Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Priimtas Komisijos sprendimas dėl agentūros „eu-LISA“ sustiprinimo

Briuselis, 2018 m. lapkričio 9 d.

Šiandien Taryba priėmė Komisijos pasiūlymą sustiprinti ES didelės apimties informacinių sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros „eu-LISA“ įgaliojimus.

Agentūros „eu-Lisa“ sustiprinimas yra 2018–2019 m. politinis prioritetas; sustiprinus agentūrą, ji užtikrins geresnį ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų sąveikumą ir padės pašalinti svarbias saugumo spragas.

Džiaugdamasis priimtu sprendimu, už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos konferencijoje sakė: „Nuo šios dienos agentūra „eu-Lisa“ taps dar stipresne, pagrindine visų mūsų informacijos sistemų sienų, migracijos ir saugumo srityje valdymo agentūra. Informacija – galinga priemonė, ir stipresnė Agentūra padės užtikrinti, kad imigracijos, sienos apsaugos ir teisėsaugos pareigūnai turėtų tinkamą informaciją tinkamu laiku. Tai mums padės galutinai baigti kurti veiksmingą ir tikrą saugumo sąjungą.“ 

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas pridūrė: „Agentūros „eu-Lisa“ stiprinimas yra labai svarbus žingsnis į priekį, stengiantis užtikrinti mūsų informacinių sistemų sąveikumą. Tai savo ruožtu padės užtikrinti, kad vietose dirbantys policijos ir sienos apsaugos pareigūnai gautų išsamią, tikslią ir patikimą informaciją ir galėtų veiksmingai ir efektyviai dirbti savo darbą. Dabar bendradarbiausime su teisėkūros institucijomis, kad kuo greičiau pasiektume susitarimą dėl mūsų pasiūlymų dėl sąveikumo.“

Sustiprinus agentūrą „eu-LISA“, kaip 2017 m. birželio mėn. pasiūlė Komisija, Agentūrai bus suteikta daugiau pajėgumų ir priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti centralizuotą ES migracijos, saugumo ir sienų informacinių sistemų valdymo operacijų valdymą. Sustiprinta agentūra „eu-Lisa“:

  • didins ES informacinių sistemų sąveikumą. Priėmus Komisijos pasiūlymus, agentūra „eu-Lisa“ bus atsakinga už techninių komponentų, kurių reikia ES informacinių sistemų sąveikumui užtikrinti, sukūrimą;

  • plėtos naujas sistemas. 2019–2027 m. turėdama numatytą 2 mlrd. EUR biudžetą Agentūra plėtos ir valdys būsimas didelės apimties ES informacines sistemas, kaip antai atvykimo ir išvykimo sistemą (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) ir Europos trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės paskelbtų nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS-TCN);

  • modernizuos esamas sistemas. Agentūra palaikys ir modernizuos esamas sistemas, kaip antai Šengeno informacinę sistemą (SIS), Vizų informacinę sistemą (VIS) ir EURODAC, už kurias ji jau dabar atsakinga;

  • teiks paramą valstybėms narėms. Agentūra galės teikti didesnę ad hoc techninę ir operatyvinę paramą valstybėms narėms.

Tolesni veiksmai

Šiandien Tarybos priimtą pasiūlymą, už kurį Europos Parlamentas balsavo 2018 m. liepos 5 d. kartu pasirašys Europos Parlamento Pirmininkas ir Tarybai pirmininkaujanti Austrija. Po to tekstas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios po 20 dienų. Sustiprinta agentūra „eu-LISA“ kurs labai svarbią Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) ir atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) infrastruktūrą, kuria užtikrins, kad šios naujos informacinės sistemos pradėtų veikti iki 2021 m. pabaigos.

Pagrindiniai faktai

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį pabrėžė, kaip svarbu pašalinti dabartinius duomenų valdymo trūkumus ir pagerinti esamų informacinių sistemų sąveikumą. 2016 m. balandžio mėn. Europos Komisija pateikė komunikatą dėl patikimesnių ir pažangesnių sienų ir saugumo informacinių sistemų ir pradėjo diskusijas dėl to, kaip pagerinant ES informacines sistemas būtų galima sustiprinti sienų valdymą ir vidaus saugumą.

Nuo to laiko Komisija teikė informaciją ir reguliarias pažangos ataskaitas apie tai, kaip šalinamos likusios ES informacinių sistemų spragos, kad šių sistemų sąveika galėtų būti išmanesnė ir veiksmingesnė. Su tuo susijęs „eu-Lisa“ įgaliojimų stiprinimas, kurį Komisija pasiūlė 2017 m. birželio mėn., ir kurį Europos Parlamentas ir Taryba Bendroje deklaracijoje dėl 2018–2019 m. ES teisėkūros prioritetų įsipareigojo priimti pirmumo tvarka.

Agentūra „eu-Lisa“ veiklą pradėjo 2012 m, gruodžio mėn. ir nuo tol yra atsakinga už šių ES informacinių sistemų operatyvinį valdymą: SIS II, VIS ir EURODAC. Pagrindinė operatyvinė užduotis – užtikrinti, kad šios sistemos veiktų visą parą ir be išeiginių. Agentūros užduotis taip pat užtikrinti, kad būtų taikomos būtinos saugumo priemonės ir kad būtų veiksmingai užtikrinamas duomenų saugumas ir vientisumas bei laikomasi ES duomenų apsaugos taisyklių.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai. Saugumo sąjunga. Komisija palankiai vertina tai, kad Europos Parlamentas patvirtino Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) ir pritarė agentūros „eu-LISA“ sustiprinimui

Pareiškimas. Saugumo sąjunga. Stipresnė ES saugumo ir sienų informacinių sistemų valdymo agentūra

Pranešimas spaudai. Saugumo sąjunga. Komisija imasi veiksmų dėl ES informacinių sistemų sąveikumo

Informacijos suvestinė Saugumo sąjunga. Informacijos spragų pašalinimas

eu-LISA Agency - interneto svetainė

IP/18/6324

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar