Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio kehottaa Maltan rahanpesun torjunnan valvontaelintä tehostamaan pankkien valvontaa

Bryssel 8. marraskuuta 2018

Euroopan komissio antoi tänään lausunnon, jossa Maltan rahanpesun torjunnan valvontaelintä (rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikköä) pyydetään jatkamaan lisätoimenpiteiden toteuttamista, jotta se voi noudattaa täysimääräisesti neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin mukaisia velvoitteitaan.

Euroopan pankkiviranomainen on komission pyynnöstä suorittanut tutkimuksen ja todennut, että Maltan rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikkö (FIAU) on rikkonut unionin lainsäädäntöä. Euroopan pankkiviranomainen antoi asiaa koskevan suosituksen 11. heinäkuuta 2018. Se katsoi, että Malta ei ollut asianmukaisesti valvonut rahoituslaitoksia eikä varmistanut, että ne noudattavat rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä.

Euroopan komissio on antanut tänään virallisen lausunnon Euroopan pankkiviranomaista koskevan asetuksen perusteella. Lausunto perustuu Euroopan pankkiviranomaisen suositukseen, ja siinä on otettu huomioon Maltan sittemmin käyttöönottamat toimenpiteet tunnistettujen puutteiden korjaamiseksi. Lausunnossa pyydetään Maltan rahanpesun torjunnan valvontaelintä (rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikköä) toteuttamaan lisätoimenpiteitä, jotta se voi noudattaa täysimääräisesti neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin mukaisia velvoitteitaan ja valvoa alueellaan olevia rahoituslaitoksia tehokkaasti myös tehokkaan seuraamusjärjestelmän avulla.

”Kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisten on pidettävä yllä EU:n rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä täysimääräisesti, jotta eurooppalaisia voidaan suojella ja voidaan varmistaa turvallinen ja luotettava rahoitusjärjestelmä”, totesi ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans. ”Me pysymme valppaina ja olemme valmiita toimimaan siten, että kaikki rikkomiset korjataan nopeasti. Valvonnan parantamisella varmistetaan, ettei rikkomisia enää tapahdu”, varapuheenjohtaja Timmermans lisäsi.

”Meidän on varmistettava, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit rahoitusalalla arvioidaan asianmukaisesti ja että niitä vähennetään valvontaviranomaistemme toimien avulla”, totesi rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis. ”Euroopan pankkiviranomainen edistää rahanpesunvastaisten sääntöjen yhdenmukaista soveltamista. Syyskuussa annetussa ehdotuksessa Euroopan pankkiviranomaiselle annetaan lisävälineitä ja resursseja, joita tarvitaan tehokkaan yhteistyön ja valvontastandardien lähentymisen varmistamista varten. Luotan siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat yhteistyössä tämän ehdotuksen saattamiseksi nopeasti osaksi lainsäädäntöä”, varapuheenjohtaja Dombrovskis lisäsi.

Euroopalla on maailman tiukimmat rahanpesunvastaiset säännöt”, totesi oikeus-, tasa-arvo- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Vera Jourová. ”Sääntöjä on kuitenkin sovellettava yhtä tiukasti kaikkialla EU:ssa, jotta niitä ei voida kiertää. Maltan ja muiden maiden viranomaisilla on oltava kunnolliset välineet käytössään, ja säännöt on pantava täysimääräisesti täytäntöön. Komissio käyttää kaikkia valtuuksiaan, esimerkiksi rikkomismenettelyjä, jotta rahanpesunvastaisten sääntöjen porsaanreiät tukitaan”, komissaari Jourová lisäsi.

Euroopan komissio kehottaa Maltan rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikköä toteuttamaan useita konkreettisia toimenpiteitä, joihin kuuluvat seuraavat:

  • Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen muodostaman riskin arvioimisessa käytettyjen menetelmien parantaminen;
  • Valvontastrategian tehostaminen mukauttamalla resurssit rahanpesun riskiin tiettyjen rahoituslaitosten osalta;
  • Sen varmistaminen, että viranomainen pystyy toimimaan oikea-aikaisesti silloin, kun puute on havaittu, myös tarkistamalla sisäisiä seuraamusmenettelyjään;
  • Sen varmistaminen, että päätöksenteko hyvin perusteltua ja dokumentoitua;
  • Laitosten ulkopuolella tehtävien tarkastusten järjestelmälliset ja yksityiskohtaiset rekisteröintiprosessit.

EU:n rahanpesunvastaisten sääntöjen täytäntöönpanon parantaminen kaikkialla EU:ssa

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta on yksi Junckerin komission painopisteistä. Komissio käyttää kaikkia käytössään olevia välineitä varmistaakseen, että korkeatasoisia eurooppalaisia standardeja sovelletaan käytännössä kaikkialla EU:ssa.

Tässä tapauksessa komissio käytti ensi kertaa valtuuksiaan pyytää Euroopan pankkiviranomaista tutkimaan, onko jäsenvaltion viranomainen mahdollisesti rikkonut unionin lainsäädäntöä. Komissio on sittemmin pyytänyt Euroopan pankkiviranomaista tekemään selvityksen myös Latviassa, Tanskassa ja Virossa, joissa viimeaikaiset tapaukset ovat herättäneet huolta siitä, että kansalliset viranomaiset eivät ehkä ole riittävästi valvoneet rahanpesunvastaisten sääntöjen noudattamista. Euroopan pankkiviranomaisella on merkittävä rooli valvontakäytäntöjen lähentymisen edistämisessä, jotta voidaan varmistaa, että rahanpesunvastaisia sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti.

Nykyisen lainsäädäntökehyksen puutteiden korjaamiseksi EU:n tasolla komissio antoi 12. syyskuuta 2018 tiedonannon ja ehdotuksen Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltuuksien edelleen vahvistamisesta, jotta rahanpesun riskejä voidaan paremmin torjua ja parantaa yhteistyötä sekä tietojenvaihtoa valvontaviranomaisten välillä. Euroopan parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä ehdotus mahdollisimman pian.

Neljännen ja viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin hyväksyminen on lujittanut huomattavasti EU:n sääntelykehystä, kuten rahanpesun torjunnan ja vakavaraisuuden valvojien välistä yhteistyötä koskevia sääntöjä. Komissio seuraa tiiviisti neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa tarvittaessa myös rikkomusmenettelyjen avulla. Komissio on käynnistänyt tähän mennessä 21:tä maata vastaan rikkomusmenettelyt, jotka koskevat sitä, että ne eivät ole ilmoittaneet toimenpiteistä neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kolmen maan (Romania, Irlanti ja Luxemburg) osalta menettelyt ovat kannevaiheessa, yhden maan (Kreikka) osalta menettely on keskeytetty, yhdeksästä ollaan antamassa perusteltua lausuntoa ja kahdeksasta ollaan lähettämässä virallista ilmoitusta.

Seuraavat vaiheet

Maltan rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikön on kymmenen päivän kuluessa lausunnon vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle, mitä toimenpiteitä se aikoo toteuttaa niiden asettamien velvoitteiden noudattamiseksi. Euroopan pankkiviranomaista koskevan asetuksen mukainen prosessi ei vaikuta komission oikeuteen käynnistää rikkomismenettelyä Maltaa vastaan ja se on siitä erillinen.  

Tausta

Jos rahanpesunvastaisista säännöistä rahoitusalalla vastaava kansallinen viranomainen ei ole noudattanut unionin oikeutta, Euroopan pankkiviranomaista koskevan asetuksen 17 artiklan 4 kohdassa annetaan Euroopan komissiolle valtuudet antaa virallinen lausunto, jossa kyseistä viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita unionin oikeuden noudattaminen edellyttää. Komission virallisessa lausunnossa otetaan huomioon Euroopan pankkiviranomaisen suositus.

Tämän prosessin mukaisesti komissio lähetti lokakuussa 2017 Euroopan pankkiviranomaiselle kirjeen, jossa se pyysi sitä varmistamaan, että Maltan rahanpesunvastaisen kehyksen valvonnasta vastaavat laitokset noudattavat rahanpesun torjuntaa koskevan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Euroopan pankkiviranomainen suoritti alustavan tutkimuksen, johon kuului käynti asianomaisten maltalaisten laitosten tiloissa. Euroopan pankkiviranomainen totesi päätöksessään 11. heinäkuuta 2018, että Maltan viranomainen (FIAU) todellakin rikkoi unionin lainsäädäntöä ja antoi viranomaiselle virallisen suosituksen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan pankkiviranomainen on antanut suosituksen, joka koskee unionin lainsäädännön rikkomista rahanpesun alalla.

Lisätietoja         

Maltan rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikölle osoitettu komission lausunto

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuminen

Euroopan pankkiviranomaisen suositus

Jäsenvaltioita vastaan käynnistetyt rikkomusmenettelyt, jotka koskevat neljännen rahanpesunvastaisen direktiivin täytäntöönpanoa

 

 

 

 

IP/18/6303

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar