Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: võeti vastu komisjoni ettepanek eu-LISA tugevdamise kohta

Brüssel, 9. november 2018

Täna võttis nõukogu vastu komisjoni ettepaneku tugevdada eu-LISA-t ehk Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit.

eu-LISA tugevdamine on üks ELi 2018.–2019. aasta poliitilistest prioriteetidest. Selle eesmärk on parandada ELi rände, julgeoleku ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide koostalitlusvõimet ja kõrvaldada olulisi turvalünki.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos tervitas eu-LISA tugevdamist, sõnades: „Täna muutub eu-LISA veelgi tugevamaks piirihalduse, rände ja julgeoleku valdkonna infosüsteemide keskuseks. Teave on võimas tööriist ja ameti tugevdamisega tagatakse, et sisserände-, piirihaldus- ja õiguskaitseasutused saavad vajaliku teabe kiiresti kätte. See on meie tööriist tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu loomisel.“ 

Julgeolekuliidu volinik Julian King märkis: „eu-LISA tugevdamine on oluline samm meie infosüsteemide koostalitlusvõime parandamisel. Koostalitlusvõime tagab, et politseiametnikud ja piirivalvurid saavad täieliku, täpse ja usaldusväärse teabe ning saavad oma tööd teha tulemuslikult ja tõhusalt. Nüüd on meie eesmärk leida koostalitlusvõime alaste ettepanekute suhtes võimalikult kiiresti üksmeel kaasseadusandjatega.“

Komisjon esitas 2017. aasta juunis ettepaneku, millega laiendati eu-LISA pädevust ja tehti talle ülesandeks ELi rände, julgeoleku ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide keskne operatiivjuhtimine. eu-LISA uued ülesanded hõlmavad järgmist:

  • ELi infosüsteemide koostalitlusvõime parandamine: pärast komisjoni ettepanekute vastuvõtmist hakkab eu-LISA vastutama selle eest, et võetaks kasutusele tehnilised komponendid ELi infosüsteemide koostalitlusvõime parandamiseks;

  • uute süsteemide arendamine: aastateks 2019–2027 ettenähtud kahe miljardi euro suuruse eelarvega arendab ja haldab amet ELi loodavaid suuri infosüsteeme, mille hulka kuuluvad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning täiustatud Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute jaoks (ECRIS-TCN);

  • olemasolevate süsteemide uuendamine: amet hooldab ja ajakohastab olemasolevaid süsteeme, mille eest ta juba vastutab – Schengeni infosüsteem (SIS), viisainfosüsteem (VIS) ja Eurodac;

  • toetuse pakkumine liikmesriikidele: paraneb ameti suutlikkus anda liikmesriikidele jooksvat tehnilist ja operatiivtuge.

Edasised sammud

Nõukogus täna vastu võetud ettepanekule annavad nüüd allkirja Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistujariik Austria. Euroopa Parlament hääletas selle üle 5. juulil 2018. Tekst avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 20 päeva pärast seda. Tugevdatud eu-LISA arendab infrastruktuuri, mis võimaldab Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutusele võtta 2021. aasta lõpuks.

Taust

Oma 2016. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorrast rõhutas president Juncker vajadust kõrvaldada andmete haldamises esinevad puudused ja parandada olemasolevate infosüsteemide vahelist koostalitlusvõimet. 2016. aasta aprillis esitas komisjon teatise, milles käsitleti piirihalduse ja julgeoleku valdkonna infosüsteemide tugevdamist ja arukamaks muutmist. Sellega algatati arutelu ELi infosüsteemide toimimise täiustamise ning piirihalduse ja sisejulgeoleku parandamise kohta.

Seejärel on komisjon korrapäraselt esitanud aruandeid edusammude kohta, mida on tehtud ELi infosüsteemides esinevate teabelünkade kõrvaldamisel ning nende arukama ja tulemuslikuma koostalitluse tagamisel. Seda eesmärki täidab ka eu-LISA pädevuse laiendamine, mille ettepaneku esitas komisjon 2017. aasta juunis ning mille Euroopa Parlament ja nõukogu tunnistasid prioriteetseks küsimuseks ELi 2018.–2019. aasta seadusandlikke prioriteete käsitlevas ühisavalduses.

eu-LISA alustas tööd 2012. aasta detsembris ning vastutab ELi infosüsteemide SIS II, VIS ja EURODAC haldamise eest. eu-LISA tähtsaim operatiivülesanne on tagada nende süsteemide toimimine 24 tundi päevas, seitse päeva nädalas. Lisaks on ameti ülesanne tagada andmeturve ja -terviklus, kooskõla ELi isikuandmete kaitse normidega ning vajalike turvameetmete võtmine.

Lisateave

Pressiteade – Julgeolekuliit: Euroopa Komisjon väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlament nõustub ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) kasutuselevõtmise ning eu-LISA tugevdamisega

Avaldus – Julgeolekuliit: Tugevam ELi amet julgeoleku- ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide haldamiseks

Pressiteade – Julgeolekuliit: Komisjon tagab ELi infosüsteemide koostalitlusvõime

Teabeleht: Julgeolekuliit: Teabelünkade kõrvaldamine

eu-LISA veebisait

IP/18/6324

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar