Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen anmoder Maltas hvidvaskvagthund om at skærpe tilsynet med banker

Bruxelles, den 8. november 2018

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en udtalelse, hvori den anmoder Maltas tilsynsmyndighed for hvidvask (Den Økonomiske Efterforsknings- og Analyseenhed) om at fortsætte med at træffe foranstaltninger med henblik på at overholde enhedens forpligtelser i henhold til det fjerde hvidvaskdirektiv.

På Europa-Kommissionens anmodning foretog Den Europæiske Banktilsynsmyndighed en undersøgelse, hvorefter den konkluderede, at Maltas Økonomiske Efterforsknings- og Analyseenhed tilsidesatte EU-retten, og den 11. juli 2018 fremsatte myndigheden en henstilling. Banktilsynsmyndigheden fandt, at Malta ikke førte korrekt tilsyn med finansielle institutioner og ikke sikrede deres overholdelse af reglerne til bekæmpelse af hvidvask.

Med udgangspunkt i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds henstilling og under hensyntagen til de foranstaltninger, som Malta i mellemtiden har truffet for at rette op på manglerne, har Europa-Kommissionen i dag vedtaget en formel udtalelse på grundlag af forordningen om Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. I udtalelsen opfordres Maltas tilsynsmyndighed for hvidvask (Den Økonomiske Efterforsknings- og Analyseenhed) til at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på fuldt ud at overholde sine forpligtelser efter det fjerde hvidvaskdirektiv. Deri stilles krav om et effektivt tilsyn med de finansielle institutioner på landets område, herunder indførelse af effektive sanktionsordninger.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "For at beskytte europæerne og sørge for et sikkert og pålideligt finansielt system skal alle myndigheder i medlemsstaterne overholde EU's hvidvaskregler fuldt ud. Vi er på vagt og parat til at handle, så alle overtrædelser afhjælpes hurtigt, og gentagelser bliver forhindret gennem bedre tilsynspraksis".

Europa-Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, der har ansvaret for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Vi er nødt til at sikre, at vores tilsynsmyndigheder foretager korrekte vurderinger af og begrænser risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i den finansielle sektor. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed bidrager til en harmoniseret anvendelse af tilsynsreglerne på hvidvaskområdet. Vores forslag fra september vil udstyre myndigheden med de ekstra redskaber og ressourcer, som er nødvendige for at sikre et effektivt samarbejde og konvergerende tilsynsstandarder. Jeg er sikker på, at Europa-Parlamentet og Rådet er klar til at samarbejde om hurtigt at omsætte dette forslag til lovgivning".

Kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Vĕra Jourová, tilføjer: "Europa har de stærkeste hvidvaskregler i verden, men de skal håndhæves med de samme høje standarder i hele EU for at undgå svage led. Det kræver, at myndighederne i Malta og andre lande er godt klædt på til opgaven, og at reglerne på området er fuldt gennemført. Kommissionen vil gøre brug af alle sine beføjelser, bl.a. ved at føre traktatbrudssager, for at lukke eventuelle huller i kampen mod hvidvask".

Konkret opfordrer Kommissionen Maltas Økonomiske Efterforsknings- og Analyseenhed til at træffe en række foranstaltninger, herunder at:

  • forbedre dens metoder til vurdering af risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme
  • styrke dens overvågnings- og tilsynsstrategi ved at anvende ressourcer i et omfang svarende til risikoen for hvidvask fra visse institutioners side
  • sikre, at myndigheden er i stand til at reagere rettidigt, når der konstateres en svaghed, herunder ved at revidere enhedens sanktionsprocedurer
  • sikre, at dens beslutningstagning er velbegrundet og veldokumenteret
  • indføre systematiske og detaljerede registreringsprocesser for ekstern kontrol.

Forbedring af gennemførelsen af EU's regler til bekæmpelse af hvidvask i hele EU

Bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme er en prioritet for Juncker-Kommissionen. Kommissionen anvender alle de redskaber, den har til rådighed, til at sikre, at de høje europæiske standarder anvendes i praksis i hele EU.

Det er første gang, at Kommissionen har anvendt sine beføjelser til at anmode Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om at undersøge, om en myndighed i en medlemsstat har tilsidesat EU-retten. Kommissionen har siden anmodet Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om at foretage en undersøgelse af de kompetente myndigheder i Letland, Danmark og Estland, hvor nylige sager har givet anledning til bekymring med hensyn til de nationale myndigheders effektive håndhævelse af hvidvaskreglerne. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed spiller en vigtig rolle i at fremme ensartet tilsynspraksis, således at der sikres en harmoniseret anvendelse af tilsynsreglerne inden for bekæmpelsen af hvidvask.

For at afhjælpe de resterende mangler i den nuværende retlige ramme på EU-plan vedtog Kommissionen den 12. september 2018 en meddelelse og et forslag. Deres formål er at styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds mandat yderligere for bedre at kunne imødegå hvidvaskrisici og at forbedre samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne. Europa-Parlamentet og Rådet bør vedtage forslaget som en prioritet.

Vedtagelsen af det fjerde og det femte hvidvaskdirektiv har styrket EU's regler på området i betydelig grad, herunder reglerne om samarbejde mellem hvidvaskmyndigheder og tilsynsmyndigheder. Kommissionen følger nøje den korrekte gennemførelse af det fjerde hvidvaskdirektiv, herunder om nødvendigt gennem traktatbrudsprocedurer. Kommissionen har indtil i dag indledt traktatbrudssager mod 21 medlemsstater for manglende meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger vedrørende det fjerde hvidvaskdirektiv: tre sager er indbragt for Domstolen (Rumænien, Irland og Luxembourg), en sag er suspenderet (Grækenland), i ni sager er der fremsendt en begrundet udtalelse, og i otte sager er der blevet fremsendt en åbningsskrivelse.

De næste skridt

Maltas Økonomiske Efterforsknings- og Analyseenhed har fra modtagelsen af udtalelsen ti arbejdsdage til at meddele Kommissionen og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, hvilke foranstaltninger den vil træffe for at overholde sine forpligtelser. Grundlaget for denne procedure er forordningen om Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og proceduren berører ikke Kommissionens beføjelse til at indlede en traktatbrudssag mod Malta.

Baggrund

Forordningen om Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (artikel 17, stk. 4) giver Kommissionen beføjelse til at afgive en formel udtalelse, der pålægger den nationale myndighed med ansvar for gennemførelsen af hvidvaskreglerne i den finansielle sektor at træffe foranstaltninger med henblik på fuldt ud at efterleve EU-retten, hvis dette ikke er tilfældet. Kommissionen tager i sin formelle udtalelse hensyn til Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds henstilling.

I oktober 2017 sendte Kommissionen i henhold til denne procedure et brev til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, hvori den bad myndigheden om at sikre, at de institutioner, der har ansvaret for tilsynet med de af Malta etablerede rammer for bekæmpelse af hvidvask, opfyldte kravene i EU's hvidvasklovgivning. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed gennemførte en indledende undersøgelse, herunder et besøg på stedet hos de relevante maltesiske institutioner. Den 11. juli 2018 fandt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, at den maltesiske myndighed tilsidesatte EU-retten, og den vedtog en formel henstilling til myndigheden. Det er første gang, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har fremsat en henstilling om tilsidesættelse af EU-retten på hvidvaskområdet.

Yderligere oplysninger      

Udtalelse fra Kommissionen til Maltas Økonomiske Efterforsknings- og Analyseenhed

Hvidvask og finansiering af terrorisme

Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds henstilling

Traktatbrudssager mod medlemsstater vedrørende gennemførelsen af det fjerde hvidvaskdirektiv

 

 

 

 

IP/18/6303

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar