Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija prašo Maltos kovos su pinigų plovimo priežiūros institucijos sugriežtinti bankų priežiūrą

Briuselis, 2018 m. lapkričio 8 d.

Europos Komisija šiandien priėmė nuomonę, kurioje prašoma, kad Maltos kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija (Finansų žvalgomosios analizės skyrius) toliau taikytų papildomas priemones, siekdama visapusiškai laikytis savo įsipareigojimų pagal Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą.

Komisijai paprašius, Europos bankininkystės institucija (EBI) atliko tyrimą ir priėjo prie išvados, kad Maltos finansų žvalgomosios analizės skyrius pažeidė ES teisę, ir 2018 m. liepos 11 d. pateikė rekomendaciją. Institucijos nuomone, Malta netinkamai vykdė finansų įstaigų priežiūrą ir neužtikrino kovos su pinigų plovimu taisyklių laikymosi.

Remdamasi EBI rekomendacija ir atsižvelgdama į priemones, kurių šiuo laikotarpiu ėmėsi Maltos finansų žvalgomosios analizės skyrius, kad pašalintų nustatytus trūkumus, bei jas pripažindama, Europos Komisija šiandien priėmė EBI reglamentu pagrįstą oficialią nuomonę. Nuomonėje prašoma, kad Maltos kovos su pinigų plovimu priežiūros institucija (Finansų žvalgomosios analizės skyrius) imtųsi papildomų priemonių, kad būtų visapusiškai laikomasi įsipareigojimų pagal Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą ir būtų vykdoma veiksminga šalies teritorijoje veikiančių finansų įstaigų priežiūra, be kita ko, taikomas veiksmingas sankcijų režimas.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Turime užtikrinti, kad mūsų priežiūros institucijos tinkamai įvertintų ir mažintų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką, kylančią finansų sektoriuje. Europos bankininkystės institucija padeda užtikrinti darnų kovos su pinigų plovimu priežiūros taisyklių taikymą. Rugsėjo mėn. pateiktu pasiūlymu suteikiame EBI papildomų priemonių ir išteklių, kurių reikia veiksmingam bendradarbiavimui ir priežiūros standartų konvergencijai užtikrinti. Tikiuosi Europos Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimo, kad šis pasiūlymas netrukus taptų teisės aktu.“

Už teisingumą, lyčių lygybę ir vartotojų reikalus atsakinga Komisijos narė Vera Jourová sakė: „Europoje galioja griežčiausios pasaulyje kovos su pinigų plovimu taisyklės. Tačiau šios taisyklės visoje ES turėtų būti taikomos laikantis tokių pačių aukštų standartų, kad būtų išvengta galimybių piktnaudžiauti. Malta ir kitos šalys privalo turėti tinkamai pasirengusias institucijas ir visapusiškai įgyvendinti galiojančias taisykles. Komisija pasinaudos visais savo įgaliojimais, be kita ko, vykdys pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kad panaikintų visas galimas spragas kovos su pinigų plovimu srityje.“

Konkrečiau, Europos Komisija ragina Maltos finansų žvalgomosios analizės skyrių imtis tam tikrų priemonių, be kita ko:

  • tobulinti savo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimo metodiką;
  • stiprinti savo stebėsenos ir priežiūros strategiją, kad ištekliai atitiktų tam tikrų institucijų keliamą pinigų plovimo riziką;
  • užtikrinti, kad nustačius trūkumus institucija gebėtų reaguoti per tinkamą laiką, be kita ko, peržiūrėti savo sankcijų taikymo procedūras;
  • patvirtinti sistemingą ir išsamią su patikrinimais už skyriaus ribų susijusios informacijos registravimo tvarką.

ES kovos su pinigų plovimu taisyklių įgyvendinimo gerinimas visoje ES

Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu yra J.-C. Junckerio Komisijos prioritetas. Komisija naudojasi visomis turimomis priemonėmis, siekdama užtikrinti, kad aukšti Europos standartai būtų praktiškai taikomi visoje ES.

Komisija pirmą kartą pasinaudojo savo įgaliojimais paprašyti Europos bankininkystės institucijos tirti galimus valstybės narės institucijos padarytus Sąjungos teisės pažeidimus. Komisija taip pat yra paprašiusi Europos bankininkystės institucijos atlikti tyrimą dėl Latvijos, Danijos bei Estijos kompetentingų institucijų, nes atsižvelgiant į nesenus įvykius susirūpinta, kad nacionalinės institucijos neveiksmingai užtikrina kovos su pinigų plovimu taisyklių laikymąsi. Europos bankininkystės institucija atlieka svarbų vaidmenį skatinant priežiūros praktikos konvergenciją, kad būtų užtikrintas darnus kovos su pinigų plovimu priežiūros taisyklių taikymas.

Siekdama pašalinti likusius esamos Europos lygmens teisinės sistemos trūkumus, 2018 m. rugsėjo 12 d. Komisija priėmė komunikatą ir pasiūlymą dar labiau sustiprinti EBI įgaliojimus, siekiant geriau užkardyti pinigų plovimo riziką, ir gerinti priežiūros institucijų bendradarbiavimą bei dalijimąsi informacija. Abi teisėkūros institucijos šio pasiūlymo priėmimą turėtų laikyti prioritetu.

Priėmus Ketvirtąją ir Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvas labai sustiprinta ES reguliavimo sistema, taip pat kovos su pinigų plovimu priežiūros ir prudencinės priežiūros institucijų bendradarbiavimo taisyklės. Komisija atidžiai stebi, ar teisingai įgyvendinama Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva, ir prireikus pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Iki šiol Komisija pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl nepranešimo apie Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemones yra pradėjusi prieš 21 valstybę narę: dėl trijų valstybių narių ruošiamasi kreiptis į teismą (Rumunija, Airija ir Liuksemburgas), dėl vienos procedūra sustabdyta (Graikija), devynioms valstybėms narėms pateiktos pagrįstos nuomonės, o aštuonioms išsiųsti oficialūs pranešimai.

Tolesni veiksmai

Maltos finansų žvalgomosios analizės skyrius turi per dešimt darbo dienų nuo nuomonės gavimo pateikti informaciją Komisijai ir Europos bankininkystės institucijai apie priemones, kurių ji ketina imtis, kad įvykdytų minėtų subjektų įpareigojimus. Tai yra atskiras pagal EBI reglamentą vykdomas procesas, kuris neturi poveikio Komisijos teisei pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Maltą.

Pagrindiniai faktai

EBI reglamentu (17 straipsnio 4 dalimi) Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai pateikti oficialią nuomonę, kuria kompetentinga institucija, atsakinga už kovos su pinigų plovimu taisyklių įgyvendinimą finansų sektoriuje, įpareigojama imtis veiksmų, kad būtų visapusiškai laikomasi Sąjungos teisės. Komisijos oficialioje nuomonėje atsižvelgiama į EBI rekomendaciją.

Pagal šią procedūrą 2017 m. spalio mėn. Komisija nusiuntė raštą Europos bankininkystės institucijai prašydama užtikrinti, kad už nustatytą kovos su pinigų plovimu sistemos priežiūrą atsakingos Maltoje veikiančios institucijos atitiktų Sąjungos kovos su pinigų plovimu teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Europos bankininkystės institucija atliko pirminį tyrimą, be kita ko, patikrinimą vietoje atitinkamose Maltos institucijose. 2018 m. liepos 11 d. EBI priėmė sprendimą, kad Maltos institucija (Finansų žvalgomosios analizės skyrius) iš tiesų pažeidė Sąjungos teisę, ir patvirtino šiai institucijai skirtą oficialią rekomendaciją. Tai buvo pirmas kartas, kai EBI pateikė rekomendaciją dėl Sąjungos teisės pažeidimo kovos su pinigų plovimu srityje.

Daugiau informacijos        

Maltos finansų žvalgomosios analizės skyriui skirta Komisijos nuomonė

Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu

EBI rekomendacija

Pažeidimo nagrinėjimo procedūros, pradėtos prieš valstybes nares dėl Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos įgyvendinimo.

 

 

 

 

IP/18/6303

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar