Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske“.

Brusel 7. november 2018

Európska komisia dnes rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske“.

V iniciatíve sa uvádza, že: „Vegetariáni a vegáni majú v celej EÚ ťažkosti so zisťovaním, ktoré potraviny sú pre nich vhodné. Musíme si preštudovať zloženie potravín aby sme zistili, či je výrobok vhodný na nákup, a obzvlášť ostražito musíme skúmať nejednoznačné zložky potravín, ktoré by mohli byť rastlinného aj živočíšneho pôvodu“. Organizátori vyzývajú Európsku komisiu, aby navrhla uvádzať na všetkých potravinových výrobkoch povinné obrázkové štítky, ktoré daný výrobok označia za nevegetariánsky, vegetariánsky alebo vegánsky.

Komisia rozhodla o registrácii tejto iniciatívy, iba pokiaľ ide o právnu prípustnosť návrhu. V tomto štádiu Komisia neanalyzuje jej obsah.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 12. novembra 2018, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu milión vyhlásení o podpore najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, a v oboch prípadoch je povinná uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj využívať na ovplyvňovanie tvorby politík od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa ustanovenia zmluvy vykonávajú. V roku 2017 predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie predložil návrhy Komisie na reformu európskej iniciatívy občanov, aby bola pre občanov ešte prístupnejšia.

Európska iniciatíva občanov musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Potom môže jej prostredníctvom milión občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právny akt v oblastiach, v ktorých tak má právomoc urobiť.

Podľa podmienok prípustnosti, ktoré sú stanovené v nariadení o európskej iniciatíve občanov, navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie, ktoré jej umožňujú predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, nesmie byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca a nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Ďalšie informácie

Úplné znenie navrhovanej európskej iniciatívy občanov (k dispozícii od 12. novembra)

EIO, na ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov

 

IP/18/6317

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar