Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja występuje do maltańskiej instytucji nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy o zaostrzenie nadzoru nad bankami

Bruksela, 8 listopada 2018 r.

Komisja Europejska przyjęła dziś opinię, w której występuje do maltańskiej instytucji nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (jednostki analityki finansowej) o dalsze wprowadzanie dodatkowych środków, aby jednostka ta mogła wywiązać się w pełni ze zobowiązań nałożonych na nią przepisami czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Na wniosek Komisji Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) przeprowadził dochodzenie i stwierdził, że jednostka analityki finansowej Malty naruszyła prawo Unii. Dnia 11 lipca 2018 r. wydał w tej sprawie zalecenie. Urząd uznał, że Malta nie nadzorowała prawidłowo instytucji finansowych i nie zapewniła przestrzegania przez nie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Opierając się na zaleceniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz uznając środki zastosowane dotychczas przez Maltę w celu wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć, Komisja Europejska przyjęła dziś formalną opinię na podstawie rozporządzenia w sprawie EUNB. W opinii tej zwraca się do maltańskiej instytucji nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (jednostki analityki finansowej) o podjęcie dodatkowych działań, dzięki którym będzie ona mogła w pełni wywiązać się z obowiązku skutecznego nadzorowania instytucji finansowych na podległym jej terytorium m.in. przez wprowadzenie skutecznego systemu kar. Obowiązek ten wynika z czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans stwierdził: Aby chronić bezpieczeństwo Europejczyków oraz zapewnić bezpieczny i wiarygodny system finansowy, każdy organ w każdym państwie członkowskim ma obowiązek zapewnić pełne przestrzeganie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pozostajemy czujni i gotowi do działania, aby eliminować wszelkie ewentualne naruszenia przepisów i aby dzięki lepszym praktykom nadzorczym zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, który odpowiada za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Musimy zadbać o to, aby nasze organy nadzorcze prawidłowo oceniały i minimalizowały ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w sektorze finansowym. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przyczynia się do jednolitego stosowania przepisów dotyczących nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. We wniosku, który przedstawiliśmy we wrześniu, proponujemy przekazanie do dyspozycji EUNB dodatkowych instrumentów i zasobów niezbędnych do zapewnienia skutecznej współpracy i zbieżności standardów nadzorczych. Liczę, że dzięki współpracy Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek ten zostanie szybko przyjęty i stanie się obowiązującym prawem.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vera Jourová dodała: Europejskie przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy są najbardziej rygorystyczne na świecie. Aby jednak cały system był skuteczny, egzekwowanie tych przepisów w całej UE musi stać na takim samym wysokim poziomie. Na Malcie oraz w innych krajach organy muszą być wyposażone w odpowiednie narzędzia prawne; wszędzie muszą też być w pełni wdrożone odpowiednie przepisy. Komisja będzie w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia, w tym prawo do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby wyeliminować wszelkie luki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Praktycznie rzecz biorąc, Komisja Europejska wzywa jednostkę analityki finansowej Malty do podjęcia następujących działań:

  • ulepszenia metod oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • ulepszenia strategii monitorowania i nadzoru przez dostosowanie zasobów do ryzyka prania pieniędzy, jakie występuje w przypadku pewnych instytucji;
  • zapewnienia, aby organ był w stanie reagować w odpowiednim czasie w razie stwierdzenia uchybienia, m.in. dokonując rewizji wewnętrznych procedur nakładania kar;
  • zadbania o to, aby proces podejmowania decyzji był odpowiednio uzasadniony i udokumentowany;
  • wprowadzenia systematycznych i szczegółowych procedur przechowywania dokumentacji dotyczącej inspekcji zewnętrznych.

Poprawa wdrożenia unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w całej UE

Zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest jednym z priorytetów Komisji pod przewodnictwem Jeana Claude'a Junckera. Komisja korzysta z wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje, aby zapewnić stosowanie wysokich europejskich standardów w praktyce w całej UE.

W tym przypadku Komisja po raz pierwszy skorzystała ze swoich uprawnień, aby zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o zbadanie, czy doszło do naruszenia prawa Unii przez organ państwa członkowskiego. Później Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego także o przeprowadzenie dochodzenia w odniesieniu do właściwych organów na Łotwie, w Danii i Estonii, gdzie ostatnie przypadki zrodziły obawy o skuteczność egzekwowania przepisów w zakresie przeciwdziałanie praniu pieniędzy przez organy krajowe. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu konwergencji praktyk nadzorczych w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów dotyczących nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W celu wyeliminowania pozostałych luk w obecnych ramach prawnych na poziomie europejskim, dnia 12 września 2018 r. Komisja przyjęła komunikat oraz wniosek dotyczący dalszego wzmocnienia mandatu EUNB, aby skutecznie ograniczać ryzyko prania pieniędzy oraz usprawnić współpracę i wymianę informacji między organami nadzoru. Współprawodawcy powinni teraz przyjąć ten wniosek na zasadzie priorytetowej.

Przyjęcie czwartej i piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy znacznie wzmocniło ramy prawne UE oraz zasady dotyczące współpracy między organami nadzoru odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz nadzór ostrożnościowy. Komisja uważnie śledzi prawidłowe wdrażanie czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także w razie konieczności wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jak dotąd Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem powiadomienia o środkach transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy wobec 21 państw członkowskich: trzy z nich są obecnie na etapie przekazania sprawy do Trybunału (Rumunia, Irlandia i Luksemburg), jedna została wstrzymana (Grecja), dziewięć jest na etapie uzasadnionej opinii, a osiem – na etapie wezwania do usunięcia uchybienia.

Kolejne kroki

Po otrzymaniu opinii jednostka analityki finansowej Malty zobowiązana jest w terminie dziesięciu dni poinformować Komisję i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o środkach, jakie zamierza zastosować, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. Procedura ta, stosowana na podstawie rozporządzenia w sprawie EUNB, pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Malcie i jest od nich niezależna.

Kontekst

Rozporządzenie w sprawie EUNB (art. 17 ust. 4) uprawnia Komisję Europejską do wydania formalnej opinii nakładającej na organ krajowy, odpowiedzialny za wdrożenie przepisów w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w sektorze finansowym, obowiązek podjęcia działań niezbędnych do zapewnienia pełnego przestrzegania prawa Unii, w przypadkach gdy działań tych nie podjęto. Komisji uwzględnia w swojej formalnej opinii zalecenie EUNB.

W ramach tej procedury w październiku 2017 r. Komisja wystosowała do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego pismo, w którym zwróciła się do urzędu o zapewnienie, aby instytucje odpowiedzialne za nadzór nad ramami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wprowadzonymi na Malcie, spełniały wymogi ustanowione w przepisach UE służących przeciwdziałaniu temu zjawisku. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeprowadził wstępne dochodzenie, które obejmowało wizyty na miejscu w odpowiednich instytucjach maltańskich. 11 lipca 2018 r. EUNB uznał, że maltańska jednostka analityki finansowej rzeczywiście naruszyła prawo Unii i przyjął formalne zalecenie skierowane do tej jednostki. EUNB po raz pierwszy wydał zalecenie dotyczące naruszenia prawa Unii w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dalsze informacje     

Opinia Komisji skierowana do jednostki analityki finansowej Malty

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zalecenie EUNB

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom wszczęte przeciwko państwom członkowskim w związku z wdrażaniem czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

 

 

 

 

IP/18/6303

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar