Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija pieprasa Maltas uzraudzības iestādei, kas atbild par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, pastiprināt banku uzraudzību

Briselē, 2018. gada 8. novembrī

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi atzinumu, kurā tā pieprasa Maltas iestādei, kas atbild par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību (Finanšu ziņu analīzes vienība), turpināt veikt papildu pasākumus, lai pilnībā pildītu savus pienākumus atbilstīgi Ceturtajai direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Pēc Komisijas pieprasījuma Eiropas Banku iestāde (EBI) veica izmeklēšanu un secināja, ka Maltas Finanšu ziņu analīzes vienība (FIAU) bija pārkāpusi Savienības tiesību aktus; 2018. gada 11. jūlijā EBI nāca klajā ar atbilstošu ieteikumu. Tā uzskatīja, ka Malta nav pareizi uzraudzījusi finanšu iestādes un nav nodrošinājusi to, ka šīs iestādes ievēro noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Pamatojoties uz Eiropas Banku iestādes ieteikumu un atzīstot pasākumus, kurus Malta pa šo laiku ir pieņēmusi konstatēto trūkumu novēršanai, Eiropas Komisija uz EBI regulas pamata šodien pieņēma oficiālu atzinumu. Atzinumā Maltas iestādei, kas atbild par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību (Finanšu ziņu analīzes vienība), tiek pieprasīts veikt papildu pasākumus, lai pilnībā pildītu Ceturtajā direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu noteiktos pienākumus nolūkā efektīvi uzraudzīt Maltas teritorijā darbojošās finanšu iestādes, tostarp panākot efektīva sankciju režīma ieviešanu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: "Lai aizsargātu Eiropas iedzīvotāju drošību un gādātu par drošu, uzticamu finanšu sistēmu, katrai iestādei katrā dalībvalstī ir pilnībā jāievēro ES noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Mums jābūt modriem un gataviem rīkoties tā, lai jebkurš pārkāpums tiktu ātri novērsts un lai labāka uzraudzības prakse nodrošinātu, ka tas vairs neatkārtojas."

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Mums jānodrošina, ka mūsu uzraudzības iestādes pienācīgi novērtē un samazina nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas riskus finanšu sektorā. Eiropas Banku iestāde sniedz savu artavu, lai panāktu to, ka noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību tiek piemēroti saskaņotā veidā. Pateicoties priekšlikumam, ar ko nācām klajā septembrī, EBI rīcībā būs papildu instrumenti un resursi, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību un uzraudzības standartu konverģenci. Es paļaujos uz to, ka Eiropas Parlaments un Padome sadarbosies, lai šis priekšlikums tiktu ātri pārvērsts par tiesību aktu.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova piemetināja: ”Eiropai ir pasaulē visspēcīgākie noteikumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Taču, lai nepieļautu nekādu nepilnību izveidošanos, šie noteikumi jāpiemēro, izmantojot vienus un tos pašus augstos standartus visā Eiropas Savienībā. Maltas un citu valstu rīcībā ir jābūt labi aprīkotām iestādēm, un tām pilnībā jāīsteno spēkā esošie noteikumi. Komisija izmantos visas savas pilnvaras, tostarp pārkāpumu novēršanas procedūras, lai likvidētu visas nepilnības cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.”

Konkrētāk – Eiropas Komisija aicina Maltas Finanšu ziņu analīzes vienību veikt vairākus pasākumus, tostarp šādus:

  • uzlabot savu metodoloģiju, lai novērtētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas riskus;
  • pastiprināt savu monitoringa un uzraudzības stratēģiju, pielāgojot resursus tam riskam, kādu konkrētas finanšu iestādes rada nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā;
  • nodrošināt, ka trūkumu konstatēšanas gadījumā iestāde spēj reaģēt pienācīgā laikā, tostarp pārskatot savas sankciju noteikšanas procedūras;
  • nodrošināt, ka tās lēmumu pieņemšanas process ir pienācīgi pamatots un dokumentēts;
  • ieviest sistemātiskus un detalizētus uzskaitvedības procesus attiecībā uz attālināti veicamajām pārbaudēm.

ES noteikumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu īstenošanas uzlabošana visā Eiropas Savienībā

Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu ir Ž. K. Junkera vadītās Komisijas prioritāte. Komisija izmanto visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai nodrošinātu to, ka Eiropas standarti tiek piemēroti praksē visā Eiropas Savienībā.

Šajā lietā Komisija pirmo reizi izmantoja savas pilnvaras pieprasīt Eiropas Banku iestādei izmeklēt kādas dalībvalsts iestādes iespējamos Savienības tiesību aktu pārkāpumus. Komisija ir arī pieprasījusi Eiropas Banku iestādei veikt izmeklēšanu attiecībā uz kompetentajām iestādēm Latvijā, Dānijā un Igaunijā, kur nesen konstatētie gadījumi ir radījuši bažas par to, vai valstu iestādes efektīvi īsteno noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Eiropas Banku iestādei ir svarīga loma uzraudzības prakses konverģences veicināšanā ar nolūku nodrošināt to, ka noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzību tiek piemēroti saskaņotā veidā.

Lai Eiropas līmenī novērstu pašreizējā tiesiskajā regulējumā atlikušās nepilnības, Komisija 2018. gada 12. septembrī pieņēma paziņojumu un priekšlikumu par EBI pilnvaru turpmāku stiprināšanu, lai sekmīgāk mazinātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus un uzlabotu sadarbību un informācijas apmaiņu starp uzraudzības iestādēm. Šis priekšlikums abiem likumdevējiem jāpieņem prioritārā kārtā.

Ceturtās un Piektās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas pieņemšana ir ievērojami stiprinājusi ES tiesisko regulējumu, tostarp noteikumus par sadarbību starp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un prudenciālās uzraudzības iestādēm. Komisija cieši seko Ceturtās direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu pareizai īstenošanai, vajadzības gadījumā izmantojot pienākumu neizpildes procedūras. Saistībā ar Ceturtajā direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu paredzēto transponēšanas pasākumu nepaziņošanu Komisija līdz šim ir uzsākusi pienākumu neizpildes procedūras pret 21 dalībvalsti –trīs procedūras pašlaik ir tiesvedības posmā (pret Rumāniju, Īriju un Luksemburgu), viena ir apturēta (pret Grieķiju), deviņas ir argumentētā atzinuma stadijā un astoņas procedūras ir oficiālā paziņojuma vēstules posmā.

Turpmākie pasākumi

Pēc atzinuma saņemšanas Maltas Finanšu ziņu analīzes vienībai ir desmit darbdienu laiks, lai informētu Komisiju un Eiropas Banku iestādi par pasākumiem, kurus tā plāno veikt savu pienākumu pildīšanai. Saskaņā ar EBI regulu šis process ir nošķirts no Komisijas prerogatīvas sākt pienākumu neizpildes procedūru pret Maltu un neskar to.

Konteksts

EBI regula (17. panta 4. punkts) pilnvaro Komisiju sniegt oficiālu atzinumu, kurā valsts iestādei, kas atbild par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu īstenošanu finanšu sektorā, tiek pieprasīts veikt pasākumus, lai pilnībā ievērotu Savienības tiesību aktus gadījumos, kad tā to nav darījusi. Komisijas oficiālajā atzinumā ir ņemts vērā EBI ieteikums.

Saskaņā ar šo procedūru Komisija 2017. gada oktobrī nosūtīja Eiropas Banku iestādei vēstuli, aicinot iestādi nodrošināt to, ka iestādes, kas atbild par Maltā ieviestā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma uzraudzību, atbilst prasībām, kuras noteiktas ES tiesību aktos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Eiropas Banku iestāde veica sākotnēju izmeklēšanu, tostarp uz vietas apmeklējot attiecīgās Maltas iestādes. EBI 2018. gada 11. jūlijā konstatēja, ka Maltas Finanšu ziņu analīzes vienība (FIAU) patiešām bija pārkāpusi Savienības tiesību aktus, un pieņēma iestādei adresētu oficiālu ieteikumu. Šī ir pirmā reize, kad EBI nāca klajā ar ieteikumu saistībā ar Savienības tiesību aktu pārkāpumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

Papildinformācija

Maltas Finanšu ziņu analīzes vienībai adresētais Komisijas atzinums

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

EBI ieteikums

Pienākumu neizpildes procedūras pret dalībvalstīm saistībā ar Ceturtās direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu īstenošanu

IP/18/6303

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar