Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Kommissionens förslag för förstärkning av byrån eu-LISA antaget

Bryssel den 9 november 2018

Idag antog rådet kommissionens förslag om att stärka eu-LISA, den EU-byrå som har ansvar för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

Detta är en politisk prioritering för 2018–2019 och den förstärkta byrån eu-LISA kommer att säkerställa att driftskompatibiliteten hos EU:s informationssystem för säkerhet, migration och gränsförvaltning förbättras och kommer att bidra till att åtgärda viktiga luckor i säkerheten.

– Från och med idag kommer byrån eu-LISA att omvandlas till ett ännu starkare nav för alla våra informationssystem för gränser, migration och säkerhet. Information är ett viktigt verktyg och den förstärkta byrån kommer att bidra till att säkerställa att immigrationstjänstemän, gränskontrolltjänstemän och brottsbekämpande myndigheter har rätt information, vid rätt tidpunkt. Den kommer att hjälpa oss att knyta ihop systemen mot en effektiv och verklig säkerhetsunion, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, som välkomnar antagandet. 

– Att stärka eu-LISA är ett viktigt steg framåt i våra ansträngningar att göra våra informationssystem mer driftskompatibla. Detta kommer i sin tur säkerställa att polistjänstemännen och gränskontrolltjänstemännen i tjänst får fullständig, korrekt och tillförlitlig information så att de kan utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Vi ska nu samarbeta med medlagstiftarna för att så fort som möjligt nå ett avtal om våra förslag om driftskompatibilitet, säger Julian King, kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen.

Uppgraderingen av byrån eu-LISA, som föreslogs av kommissionen i juni 2017, kommer att göra det möjligt för byrån att få ytterligare uppgifter och centralisera driften av EU:s informationssystem för migrations-, säkerhets- och gränsförvaltning. Den förstärkta eu-LISA kommer att bidra till följande:

  • Införande av driftskompatibilitet mellan EU:s informationssystem: När kommissionens förslag har antagits kommer eu-LISA att ansvara för de tekniska aspekterna för att göra EU:s informationssystem driftskompatibla.

  • Utveckla framtida system: Byrån föreslås få en budget på 2 miljarder euro för perioden 2019–2027 för att utveckla och förvalta EU:s stora framtida informationssystem såsom in- och utresesystemet (EES), EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och det uppgraderade europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet).

  • Uppgradering av befintliga system: Byrån kommer att upprätthålla och uppgradera befintliga system, såsom Schengens informationssystem (SIS), Informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac, för vilka den redan är ansvarig.

  • Stöd till medlemsstater: Byrån kommer att kunna ge ett mer omfattande tillfälligt tekniskt och operativt stöd till medlemsstaterna.

Nästa steg

Förslaget som antogs av rådet i dag och som blev föremål för omröstning i Europaparlamentet den 5 juli 2018 kommer nu att undertecknas gemensamt av Europaparlamentets ordförande och det österrikiska ordförandeskapet i rådet. Texten ska därefter offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och den kommer att träda i kraft 20 dagar senare. Den förstärkta byrån eu-LISA ska utveckla nödvändig infrastruktur för EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och in- och utresesystemet (EES) så att dessa nya informationssystem kan tas i drift i slutet av 2021.

Bakgrund

I kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tal 2016 om tillståndet i unionen betonade han vikten av att komma till rätta med de nuvarande bristerna när det gäller datahantering och vikten av att förbättra driftskompatibiliteten mellan befintliga informationssystem. I april 2016 lade kommissionen fram ett meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränsförvaltning och säkerhet och inledde en diskussion om hur man kan få EU:s informationssystem att fungera bättre för att förbättra gränsförvaltningen och den inre säkerheten.

Sedan dess har kommissionen lagt fram, och regelbundet rapporterat om de framsteg som har gjorts för att åtgärda informationsbristen i EU:s informationssystem, så att de arbetar tillsammans på ett mer intelligent och effektivt sätt. Detta inbegriper att stärka mandatet för eu-LISA, som kommissionen föreslog i juni 2017 och som Europaparlamentet och rådet har åtagit sig att anta som en prioriterad fråga i den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019.

Byrån eu-LISA inledde sin verksamhet i december 2012 och har ansvar för den operativa förvaltningen av EU:s informationssystem: SIS II, VIS och Eurodac. Byråns huvudsakliga uppgift är att se till att dessa system fungerar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Byrån har också till uppgift att se till att de nödvändiga säkerhetsåtgärderna finns på plats, och att datasäkerhet och integritet samt efterlevnad av EU:s regler om skydd av personuppgifter, säkerställs på ett effektivt sätt.

Läs mer

Pressmeddelande – Säkerhetsunionen: EU-kommissionen välkomnar Europaparlamentets antagande av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och förstärkningen av byrån eu-Lisa

Uttalande – Säkerhetsunionen: En förstärkning av EU:s byrå för förvaltning av informationssystem för säkerhet och gränser

Pressmeddelande – Säkerhetsunionen: driftskompatibilitet mellan EU:s informationssystem

Faktablad: Säkerhetsunionen: åtgärder för att komma till rätta med informationsluckor

eu-LISA – webbplats

IP/18/6324

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar