortsat sine bestræbelser på at gennemføre de henstillinger, der blev fremsat i rapporten fra januar 2017. Kommissionen vurderer, at flere af henstillingerne allerede er blevet gennemført, og at en række andre henstillinger er meget tæt på at blive gennemført. På grundlag heraf kan tre benchmarks (domstolenes uafhængighed, retsregler og organiseret kriminalitet) ud af seks betragtes som midlertidigt opfyldt. Da der i visse tilfælde stadig kan forventes fremskridt, er Kommissionen nødt til at fortsætte sin overvågning for at kunne bekræfte denne vurdering.

Bulgarien er nødt til fortsat at kunne dokumentere konkrete resultater for at konsolidere de opnåede fremskridt. Denne positive udvikling bør fastholdes som led i mekanismen for samarbejde og kontrol og bør efter afviklingen af mekanismen fortsat overvåges af de bulgarske myndigheder. Det er vigtigt, at de bulgarske myndigheders rapportering er gennemsigtig, og at der foretages offentlig og borgerlig kontrol, hvis overvågningen skal gøres til en fast del på nationalt plan, og hvis de nødvendige garantier for vedvarende fremskridt og reformer skal sikres. Herudover bemærker Kommissionen i sin rapport, at der i de seneste år er sket en betydelig forværring af det bulgarske medielandskab, hvilket risikerer at begrænse offentlighedens adgang til information og kan have en negativ indvirkning på domstolenes uafhængighed, idet dommere i visse medier udsættes for målrettede angreb. Overordnet set udgør mediernes og civilsamfundets evne til at drage magtudøverne til ansvar i et pluralistisk samfund uden pres et vigtigt grundlag for de reformer, der er omfattet af mekanismen for samarbejde og kontrol, samt for bedre regeringsførelse mere generelt.

Kommissionen er sikker på, at Bulgarien vil fortsætte sine reformbestræbelser og være i stand til at efterleve alle de resterende henstillinger. Den vil fortsat følge fremskridtene nøje samt foretage en yderligere vurdering af fremskridtene inden udløbet af denne Kommissions mandatperiode. Kommissionen forventer, at dette vil kunne føre til en afvikling af mekanismen for samarbejde og kontrol for Bulgarien. For at nå dette mål opfordres Bulgarien til at videreføre denne positive udvikling hen imod gennemførelsen af de resterende henstillinger.

Baggrund

Den 1. januar 2007 etablerede Kommissionen mekanismen for samarbejde og kontrol for at vurdere Bulgariens fremskridt for så vidt angår landets tilsagn om at gennemføre en reform af retsvæsenet og bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet. Siden 2007 har Kommissionen regelmæssigt aflagt skriftlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene på disse områder. Rapporterne er blevet udarbejdet med støtte fra medlemsstaterne, civilsamfundet, internationale organisationer, uafhængige eksperter og en række andre kilder. I de enkelte rapporter har medlemsstaterne i Rådets konklusioner konsekvent bakket kraftigt op om Kommissionens konklusioner og metoden for mekanismen for samarbejde og kontrol.

I rapporten fra januar 2017 blev der med en oversigt over de opnåede resultater og de resterende udfordringer gjort status over de 10 år, der var gået siden etableringen af mekanismen for samarbejde og kontrol, idet det ligeledes blev fastsat, hvilke centrale resterende udfordringer der skulle imødegås for at nå mekanismens mål. Kommissionen fremsatte 17 henstillinger, som — hvis de efterleves af Bulgarien — vil kunne anses for at være tilstrækkelig fyldestgørende til, at mekanismen kan afvikles, medmindre udviklingen helt tydeligt skulle vise sig at vende. I rapporten fra januar blev det også understreget, at afviklingstempoet afhænger af, hvor hurtigt Bulgarien kan efterleve henstillingerne og opnå varige resultater. En første vurdering af fremskridtene med de 17 henstillinger blev vedtaget i november 2017, men Kommissionen kunne på daværende tidspunkt endnu ikke konkludere, at benchmarkene var blevet tilfredsstillende opfyldt.

I den i dag vedtagne rapport gøres der status over de skridt, som Bulgarien har taget siden november 2017. Den indeholder Kommissionens vurdering af, hvordan de bulgarske myndigheder har fulgt op på de 17 henstillinger, og den suppleres af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der omfatter en detaljeret analyse, som de bulgarske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene har udarbejdet gennem løbende dialog.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse — Rapporter om mekanismen for samarbejde og kontrol for Bulgarien og Rumænien: Spørgsmål og svar

Alle rapporter om mekanismen for samarbejde og kontrol

IP/18/6364

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar