Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva Evropské komise o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování

Štrasburk 13. listopadu 2018

Zpráva Evropské komise o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování

Evropská komise dnes přijala nejnovější zprávu o opatřeních, která přijalo Bulharsko k plnění svých závazků v oblasti reformy soudnictví, boje proti korupci a organizované trestné činnosti v rámci mechanismu spolupráce a ověřování (MSO).

Dnešní zpráva se zaměřuje na pokrok, jehož bylo v uplynulém roce dosaženo s cílem splnit závěrečných 17 doporučení, která vydala Komise ve své zprávě v lednu 2017. Zpráva rovněž pozitivně komentuje, že Bulharsko v úsilí o provedení těchto doporučení odhodlaně pokračuje. Komise je přesvědčena, že udrží-li Bulharsko stávající pozitivní vývoj, bude schopno splnit všechna zbývající doporučení, a tím i zatím nesplněné referenční cíle. To umožní ukončit proces mechanismu pro spolupráci a ověřování týkající se této země ještě před koncem mandátu této Komise – v souladu se záměrem, který na počátku svého funkčního období uvedl předseda Jean-Claude Juncker.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Tato zpráva potvrzuje, že Bulharsko i nadále soustavně pokračuje v provádění závěrečných doporučení, která jsme stanovili v lednu 2017. Tyto reformy jsou nezbytné pro účinný boj proti korupci a organizované trestné činnosti. Pokud budou dosažené výsledky zachovány a stávající pozitivní vývoj bude nezvratně a udržitelným tempem pokračovat, jsem přesvědčen, že celý proces může být pro Bulharsko uzavřen ještě před koncem mandátu této Komise.“  

V úsilí o provádění doporučení uvedených ve zprávě z ledna 2017 pokračovalo Bulharsko celých dvanáct měsíců od poslední zprávy z listopadu 2017. Komise se domnívá, že několik doporučení již bylo provedeno a řada dalších bude dokončena velmi brzy. Za prozatímně splněné lze proto považovat tři referenční cíle ze šesti (nezávislost soudnictví, legislativní rámec a organizovaná trestná činnost). Vzhledem k tomu, že se v některých případech zatím nejedná o konečnou fázi, musí Komise vývoj sledovat, aby mohla toto posouzení potvrdit.

V zájmu upevnění dosaženého pokroku musí Bulharsko dosavadní výsledky dále rozvíjet. Tento pozitivní vývoj bude třeba v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování zachovat a bulharské orgány jej budou muset neustále sledovat i po ukončení mechanismu. Má-li se toto sledování stát nedílnou součástí přístupu Bulharska na národní úrovni, sehraje důležitou roli transparentní podávání zpráv ze strany bulharských orgánů i veřejná a občanská kontrola. Zároveň se tak poskytnou potřebné záruky, aby tato země pokračovala cestou pokroku a reforem. Zpráva Komise si kromě toho všímá výrazného zhoršení bulharského mediálního prostředí v posledních letech. Hrozí zde omezení přístupu veřejnosti k informacím a cílené útoky na soudce v některých médiích mohou mít negativní dopad na nezávislost soudnictví. Obecněji lze říci, že schopnost médií i občanské společnosti volat k odpovědnosti ty, kteří mají moc, v pluralitním prostředí a bez nátlaku, představuje důležitý základ pro uskutečnění reforem, na které se MSO vztahuje, i pro lepší správu celkově.

Komise pevně věří, že Bulharsko bude provádět reformy a bude schopno splnit všechna zbývající doporučení. Bude i nadále vývoj bedlivě sledovat a před koncem svého mandátu provede další posouzení dosaženého pokroku. Rovněž očekává, že tím bude pro Bulharsko proces uvedeného mechanismu uzavřen. V zájmu dosažení tohoto cíle Komise Bulharsko vyzývá, aby stávající pozitivní vývoj směrem k provádění všech zbývajících doporučení zachovalo.

Souvislosti

Dne 1. ledna 2007 Komise zavedla mechanismus pro spolupráci a ověřování za účelem posouzení pokroku dosaženého při plnění závazků přijatých Bulharskem v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizované trestné činnosti. Od roku 2007 Komise o pokroku v těchto oblastech pravidelně informovala Evropský parlament a Radu formou písemných zpráv. Při vypracování zpráv využívala informace od členských států, zástupců občanské společnosti, mezinárodních organizací, nezávislých expertů a četných dalších zdrojů. Závěry Komise i metodika mechanismu měly soustavně silnou podporu členských států v závěrech Rady, které byly vydávány po každé zprávě.

Ve zprávě o mechanismu pro spolupráci a ověřování z ledna 2017 shrnula Komise úspěchy, jichž bylo dosaženo za deset let jeho existence, i nedokončené úkoly a uvedla hlavní zbývající kroky, jež jsou nutné k dosažení jeho cílů. Předložila 17 doporučení, která by mohla být v případě, že je Bulharsko splní, považována za dostatečná pro ukončení procesu, pokud nedojde k událostem, které by mohly dosažené výsledky jednoznačně zvrátit. Lednová zpráva také zdůraznila, že rychlost tohoto procesu bude záviset na tom, jak rychle bude Bulharsko schopno tato doporučení nezvratně splnit. První posouzení pokroku u 17 doporučení bylo přijato v listopadu 2017, ale Komise v té době ještě nebyla schopna dojít k závěru, zda byly některé z referenčních cílů uspokojivě splněny.

Dnešní zpráva hodnotí kroky přijaté Bulharskem od listopadu 2017. Komise v ní posuzuje, jaká opatření bulharské orgány přijaly v návaznosti na 17 doporučení, a zpráva je doplněna pracovním dokumentem, který obsahuje podrobnou analýzu na základě nepřetržitého dialogu mezi bulharskými orgány a útvary Komise.

Další informace

Zpráva – Zprávy o mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska a Rumunska: Otázky a odpovědi

Všechny zprávy o mechanismu pro spolupráci a ověřování

IP/18/6364

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar