Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen uppmanar Maltas tillsynsmyndighet för penningtvättsfrågor att intensifiera sin tillsyn över banker

Bryssel den 8 november 2018

EU-kommissionen har i dag antagit ett yttrande som uppmanar Maltas tillsynsenhet för penningtvättsfrågor (enheten för finansunderrättelseanalys, FIAU) att vidta ytterligare åtgärder för att fullgöra alla sina skyldigheter enligt det fjärde penningtvättsdirektivet.

På begäran av EU-kommissionen gjorde Europeiska bankmyndigheten en utredning som kom fram till att Maltas enhet för finansunderrättelseanalys bröt mot unionslagstiftningen och utfärdade en rekommendation den 11 juli 2018. Det ansågs att Malta brustit i tillsynen över finansinstitut och i säkerställandet av att dessa följer bestämmelserna om penningtvätt.

Baserat på Europeiska bankmyndighetens rekommendation, och med beaktande och erkännande av de åtgärder som Malta i mellantiden vidtagit för att åtgärda de identifierade bristerna, antog EU-kommissionen i dag ett formellt yttrande på grundval av förordningen om Europeiska bankmyndigheten. Yttrandet uppmanar Maltas tillsynsmyndighet (enheten för finansunderrättelseanalys) att vidta ytterligare åtgärder för att fullgöra alla sina skyldigheter enligt det fjärde penningtvättsdirektivet och utöva effektiv tillsyn över finansinstitut på maltesiskt territorium, inklusive en effektiv sanktionsordning.

– För att skydda européernas säkerhet och garantera ett säkert och tillförlitligt finanssystem måste alla myndigheter i alla EU-länder se till att EU:s bestämmelser om penningtvätt följs till punkt och pricka, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Vi följer uppmärksamt utvecklingen och är redo att agera för att åtgärda varje överträdelse och säkerställa bättre tillsynspraxis som förhindrar att överträdelser upprepas.

– Vi måste säkerställa att riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i finanssektorn bedöms korrekt och motverkas av våra tillsynsmyndigheter, säger EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Europeiska bankmyndigheten bidrar till en harmoniserad tillämpning av tillsynsbestämmelserna avseende penningtvätt. Vårt förslag från september kommer att förse Europeiska bankmyndigheten med de ytterligare instrument och resurser som krävs för att säkerställa ett effektivt samarbete och konvergerande tillsynsstandarder. Jag räknar med Europaparlamentets och rådets samarbete för att snabbt få förslaget antaget till lagstiftning.

– Europa har världens starkaste lagstiftning mot penningtvätt, säger Vera Jourová, EU-kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Bestämmelserna måste dock också tillämpas enligt samma höga standard i hela EU så att inga svaga länkar uppstår. Myndigheterna i Malta och andra länder måste vara rustade för att klara detta och alla bestämmelser måste genomföras fullt ut. EU-kommissionen kommer att använda alla sina befogenheter, inklusive överträdelseförfaranden, för att täppa till alla kryphål i kampen mot penningtvätt.

Mer konkret uppmanar EU-kommissionen Maltas enhet för finansunderrättelseanalys att vidta ett antal åtgärder, bl.a. följande:

  • Förbättra sina metoder för att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Förbättra sin övervaknings- och tillsynsstrategi genom att anpassa resurserna till risken för penningtvätt hos vissa institutioner.
  • Säkerställa att myndigheten klarar att reagera på identifierade brister inom rimlig tid, även genom ändringar av dess sanktionsförfaranden.
  • Införa systematiska och ingående dokumentationsförfaranden för skrivbordsgranskningar.
  • Säkerställa att besluten är motiverade och dokumenteras korrekt.

Förbättrat genomförande av EU:s bestämmelser mot penningtvätt i hela EU

Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett prioriterat område för Juncker-kommissionen. EU-kommissionen använder alla verktyg den har till sitt förfogande för att säkerställa att de höga europeiska standarderna också tillämpas i praktiken i hela EU.

Det här är första gången som EU-kommissionen använder sina befogenheter för att begära att Europeiska bankmyndigheten utreder potentiella överträdelser av unionslagstiftningen hos en myndighet i ett EU-land. EU-kommissionen har därefter också begärt att Europeiska bankmyndigheten undersöker de behöriga myndigheterna i Lettland, Danmark och Estland, där händelser på senare tid har gett upphov till frågetecken om effektiviteten i de nationella myndigheternas kontroll hur penningtvättsbestämmelserna efterlevs. Europeiska bankmyndigheten har en viktig roll för att främja framväxten av mer likartad tillsynspraxis som kan säkra en harmoniserad tillämpning av tillsynsbestämmelserna när det gäller penningtvätt.

För att åtgärda de återstående luckorna i den nuvarande rättsliga ramen på europeisk nivå antog EU-kommissionen den 12 september 2018 ett meddelande och ett förslag om att ytterligare stärka Europeiska bankmyndighetens mandat för att bättre hantera penningtvättsrisker och förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheter. Medlagstiftarna måste ge hög prioritet åt att anta detta förslag.

Antagandet av det fjärde och femte penningtvättsdirektivet har avsevärt stärkt den rättsliga ramen i EU, även när det gäller bestämmelser om samarbete mellan de organ som arbetar mot penningtvätt och tillsynsmyndigheterna. EU-kommissionen följer uppmärksamt genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet så att det sker korrekt, och tillämpar om nödvändigt även överträdelseförfaranden. EU-kommissionen har hittills inlett överträdelseförfarandenmot 21 medlemsländer för underlåtenhet att meddela åtgärder för införlivande av det fjärde penningtvättsdirektivet: i dagsläget har tre ärenden hänskjutits till domstolen (Rumänien, Irland och Luxemburg), ett är vilande (Grekland), nio är föremål för motiverade yttranden och åtta för formella underrättelser.

Nästa steg

Maltas enhet för finansunderrättelseanalys har efter mottagandet av yttrandet tio arbetsdagar på sig för att informera EU-kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om de åtgärder som den avser att vidta för att uppfylla sina skyldigheter. Detta förfarande enligt förordningen om Europeiska bankmyndigheten är separat från och utan påverkan på EU-kommissionens rätt att inleda ett överträdelseförfarande mot Malta.

Bakgrund

Förordningen om Europeiska bankmyndigheten (artikel 17.4) föreskriver att EU-kommissionen får avge ett formellt yttrande med krav på att den nationella myndighet som ansvarar för genomförandet av bestämmelserna om penningtvätt inom finanssektorn vidtar åtgärder för att rätta sig efter unionsrätten, när så inte har skett. EU-kommissionens formella yttrande beaktar Europeiska bankmyndighetens rekommendation.

Inom ramen för detta förfarande sände EU-kommissionen i oktober 2017 en skrivelse till Europeiska bankmyndigheten där denna ombads säkerställa att de institutioner som ansvarar för tillsynen över de åtgärder mot penningtvätt som införts i Malta uppfyller kraven i EU:s lagstiftning om penningtvätt. Europeiska bankmyndigheten gjorde en preliminär utredning, inklusive ett besök på plats, hos de berörda maltesiska instituten. Den 11 juli 2018 fastställde Europeiska bankmyndigheten att den maltesiska myndigheten (FIAU) faktiskt bryter mot unionslagstiftningen. Den antog en formell rekommendation till FIAU. Det här är första gången som Europeiska bankmyndigheten har utfärdat en rekommendation avseende överträdelse av unionslagstiftningen på området penningtvätt.

Läs mer    

Kommissionens yttrande riktat till Maltas enhet för finansunderrättelseanalys

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Europeiska bankmyndighetens rekommendation

Överträdelseförfaranden mot EU-länder avseende genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet.

 

 

 

 

IP/18/6303

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar