Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon palub Malta finantssektori järelevalveasutusel intensiivistada pankade järelevalvet

Brüssel, 8. november 2018

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu arvamuse, millega palutakse Malta järelevalveasutusel, kes tegeleb järelevalvega rahapesuvastase võitluse üle (rahapesu andmebüroo), võtta täiendavaid meetmeid kõigi neljandast rahapesuvastasest direktiivist talle tulenevate kohustuste täitmiseks.

Komisjoni palvel korraldatud uurimise tulemusena jõudis Euroopa Pangandusjärelevalve järeldusele, et Malta rahapesu andmebüroo (FIAU) rikub liidu õigust, ja esitas 11. juulil 2018 soovituse. EBA on seisukohal, et Malta ei ole oma järelevalve all olevaid finantsasutusi õigesti kontrollinud ega taganud, et nad täidavad rahapesuvastaseid eeskirju.

Tuginedes Euroopa Pangandusjärelevalve soovitusele ja tunnustades meetmeid, mida Malta on leitud puuduste kõrvaldamiseks vahepeal võtnud, võttis Euroopa Komisjon täna EBA määruse alusel vastu ametliku arvamuse. Arvamuses palutakse Malta järelevalveasutusel, kes tegeleb järelevalvega rahapesuvastase võitluse üle (rahapesu andmebürool) võtta lisameetmeid, et täita talle neljandast rahapesuvastasest direktiivist tulenevaid kohustusi täies ulatuses, see tähendab teha tulemuslikku järelevalvet riigis asuvate finantsasutuste üle, sealhulgas seada sisse tulemuslik karistuste süsteem.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Selleks et kaitsta eurooplaste julgeolekut ning tagada turvaline ja usaldusväärne finantssüsteem, peavad kõigi liikmesriikide kõik asutused ELi rahapesuvastaseid eeskirju täies ulatuses täitma. Me ei kaota valvsust ja oleme valmis tegutsema, et heastada kiiresti kõik rikkumised ning tagada paremate järelevalvetavadega, et need enam ei kordu.“

Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Me peame tagama, et meie järelevalveasutused hindavad ja maandavad nagu kord ja kohus rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske finantssektoris. Euroopa Pangandusjärelevalve aitab kaasa rahapesuvastast järelevalvet käsitlevate eeskirjade ühetaolisele kohaldamisele. Meie septembrikuine ettepanek annab EBA-le tähendavad vahendid ja ressursid, mida on vaja tõhusa koostöö ja järelevalvestandardite lähendamise tagamiseks. Ma loodan Euroopa Parlamendi ja nõukogu koostööle, et sellest ettepanekust saaks peatselt õigusakt.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vera Jourová lisas: „ „Euroopas kehtivad maailma rangeimad rahapesuvastased eeskirjad. Ent süsteemi nõrgestamise vältimiseks tuleb neid täita ühtviisi hoolikalt kogu liidus. Malta ja teised riigid peavad andma oma ametivõimudele korraliku ettevalmistuse ja rakendama eeskirjad täies ulatuses. Komisjon kasutab kõiki oma volitusi, sealhulgas rikkumismenetlust, et kõrvaldada kõik vajakajäämised rahapesuvastases võitluses.”

Konkreetsemalt kutsub Euroopa Komisjon Malta rahapesu andmebürood üles võtma hulka meetmeid, sealhulgas:

  • parandama rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise metoodikat;
  • parandama oma kontrolli- ja järelevalvestrateegiat, viies vahendid vastavusse teatavate finantsasutuste puhul esineva rahapesuriskiga;
  • tagama, et järelevalveasutus suudab probleemi kindlakstegemise korral piisavalt kiiresti reageerida, sealhulgas vaadates läbi asutuse karistusmenetlused;
  • tagama, et otsuste tegemist põhjendatakse ja dokumenteeritakse nõuetekohaselt;
  • võtma väljaspool asutuse tööruume toimuvate inspekteerimiste puhul kasutusele süstemaatilised ja põhjalikud dokumenteerimisprotseduurid.

ELi rahapesuvastaste eeskirjade rakendamise parandamine kogu liidus

Võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu on üks Junckeri komisjoni prioriteete. Komisjon kasutab kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, veendumaks, et Euroopa standardeid rakendatakse praktikas kõikjal ELis.

Selle juhtumi puhul kasutas komisjon esmakordselt oma volitust paluda Euroopa Pangandusjärelevalvel uurida võimalikku liikmesriigi ametiasutuse poolset liidu õiguse rikkumist. Pärast seda on komisjon esitanud Euroopa Pangandusjärelevalvele lisaks taotluse korraldada uurimine Läti, Taani ja Eesti pädevate asutuste suhtes. Hiljutised juhtumid neis riikides on tekitanud kahtlusi seoses rahapesuvastaste eeskirjade tõhusa rakendamisega sealsete ametiasutuste poolt. Euroopa Pangandusjärelevalvel on oluline roll järelevalvetavade lähendamisel, mille eesmärk on tagada rahapesuvastast järelevalvet käsitlevate eeskirjade ühetaoline kohaldamine.

Et kõrvaldada praegusest õigusraamistikust allesjäänud lüngad, võttis komisjon 12. septembril 2018 vastu teatise ja ettepaneku suurendada täiendavalt EBA volitusi, et rahapesuriske paremini maandada ning et parandada koostööd ja teabevahetust järelevalveasutuste vahel. On vaja, et kaasseadusandjad võtaksid selle ettepaneku vastu eelisjärjekorras.

Neljanda ja viienda rahapesuvastase direktiivi vastuvõtmine on märkimisväärselt tugevdanud ELi õigusraamistikku, sealhulgas rahapesuvastase järelevalve ja usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asutuste koostööd käsitlevaid eeskirju. Komisjon jälgib tähelepanelikult neljanda rahapesuvastase direktiivi nõuetekohast rakendamist, sealhulgas algatab vajaduse korral rikkumismenetlused. Seni on komisjon alustanud rikkumismenetlusi neljanda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmise meetmete teatamata jätmise eest 21 liikmesriigi vastu: neist kolm on praegu kohtuasja algatamise etapis (Rumeenia, Iirimaa ja Luksemburg), üks on pandud ootele (Kreeka), üheksa on põhjendatud arvamuste etapis ja kaheksa märgukirja etapis.

Järgmised sammud

Malta rahapesu andmebürool on pärast arvamuse kättesaamist kümme tööpäeva, et teatada komisjonile ja Euroopa Pangandusjärelevalvele meetmetest, mida ta kavatseb oma kohustuste täimiseks võtta. See EBA määruse alusel toimuv protsess ei ole seotud komisjoni õigusega algatada Malta suhtes rikkumismenetlus ja ei piira selle õiguse kasutamist.

Taustteave

EBA määruses (artikli 17 lõige 4) on Euroopa Komisjonile antud volitus esitada ametlik arvamus, milles nõutakse, et finantssektoris rahapesuvastaste eeskirjade rakendamise eest vastutav asutus võtaks meetmeid, et täielikult järgida liidu õigust, juhul kui ta on seda rikkunud. Komisjoni ametlikus arvamuses võetakse arvesse EBA soovitust.

Selle menetluse kohaselt saatis komisjon saatis 2017. aasta oktoobris Euroopa Pangandusjärelevalvele kirja palvega kontrollida, et rahapesuvastase järelevalve raamistiku eest vastutavad Malta asutused täidavad liidu rahapesuvastaste õigusaktide nõudeid. Euroopa Pangandusjärelevalve korraldas eeluurimise, mille raames käidi asjaomastes Malta finantsasutustes. 11. juulil 2018 tegi EBA otsuse, et Malta järelevalveasutus (FIAU) rikub tõepoolest liidu õigust, ja esitas asutusele ametliku soovituse. See on esimene kord, kui EBA teeb soovituse liidu õiguse rikkumise kohta rahapesu vastase võitluse valdkonnas.

Lisateave 

Malta rahapesu andmebüroole adresseeritud komisjoni arvamus

Võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu

EBA soovitus

Liikmesriikide vastu neljanda rahapesuvastase direktiivi rakendamise asjus algatatud rikkumismenetlused

 

 

 

 

IP/18/6303

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar