Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionens forslag om et stærkere eu-LISA-agentur vedtaget

Bruxelles, den 9. november 2018

I dag vedtog Rådet Kommissionens forslag om at styrke eu-LISA, EU's Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed.

Styrkelsen af eu-LISA-agenturet, som er en politisk prioritet for 2018-2019, skal dels sikre, at EU's informationssystemer for migrations-, sikkerheds- og grænseforvaltning bliver mere interoperable, dels bidrage til at få lukket vigtige sikkerhedshuller.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtrykker tilfredshed med vedtagelsen og udtaler: "Fra og med i dag vil eu-LISA-agenturet blive omdannet til et endnu stærkere nervecenter for alle vores informationssystemer for grænser, migration og sikkerhed. Information er et stærkt redskab, og derfor vil et stærkere agentur bidrage til at sikre, at immigrationsmedarbejderne, grænsevagterne og de retshåndhævende myndigheder har de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt. Det vil hjælpe os med at samle alle trådene for at opnå en effektiv og ægte sikkerhedsunion." 

Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, udtaler: "Styrkelsen af eu-LISA er et væsentligt skridt fremad i vores bestræbelser på at gøre vores informationssystemer mere interoperable. Det vil igen sikre, at politifolk og grænsevagter i marken får fuldstændige, nøjagtige og pålidelige oplysninger, så de kan udføre deres arbejde effektivt. Vi vil nu arbejde sammen med medlovgiverne for at nå til enighed om vores forslag om interoperabilitet hurtigst muligt."

Opgraderingen af eu-LISA-agenturet, som Kommissionen foreslog i juni 2017, vil gøre det muligt for agenturet at påtage sig flere opgaver og stå for den centraliserede drift af EU's informationssystemer for migrations-, sikkerheds- og grænseforvaltning. Det styrkede eu-LISA skal:

  • etablere interoperabilitet mellem EU's informationssystemer: Når Kommissionens forslag er blevet vedtaget, vil eu-LISA være ansvarlig for at etablere de tekniske komponenter, der kræves til at gøre EU's informationssystemer interoperable.

  • udvikle fremtidige systemer: Med et foreslået budget på 2 mia. EUR for perioden 2019-2027 skal agenturet udvikle og forvalte fremtidige omfattende EU-informationssystemer såsom ind- og udrejsesystemet (EES), EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og det opgraderede europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN).

  • opgradere eksisterende systemer: Agenturet vil bibeholde og opgradere eksisterende systemer som f.eks. Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac, som det allerede er ansvarligt for.

  • støtte medlemsstaterne: Agenturet vil være i stand til at yde mere ad hoc-støtte af teknisk og operationel art til medlemsstaterne.

De næste skridt

Forslaget, som Rådet har vedtaget i dag, og som Europa-Parlamentet stemte om den 5. juli 2018, skal nu undertegnes i fællesskab af formanden for Europa-Parlamentet og det østrigske formandskab for Rådet. Teksten vil derefter blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft 20 dage senere. Det styrkede eu-LISA-agentur vil udvikle vital infrastruktur til EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og ind- og udrejsesystemet (EES) for at gøre disse nye informationssystemer operationelle ved udgangen af 2021.

Baggrund

I sin tale om Unionens tilstand 2016 fremhævede kommissionsformand Jean-Claude Juncker vigtigheden af at afhjælpe de nuværende mangler i dataforvaltningen og at forbedre de eksisterende informationssystemers interoperabilitet. I april 2016 fremlagde Kommissionen en meddelelse om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed som udgangspunkt for drøftelser om, hvordan man kan få EU's informationssystemer til at fungere bedre for at styrke grænseforvaltningen og den interne sikkerhed.

Siden da har Kommissionen fremlagt og regelmæssigt rapporteret om de fremskridt, der er gjort med at lukke de resterende huller i EU's informationssystemer, således at de kan samarbejde mere intelligent og effektivt. Dette omfatter en styrkelse af mandatet for eu-LISA, som Kommissionen foreslog i juni 2017, og som Europa-Parlamentet og Rådet har forpligtet sig til at vedtage som en prioritet i den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019.

eu-LISA-agenturet indledte sine aktiviteter i december 2012 og er ansvarligt for den operationelle forvaltning af EU-informationssystemerne SIS II, VIS og Eurodac. Den vigtigste operationelle opgave bliver at sikre, at disse systemer fungerer døgnet rundt alle ugens dage. Agenturet har også til opgave at sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er på plads, og at datasikkerhed og -integritet samt overholdelse af EU's databeskyttelsesregler sikres effektivt.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse - Sikkerhedsunionen: Kommissionen ser med tilfredshed på Europa-Parlamentets vedtagelse af EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og et stærkere eu-LISA-agentur

Erklæring — Sikkerhedsunionen: Et stærkere EU-agentur til forvaltning af informationssystemer for sikkerhed og grænser

Pressemeddelelse - Sikkerhedsunionen: Kommissionen sikrer interoperabilitet mellem EU's informationssystemer

Faktablad: Sikkerhedsunionen: Lukning af informationshuller

eu-LISA-agenturet — websted

IP/18/6324

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar