Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή καλεί την αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εποπτική αρχή της Μάλτας να εντείνει την εποπτεία των τραπεζών

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα γνώμη με την οποία καλεί την εποπτική αρχή της Μάλτας που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Financial Intelligence Analysis Unit – Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών) να εξακολουθήσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) διεξήγαγε έρευνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών («FIAU») της Μάλτας παραβίαζε την ενωσιακή νομοθεσία, με αποτέλεσμα να εκδώσει συναφώς, στις 11 Ιουλίου 2018, σύσταση. Ειδικότερα, η ΕΑΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μάλτα δεν ασκούσε τη δέουσα εποπτεία επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν διασφάλιζε τη συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Χρησιμοποιώντας ως βάση τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και αφού αναγνώρισε τα μέτρα που θέσπισε εν τω μεταξύ η Μάλτα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα επίσημη γνώμη βάσει του κανονισμού για την ΕΑΤ. Με την εν λόγω γνώμη, καλείται η εποπτική αρχή της Μάλτας που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών) να λάβει πρόσθετα μέτρα για την πλήρη εκπλήρωση της υποχρέωσής της από την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να εποπτεύει αποτελεσματικά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην επικράτειά της, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσής της να εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα επιβολής κυρώσεων.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Για την προστασία της ασφάλειας των Ευρωπαίων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κάθε αρχή σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα δράσης ώστε κάθε παραβίαση να αποκαθίσταται γρήγορα και να διασφαλίζεται, μέσω βελτιωμένων εποπτικών πρακτικών, ότι δεν θα επαναληφθεί.»

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι εποπτικές αρχές μας εκτιμούν σωστά και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ελλοχεύουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών συμβάλλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων για την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η πρόταση που υποβάλαμε τον Σεπτέμβριο θα παράσχει στην ΕΑΤ τα πρόσθετα μέσα και τους πόρους που απαιτούνται για την εξασφάλιση της αποδοτικής συνεργασίας και της σύγκλισης των εποπτικών προτύπων. Βασίζομαι στη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταχεία μετατροπή της πρότασής μας σε νόμο.»

Η κα Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, πρόσθεσε: «Η Ευρώπη διαθέτει το ισχυρότερο πλαίσιο κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κόσμο. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται με τα ίδια υψηλά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται ασθενείς κρίκοι στην αλυσίδα. Η Μάλτα και οι υπόλοιπες χώρες πρέπει να διαθέτουν αρχές εξοπλισμένες με επαρκείς πόρους και να εφαρμόζουν πλήρως τους υφιστάμενους κανόνες. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες της, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει, για να καλύψει όλα τα κενά στον αγώνα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.»

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Μάλτας να λάβει σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων τα εξής:

  • να βελτιώσει τη μεθοδολογία που ακολουθεί για να εκτιμά τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
  • να βελτιώσει τη στρατηγική της παρακολούθησης και εποπτείας, ευθυγραμμίζοντας τους πόρους της με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εγκυμονούν ορισμένα ιδρύματα·
  • να εξασφαλίσει ότι η αρχή έχει τη δυνατότητα να αντιδρά έγκαιρα όταν εντοπίζεται κάποια αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των διαδικασιών της επιβολής κυρώσεων·
  • να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά τρόπο δεόντως αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο·
  • να καθιερώσει συστηματικές και λεπτομερείς διαδικασίες τήρησης αρχείων για τις μη επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Βελτίωση της εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να εξασφαλίσει ότι τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα εφαρμόζονται και στην πράξη σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την εξουσία της να ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου από αρχή κράτους μέλους. Έκτοτε, η Επιτροπή έχει επίσης ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τις αρμόδιες αρχές στη Λετονία, τη Δανία και την Εσθονία, όπου πρόσφατες υποθέσεις ήγειραν ανησυχίες ως προς την αποτελεσματικότητα της επιβολής από τις εθνικές αρχές των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων για την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με στόχο να αντιμετωπιστούν τα εναπομένοντα κενά του ισχύοντος νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, μια ανακοίνωση και μια πρόταση για την περαιτέρω ενίσχυση της εντολής της ΕΑΤ, ώστε να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών. Η εν λόγω πρόταση πρέπει να εγκριθεί από τους συννομοθέτες κατά προτεραιότητα.

Η θέσπιση της τέταρτης και της πέμπτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει αναβαθμίσει σημαντικά το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση κανόνων για τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αυτών που είναι αρμόδιες για την προληπτική εποπτεία. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά και παίρνει μέτρα για την ορθή εφαρμογή της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης, όταν είναι αναγκαίο, της κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά 21 κρατών μελών: επί του παρόντος, τρείς από τις υποθέσεις αυτές βρίσκονται στο στάδιο της παραπομπής στο Δικαστήριο (Ρουμανία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο), μία έχει τεθεί σε αναμονή (Ελλάδα), εννιά βρίσκονται στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης και οκτώ βρίσκονται στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής.

Επόμενα βήματα

Η Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Μάλτας έχει προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνώμης για να ενημερώσει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η διαδικασία αυτή βάσει του κανονισμού για την ΕΑΤ είναι ανεξάρτητη και δεν θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας.

Ιστορικό

Ο κανονισμός για την ΕΑΤ (άρθρο 17 παράγραφος 4) απονέμει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία να διατυπώνει επίσημη γνώμη με την οποία να απαιτεί από την εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο, αν το παραβιάζει. Η επίσημη γνώμη της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τη σύσταση της ΕΑΤ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, τον Οκτώβριο του 2017 η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, με την οποία της ζητούσε να διασφαλίσει ότι οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Μάλτα πληρούν τις απαιτήσεις που θέτει η ενωσιακή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διενήργησε προκαταρκτική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης επιτόπιας επίσκεψης στα οικεία ιδρύματα στη Μάλτα. Στις 11 Ιουλίου 2018 η ΕΑΤ έκρινε ότι η αρχή της Μάλτας (FIAU) παραβίαζε πράγματι το ενωσιακό δίκαιο και εξέδωσε επίσημη σύσταση προς την εν λόγω αρχή. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΑΤ εκδίδει σύσταση για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Περισσότερες πληροφορίες        

Γνώμη της Επιτροπής προς τη Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Μάλτας

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Σύσταση της ΕΑΤ

Διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

 

 

 

IP/18/6303

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar