Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija od malteškega organa za preprečevanje pranja denarja zahteva okrepitev nadzora bank

Bruselj, 8. novembra 2018

Evropska komisija je danes sprejela mnenje, v katerem od malteškega nadzornika za preprečevanje pranja denarja (enota za finančnoobveščevalne analize) zahteva nadaljnje sprejemanje dodatnih ukrepov, da bo v celoti izpolnil svoje obveznosti iz četrte direktive o preprečevanju pranja denarja.

Evropski bančni organ (EBA) je na zahtevo Komisije opravil preiskavo in ugotovil, da je malteška enota za finančnoobveščevalne analize (FIAU) kršila zakonodajo Unije, ter 11. julija 2018 izdal priporočilo. Menil je, da Malta ni pravilno nadzorovala finančnih institucij in ni zagotovila, da bi te spoštovale pravila o preprečevanju pranja denarja.

Evropska komisija je danes na podlagi priporočila Evropskega bančnega organa in ob upoštevanju ukrepov, ki jih je Malta medtem sprejela za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, sprejela uradno mnenje na podlagi uredbe o EBA. V mnenju se od malteškega nadzornika za preprečevanje pranja denarja (enota za finančnoobveščevalne analize) zahteva, naj sprejme dodatne ukrepe, da bo v celoti izpolnil svoje obveznosti iz četrte direktive o preprečevanju pranja denarja glede učinkovitega nadzora finančnih institucij na svojem ozemlju, vključno z vzpostavljenostjo učinkovitega sistema sankcioniranja.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je povedal: „Da bi poskrbeli za varnost Evropejcev ter zagotovili varen in zanesljiv finančni sistem, morajo vsi organi v vseh državah članicah v celoti spoštovati pravila EU o pranju denarja. Še naprej bomo pozorni in pripravljeni ukrepati, tako da bo vsaka kršitev čim prej odpravljena in da se bo z boljšo nadzorno prakso zagotovilo, da se ne ponovi.“

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Zagotoviti moramo, da bodo naši nadzorni organi ustrezno ocenjevali in zmanjševali tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v finančnem sektorju. Evropski bančni organ prispeva k harmonizirani uporabi pravil o nadzoru preprečevanja pranja denarja. Naš septembrski predlog bo EBA zagotovil dodatne instrumente in sredstva, ki so potrebni za zagotavljanje učinkovitega sodelovanja in zbliževanja nadzornih standardov. Računam na sodelovanje Evropskega parlamenta in Sveta pri hitri pretvorbi tega predloga v zakonodajo.“

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Evropa ima najstrožja pravila o preprečevanju pranja denarja na svetu, treba pa jih je po vsej EU izvrševati v skladu z enakimi visokimi standardi, da se preprečijo morebitni šibki členi. Malta, pa tudi druge države, morajo imeti dobro opremljene organe in v celoti izvajati veljavna pravila. Komisija bo uporabila vsa svoja pooblastila, vključno s postopki za ugotavljanje kršitev, za odpravo morebitnih vrzeli v boju proti pranju denarja.“

Natančneje, Evropska komisija malteško enoto za finančnoobveščevalne analize poziva, naj sprejme več ukrepov, ki vključujejo:

  • izboljšanje metodologije za oceno tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;
  • izboljšanje strategije spremljanja in nadzora z usklajevanjem sredstev s tveganjem za pranje denarja s strani določenih institucij;
  • zagotovitev, da se lahko organ ob ugotovljenih pomanjkljivostih odzove v ustreznem času, tudi s spremembo postopkov sankcioniranja;
  • zagotovitev, da je odločanje organa ustrezno obrazloženo in evidentirano;
  • sprejetje sistematičnih in podrobnih postopkov za vodenje evidenc v zvezi s preverjanji na daleč.

Izboljšanje izvajanja predpisov EU za preprečevanje pranja denarja po vsej EU

Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma je ena od prednostnih nalog Junckerjeve Komisije. Komisija uporablja vsa sredstva, ki so ji na voljo, da bi po vsej EU zagotovila uporabo visokih evropskih standardov v praksi.

Komisija je v tem primeru prvič uporabila svoje pooblastilo, da lahko od Evropskega bančnega organa zahteva preiskavo morebitnih kršitev prava Unije s strani organa države članice. Od Evropskega bančnega organa je nato zahtevala tudi preiskavo pristojnih organov v Latviji, na Danskem in v Estoniji, kjer so nedavni primeri vzbudili pomisleke glede učinkovitega izvrševanja pravil o preprečevanju pranja denarja s strani nacionalnih organov. Evropski bančni organ ima pomembno vlogo pri spodbujanju zbliževanja nadzornih praks, da se zagotovi harmonizirana uporaba pravil o nadzoru preprečevanja pranja denarja.

Da bi se odpravile preostale vrzeli v sedanjem pravnem okviru na evropski ravni, je Komisija 12. septembra 2018 sprejela sporočilo in predlog za nadaljnjo okrepitev mandata EBA z namenom boljšega obravnavanja tveganj pranja denarja ter izboljšanja sodelovanja in izmenjave informacij med nadzornimi organi. Sozakonodajalca bi morala sprejetje tega predloga obravnavati prednostno.

S sprejetjem četrte in pete direktive o preprečevanju pranja denarja se je znatno okrepil regulativni okvir EU, vključno s pravili o sodelovanju med nadzorniki za preprečevanje pranja denarja in bonitetnimi nadzorniki. Komisija pozorno spremlja pravilno izvajanje četrte direktive o preprečevanju pranja denarja, po potrebi tudi s postopki za ugotavljanje kršitev. Do zdaj je začela postopke za ugotavljanje kršitev zaradi neobveščanja o ukrepih za prenos četrte direktive o preprečevanju pranja denarja zoper 21 držav članic: trenutno je postopek pri treh od teh držav (Romunija, Irska in Luksemburg) v fazi pred Sodiščem, še pri eni (Grčija) je postopek pred Sodiščem začasno zadržan, pri devetih je v fazi obrazloženega mnenja ter pri osmih v fazi uradnega opomina.

Nadaljnji koraki

Malteška enota za finančnoobveščevalne analize mora v desetih delovnih dneh po prejemu mnenja obvestiti Komisijo in Evropski bančni organ o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za izpolnitev svojih obveznosti. Ta postopek na podlagi uredbe o EBA je ločen od pristojnosti Komisije za začetek postopka za ugotavljanje kršitev zoper Malto in vanjo ne posega.

Ozadje

Člen 17(4) uredbe o EBA Evropski komisiji omogoča, da izda uradno mnenje, s katerim od nacionalnega organa, pristojnega za izvajanje pravil o preprečevanju pranja denarja v finančnem sektorju, zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za popolno uskladitev s pravom Unije, kadar tega ni storil. V uradnem mnenju Komisija upošteva priporočilo EBA.

Po tem postopku je Komisija oktobra 2017 Evropskemu bančnemu organu poslala dopis, v katerem ga je pozvala, naj zagotovi, da bodo institucije, odgovorne za nadzor okvira za boj proti pranju denarja na Malti, izpolnjevale zahteve iz zakonodaje EU o preprečevanju pranja denarja. Evropski bančni organ je opravil predhodno preiskavo, vključno z obiskom na kraju samem pri zadevnih malteških institucijah. EBA je 11. julija 2018 ugotovil, da je malteški organ (FIAU) dejansko kršil pravo Unije in je organu izdal uradno priporočilo. Gre za prvi primer, ko je EBA izdal priporočilo glede kršenja zakonodaje Unije s področja pranja denarja.

Več informacij  

Mnenje Komisije, naslovljeno na malteško enoto za finančnoobveščevalne analize

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Priporočilo EBA

Postopki za ugotavljanje kršitev zoper države članice zaradi izvajanja četrte direktive o preprečevanju pranja denarja

 

 

 

 

IP/18/6303

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar