Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság a bankok felügyeletének erősítésére kéri fel a pénzmosás elleni küzdelemért felelős máltai ellenőrző szervet

Brüsszel, 2018. november 8.

Az Európai Bizottság ma elfogadott véleményében a pénzmosás elleni küzdelemért felelős máltai ellenőrző szervet (a pénzügyi információelemző egységet) további intézkedésekre kéri fel, hogy az teljes mértékben teljesítse a negyedik pénzmosási irányelv szerinti kötelezettségeit

A Bizottság kérésére az Európai Bankhatóság (EBH) vizsgálatot folytatott, amelyből azt a következtetést vonta le, hogy a máltai pénzügyi információelemző egység (FIAU) az uniós joggal ellentétesen járt el, és erre vonatkozóan 2018. július 11-én ajánlást adott ki. A Bankhatóság véleménye szerint nem felügyelte megfelelően a pénzügyi intézményeket, és nem biztosította, hogy megfeleljenek a pénzmosás elleni szabályoknak.

Az Európai Bizottság – az Európai Bankhatóság ajánlására építve, és elismerve a Málta által a feltárt hiányosságok kezelése céljából időközben elfogadott intézkedéseket – a mai napon hivatalos véleményt fogadott el az Európai Bankhatóságról szóló rendelet alapján. A véleményben a pénzmosás elleni küzdelemért felelős máltai felügyeleti szervet (a pénzügyi információelemző egységet) további intézkedések megtételére kéri fel annak érdekében, hogy az a negyedik pénzmosási irányelvben rögzített kötelezettségét teljes mértékben teljesítve hatékonyan felügyelje a területén működő pénzügyi intézményeket, többek között hatékony szankciórendszer alkalmazása révén.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Az európaiak biztonságának szavatolása és a biztonságos, megbízható pénzügyi rendszer garantálása érdekében minden tagállam minden hatóságának maradéktalanul érvényesítenie kell a pénzmosás elleni uniós szabályokat. Ezután is éberek és tettre készek leszünk, hogy az esetleges jogsértéseket gyorsan orvosolják, és a felügyeleti gyakorlat javításával biztosítható legyen, hogy ne fordulhassanak újra elő.”

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos a következőket mondta: „Biztosítanunk kell, hogy felügyeleti hatóságaink megfelelően felmérjék és mérsékeljék a pénzügyi ágazatban felmerülő pénzmosási és a terrorizmusfinanszírozási kockázatokat. Az Európai Bankhatóság elősegíti a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyelet szabályainak harmonizált alkalmazását. Szeptemberi javaslatunk biztosítani fogja az EGH számára a további szükséges eszközöket és forrásokat ahhoz, hogy képes legyen garantálni a hatékony együttműködést és a felügyeleti normák konvergenciáját. Számítok az Európai Parlament és a Tanács együttműködésére, hogy e javaslat mielőbb jogszabállyá váljon.”

Vĕra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „Európa világviszonylatban a legszigorúbb pénzmosás elleni szabályokkal rendelkezik. Ám ezeket az egész EU-ban ugyanolyan magas szintű normák szerint kell végrehajtani, hogy ne jöhessen létre egyetlen gyenge láncszem sem. Máltának – akárcsak más országoknak – megfelelően felkészült hatóságokkal kell rendelkeznie, és teljes körűen végre kell hajtania a szabályokat. A Bizottság minden hatáskörével élni fog – a kötelezettségszegési eljárásokat is ideértve – annak érdekében, hogy minden kiskaput felszámoljon a pénzmosás elleni küzdelem terén.”

Közelebbről, az Európai Bizottság számos intézkedés megtételére szólítja fel a máltai pénzügyi információelemző egységet, ezen belül a következőkre:

  • a pénzmosási és a terrorizmusfinanszírozási kockázatok értékelésére szolgáló módszertanának javítására;
  • a monitoringra és a felügyeletre vonatkozó stratégiájának továbbfejlesztésére oly módon, hogy a forrásokat összehangolja az egyes intézményeknél felmerülő pénzmosási kockázattal;
  • annak biztosítására, hogy hiányosságok feltárása esetén a hatóság kellő időben reagálni tudjon, ideértve a hatóság szankcionálási eljárásainak felülvizsgálatát is;
  • annak biztosítására, hogy a döntéseket minden esetben megfelelően indokolják és dokumentálják;

 

  • szisztematikus és részletes nyilvántartási eljárások kialakítására a külső vizsgálatokra vonatkozóan.

 

A pénzmosás elleni uniós szabályok végrehajtásának javítása az EU egész területén

A Juncker elnök vezette Bizottság kiemelt feladatnak tekinti a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet. A Bizottság a rendelkezésére álló összes eszközt felhasználja annak biztosítása érdekében, hogy a magas szintű európai normákat az EU egész területén alkalmazzák a gyakorlatban.

Ebben az esetben került sor első ízben arra, hogy a Bizottság a hatáskörével élve felkérte az Európai Bankhatóságot egy tagállami hatóság által esetlegesen elkövetett, az uniós jogot érintő jogsértések kivizsgálására. A Bizottság arra is felkérte az Európai Bankhatóságot, hogy folytasson vizsgálatot az illetékes hatóságokra vonatkozóan Lettországban, Dániában és Észtországban, mivel nemrégiben bizonyos esetek miatt aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékonyan érvényesítik a nemzeti hatóságok a pénzmosás elleni szabályokat. Az Európai Bankhatóság fontos szerepet játszik a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának előmozdításában a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos felügyelet szabályai harmonizált alkalmazásának biztosítása érdekében.

A hatályos jogi keret uniós szinten fennálló hiányosságainak kezelése érdekében a Bizottság 2018. szeptember 12-én közleményt és javaslatot fogadott el az Európai Bankhatóság megbízatásának további megerősítéséről, a pénzmosás jelentette kockázatok megfelelőbb kezelése, valamint a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és információmegosztás javítása érdekében. E javaslat elfogadását a társjogalkotóknak prioritásként kell kezelniük.

A negyedik és az ötödik pénzmosási irányelv elfogadása jelentősen megszilárdította az uniós szabályozási keretet, és ezen belül a pénzmosás elleni küzdelem terén illetékes hatóságok és a prudenciális felügyeleti hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat is. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a negyedik pénzmosási irányelv megfelelő végrehajtását, és szükség esetén kötelezettségszegési eljárást kezdeményez. A Bizottság eddig 21 tagállammal szemben indított kötelezettségszegési eljárást a negyedik pénzmosási irányelvet a nemzeti jogba átültető intézkedések közlésének elmulasztása miatt: ezek közül három a Bírósághoz fordulás szakaszánál tart (Románia, Írország és Luxemburg), egy fel van függesztve (Görögország), kilenc az indokolással ellátott vélemények szakaszában, nyolc pedig a felszólító levelek szakaszában jár.

A következő lépések

A máltai pénzügyi információelemző egység a vélemény kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül köteles tájékoztatni a Bizottságot és az Európai Bankhatóságot arról, hogy milyen lépéseket kíván tenni kötelezettségei teljesítésének érdekében. Ez az Európai Bankhatóságról szóló rendelet alapján folytatott eljárás a kötelezettségszegési eljárásoktól elkülönül, és nem érinti a Bizottság azon előjogát, hogy kötelezettségszegési eljárást indítson Máltával szemben.

Háttér-információk

Az Európai Bankhatóságról szóló rendelet (17. cikkének (4) bekezdésében) felhatalmazza az Európai Bizottságot arra, hogy hivatalos véleményt adjon ki, amelyben előírja a pénzmosás elleni szabályok pénzügyi ágazatban történő végrehajtásáért felelős hatóság számára, hogy hozza meg az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, amennyiben az ezt nem tette meg. A Bizottságnak hivatalos véleményében figyelembe kell vennie az EBH ajánlását.

Ezt az eljárást követve a Bizottság 2017 októberében levélben fordult az Európai Bankhatósághoz, amelyben annak biztosítására kérte, hogy a pénzmosás elleni keret felügyeletéért felelős, Máltán létrehozott intézmények megfeleljenek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Az Európai Bankhatóság előzetes vizsgálatot végzett, amely az érintett máltai intézményeknél tett helyszíni látogatásokat is magában foglalt. 2018. július 11-én az EBH úgy határozott, hogy a máltai hatóság (a FIAU) valóban megsértette az uniós jogot, és a hatóságnak szóló hivatalos ajánlást fogadott el. Ez az első alkalom, hogy az EBH az uniós jog megsértésével kapcsolatos ajánlást adott ki a pénzmosás elleni küzdelem terén.

További információk:         

A máltai pénzügyi információelemző egységhez címzett bizottsági vélemény

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Az EBH ajánlása

A negyedik pénzmosási irányelv végrehajtása kapcsán egyes tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárások

 

 

 

 

IP/18/6303

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar