Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Ir pieņemts Komisijas priekšlikums par spēcīgāku eu-LISA aģentūru

Briselē, 2018. gada 9. novembrī

Šodien Padome pieņēma Komisijas priekšlikumu, kas paredz stiprināt eu-LISA – ES aģentūru, kura atbild par lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā.

Spēcīgāka eu-LISA aģentūra, kas ir 2018.-2019. gada politiskā prioritāte, nodrošinās ES informācijas sistēmu migrācijas, drošības un robežu pārvaldības jomā lielāku sadarbspēju un palīdzēs novērst būtiskas drošības nepilnības.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls, atzinīgi novērtējot pieņemto priekšlikumu, teica: “Sākot no šodienas, eu-LISA aģentūra tiks pārveidota par vēl spēcīgāku visu mūsu robežu, migrācijas un drošības informācijas sistēmu vadības mezglu. Informācija – tas ir spēcīgs instruments, un spēcīgāka aģentūra palīdzēs nodrošināt, ka imigrācijas amatpersonu, robežsargu un tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā ir pareiza informācija, kas sniegta pareizajā laikā. Tas palīdzēs sasaistīt visus punktus virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību.” 

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings piebilda: “eu-LISA stiprināšana ir būtisks solis mūsu centienos uzlabot mūsu informācijas sistēmu sadarbspēju. Tas savukārt nodrošinās to, ka policijas amatpersonas un robežsargi uz vietas saņem pilnīgu, precīzu un uzticamu informāciju, kas ļaus tiem efektīvi un lietderīgi veikt savus pienākumus. Mēs tagad sadarbosimies ar abiem likumdevējiem, lai pēc iespējas drīz noslēgtu vienošanos par mūsu priekšlikumiem sadarbspējas nodrošināšanai.”

eu-LISA aģentūras modernizācija, ko Komisija ierosināja 2017. gada jūnijā, ļaus aģentūrai uzņemties vairāk uzdevumu un nodrošināt ES informācijas sistēmu migrācijas, drošības un robežu pārvaldības jomā centralizētu operatīvo pārvaldību. Pateicoties spēcīgākai eu-LISA, tiks īstenoti šādi pasākumi.

  • ES informācijas sistēmu sadarbspējas izvēršana: tiklīdz Komisijas priekšlikumi tiks pieņemti, eu-LISA būs atbildīga par to tehnisko komponentu izvēršanu, kas nepieciešami ES informācijas sistēmu sadarbspējas panākšanai;

  • jaunu sistēmu izstrāde: izmantojot 2019.–2027. gadam ierosināto budžetu 2 miljardu eiro apmērā, aģentūra izveidos un pārvaldīs tādas turpmākās ES lielapjoma sistēmas kā, piemēram, ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un modernizēto Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS-TCN);

  • esošo sistēmu modernizācija: aģentūra uzturēs un modernizēs esošās sistēmas, piemēram, Šengenas informācijas sistēmu (SIS), vīzu informācijas sistēmu (VIS) un Eurodac, par kurām tā jau ir atbildīga;

  • atbalsts dalībvalstīm: aģentūra spēs sniegt dalībvalstīm lielāku ad hoc tehnisko un operatīvo atbalstu.

Nākamie soļi

Padomes šodien pieņemto priekšlikumu, par kuru Eiropas Parlaments nobalsoja 2018. gada 5. jūlijā, tagad kopīgi parakstīs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Padomes prezidentvalsts Austrija. Pēc tam tā tekstu publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stāsies spēkā pēc 20 dienām. Spēcīgāka eu-LISA aģentūra izveidos vitāli svarīgu Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) un ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) infrastruktūru, lai līdz 2021. gada beigām šīs jaunās informācijas sistēmas padarītu darbspējīgas.

Pamatinformācija

Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā uzsvēra, cik svarīgi ir pārvarēt pašreizējos trūkumus datu pārvaldībā un uzlabot esošo informācijas sistēmu sadarbspēju. Komisija 2016. gada aprīlī nāca klajā ar paziņojumu par spēcīgākām un viedākām informācijas sistēmām robežu un drošības jomā, ar kuru uzsāka diskusiju par to, kā panākt to, ka ES informācijas sistēmas darbojas labāk, lai tādējādi uzlabotu robežu pārvaldību un iekšējo drošību.

Kopš tā laika Komisija ir iesniegusi un regulāri ziņojusi par progresu, kas gūts ES informācijas sistēmās atlikušo informācijas nepilnību novēršanā, lai šīs sistēmas sastrādātos prasmīgāk un efektīvāk. Tas ietver eu-LISA pilnvaru paplašināšanu, ko Komisija ierosināja 2017. gada jūnijā un ko Eiropas Parlaments un Padome Kopīgajā deklarācijā par ES likumdošanas prioritātēm 2018. un 2019. gadā apņēmās pieņemt steidzamības kārtā.

eu-LISA aģentūra savu darbību sāka 2012. gada decembrī, un tā atbild par šādu ES informācijas sistēmu operatīvo pārvaldību: SIS II, VIS un EURODAC. Galvenais operatīvais uzdevums ir nodrošināt, ka šīs sistēmas darbojas 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā. Aģentūras uzdevums ir arī nodrošināt, ka tiek veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi un tiek efektīvi nodrošināta datu drošība un integritāte, kā arī atbilstība ES datu aizsardzības noteikumiem.

Plašāka informācija

Paziņojums presei. Drošības savienība: Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta pieņemto ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un spēcīgāku eu-LISA aģentūru

Paziņojums. Drošības savienība: Spēcīgāka ES aģentūra drošības un robežu informācijas sistēmu pārvaldībai

Paziņojums presei. Drošības savienība: Komisija pilda savu apņemšanos attiecībā uz ES informācijas sistēmu sadarbspējas nodrošināšanu

Faktu lapa: Drošības savienība: Informācijas trūkuma novēršana

eu-LISA aģentūras tīmekļa vietne:

IP/18/6324

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar