Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia žiada maltský dozorný orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí o sprísnenie dohľadu nad bankami

Brusel 8. november 2018

Európska komisia dnes prijala stanovisko, v ktorom požaduje, aby maltský orgán dohľadu pre oblasť boja proti praniu špinavých peňazí (finančná spravodajská a analytická jednotka) prijímal ďalšie opatrenia, ktoré sú potrebné na plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.

Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal na žiadosť Komisie vyšetrovanie, na základe ktorého 11. júla 2018 dospel k záveru, že maltská finančná spravodajská a analytická jednotka (FIAU) porušuje právo Únie a následne vydal príslušné odporúčanie. Skonštatoval, že Malte sa nedarí riadne dohliadať na finančné inštitúcie a zabezpečiť, aby dodržiavali pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Na základe odporúčania Európskeho orgánu pre bankovníctvo a po uznaní opatrení, ktoré Malta medzičasom prijala na odstránenie zistených nedostatkov, dnes Európska komisia v súlade s nariadením o Európskom orgáne pre bankovníctvo vydala formálne stanovisko. V tomto stanovisku požaduje, aby maltský orgán dohľadu pre oblasť boja proti praniu špinavých peňazí (finančná spravodajská a analytická jednotka) prijal ďalšie opatrenia, ktoré sú potrebné na plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, a aby tak zabezpečil vykonávanie účinného dohľadu nad finančnými inštitúciami na jeho území, a to aj zavedením účinného sankčného režimu.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „V záujme ochrany bezpečnosti Európanov a zaistenia bezpečného a spoľahlivého finančného systému musí každý orgán v každom členskom štáte v plnej miere dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Musíme zostať obozretní a byť pripravení konať, aby sa akékoľvek porušovanie práva okamžite ukončilo a aby sme vďaka lepšiemu dohľadu zaistili, že sa už nikdy nezopakuje.“

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov v tejto súvislosti poznamenal: „Musíme zabezpečiť, aby naše orgány dohľadu riadne posudzovali a zmierňovali riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vo finančnom sektore. Európsky orgán pre bankovníctvo prispieva k jednotnému uplatňovaniu pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Vďaka nášmu návrhu zo septembra bude mať Európsky orgán pre bankovníctvo k dispozícii ďalšie nástroje a prostriedky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie efektívnej spolupráce a zbližovania noriem v oblasti dohľadu. Počítam so spoluprácou Európskeho parlamentu a Rady, aby sa tento návrh čo najskôr pretavil do legislatívnej podoby.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Európa má v porovnaní so zvyškom sveta najtvrdšie pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Tieto pravidlá sa však musia presadzovať podľa rovnako prísnych noriem v celej EÚ, aby sa eliminovali všetky slabé články tohto systému. Malta, ako aj ďalšie krajiny musia disponovať riadne vybavenými orgánmi a pravidlami, ktoré sa v plnom rozsahu uplatňujú v praxi. Komisia využije všetky svoje právomoci, vrátane postupu v prípade nesplnenia povinnosti, aby odstránila akékoľvek nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí.“

Európska komisia konkrétne vyzýva maltskú finančnú spravodajskú a analytickú jednotku na prijatie viacerých opatrení, ktorých zámerom je:

  • zlepšiť metodiku na posudzovanie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,
  • zlepšiť stratégiu monitorovania a dohľadu prispôsobením zdrojov veľkosti rizika, ktoré niektoré inštitúcie predstavujú z hľadiska prania špinavých peňazí,
  • zabezpečiť, aby bol príslušný orgán v prípade zistenia nedostatkov schopný reagovať v primeranom čase, čo si bude okrem iného vyžadovať aj revíziu jeho interných sankčných postupov,
  • zabezpečiť, aby bolo jeho rozhodovanie náležite opodstatnené a zdokumentované,
  • zaviesť postup systematického a detailného vedenia evidencie inšpekcií vykonaných mimo príslušných inštitúcií.

Zlepšenie uplatňovania pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v EÚ

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je prioritou Junckerovej komisie. Komisia využíva všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby zabezpečila, že prísne európske normy sa uplatňujú v praxi v celej EÚ.

V tomto prípade Komisia prvýkrát využila svoju právomoc a požiadala Európsky orgán pre bankovníctvo, aby prešetril údajné porušovanie práva Únie orgánom členského štátu. Komisia medzičasom požiadala Európsky orgán pre bankovníctvo, aby vyšetrovanie vykonal aj v prípade príslušných orgánov v Lotyšsku, Dánsku a Estónsku, kde nedávne prípady vzbudili obavy, pokiaľ ide o efektívnosť presadzovania pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí vnútroštátnymi orgánmi. Európsky orgán pre bankovníctvo zohráva dôležitú úlohu pri podpore procesu zbližovania postupov dohľadu, aby tak zabezpečil jednotné uplatňovanie pravidiel pre dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Riešeniu nedostatkov, ktoré pretrvávajú v súčasnom právnom rámci na európskej úrovni, sa Komisia venuje v oznámení, ktoré prijala 12. septembra 2018 spolu s návrhom na ďalšie posilnenie mandátu Európskeho orgánu pre bankovníctvo, s cieľom účinnejšie reagovať na riziko prania špinavých peňazí a zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu. Prijatie tohto návrhu musí byť pre spoluzákonodarcov prioritou.

Prijatím štvrtej a piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí sa výrazne posilnil regulačný rámec EÚ, ako aj pravidlá spolupráce medzi orgánmi vykonávajúcimi dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a orgánmi prudenciálneho dohľadu. Komisia pozorne sleduje správne vykonávanie štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a tam, kde je to potrebné iniciuje postup v prípade nesplnenia povinnosti. Komisia iniciovala postup v prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu neoznámenia opatrení na transpozíciu štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí doteraz voči 21 členským štátom: v troch prípadoch bola vec postúpená na Súdny dvor (Rumunsko, Írsko a Luxembursko), v jednom prípade bolo konanie pozastavené (Grécko), v deviatich prípadoch bolo zaslané odôvodnené stanovisko a v ôsmich prípadoch bola zaslaná formálna výzva.

Ďalšie kroky

Po doručení tohto stanoviska má maltská finančná spravodajská a analytická jednotka desať pracovných dní na to, aby Komisiu a Európsky orgán pre bankovníctvo informovala o opatreniach, ktoré plánuje prijať na dodržanie svojich záväzkov. Tento postup podľa nariadenia o Európskom orgáne pre bankovníctvo nemá žiaden vplyv na právo Komisie začať proti Malte konanie o nesplnení povinnosti a prebieha nezávisle od tohto konania.

Súvislosti

Podľa nariadenia o Európskom orgáne pre bankovníctvo (článok 17 ods.4) má Európska komisia právo vydať formálne stanovisko, ktorým vyzve vnútroštátny orgán zodpovedný za uplatňovanie pravidiel na boj proti praniu špinavých peňazí, aby prijal opatrenia potrebné na dodržiavanie práva Únie v prípade, že tak ešte neurobil. Vo formálnom stanovisku Komisia zohľadní odporúčanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

V súlade s týmto postupom zaslala Komisia v októbri 2017 Európskemu orgánu pre bankovníctvo list, v ktorom ho žiada zabezpečiť, aby inštitúcie zodpovedné za vykonávanie dohľadu nad rámcom boja proti praniu špinavých peňazí zriadenom na Malte spĺňali požiadavky, ktoré sú stanovené v legislatíve EÚ týkajúcej sa boja proti praniu špinavých peňazí. Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal predbežné vyšetrovanie vrátane kontroly priamo v príslušných maltských inštitúciách. Európsky orgán pre bankovníctvo vydal 11. júla 2018 rozhodnutie, podľa ktorého maltský orgán (FIAU) skutočne porušuje právo Únie a tomuto orgánu adresoval formálne odporúčanie. Ide o prvý prípad, keď Európsky orgán pre bankovníctvo vydal odporúčanie vo veci porušenia práva Únie v oblasti prania špinavých peňazí.

Ďalšie informácie     

Stanovisko Komisie adresované maltskej finančnej spravodajskej a analytickej jednotke

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Odporúčanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo

Konanie o nesplnení povinnosti voči členským štátom v súvislosti s vykonávaním štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí

 

 

 

 

IP/18/6303

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar