Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise žádá maltský orgán odpovědný za boj proti praní peněz o zpřísnění bankovního dohledu

Brusel 8. listopadu 2018

Evropská komise dnes přijala stanovisko, ve kterém žádá maltský orgán dohledu (finanční zpravodajskou a analytickou jednotku), aby přijal ještě další opatření, a plně tak dostál svým povinnostem podle čtvrté směrnice o boji proti praní peněz.

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) provedl na žádost Komise šetření a dospěl k závěru, že maltská finanční zpravodajská a analytická jednotka (FIAU) porušuje právo Unie, a dne 11. července 2018 vydal doporučení. Měl za to, že Malta řádně nedohlíží na finanční instituce a nezajišťuje, aby dodržovaly předpisy v oblasti boje proti praní peněz.

V návaznosti na doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví Evropská komise dnes vydala oficiální stanovisko na základě nařízení o EBA, přičemž uznala opatření, která Malta mezitím přijala k nápravě nedostatků. V daném stanovisku Komise maltský orgán dohledu (finanční zpravodajskou a analytickou jednotku) žádá, aby přijal další opatření, a splnil tak své povinnosti podle čtvrté směrnice o boji proti praní peněz spočívající v zajištění účinného dohledu nad finančními institucemi na území Malty, mimo jiné prostřednictvím účinného režimu sankcí.

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Chceme-li chránit bezpečnost Evropanů a zajistit bezpečný a spolehlivý finanční systém, musí každý orgán v každém členském státě plně respektovat předpisy EU týkající se boje proti praní peněz. Komise situaci pozorně sleduje a je připravena jednat, aby jakékoli porušení práva bylo rychle napraveno a aby se díky posíleným postupům dohledu již neopakovalo.“

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, řekl: „Musíme zajistit, aby orgány dohledu ve finančním sektoru náležitě posuzovaly a zmírňovaly rizika praní peněz a financování terorismu. K harmonizovanému uplatňování předpisů týkajících se dohledu v oblasti boje proti praní peněz přispívá i Evropský orgán pro bankovnictví. Na základě návrhu, který Komise přijala v září, získá tento orgán další potřebné nástroje a zdroje pro zajišťování účinné spolupráce a sbližování norem v oblasti dohledu. Doufám, že díky spolupráci Evropského parlamentu a Rady se tento návrh brzy stane součástí legislativy.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu dodala: „Evropa má nejpřísnější právní předpisy pro boj proti praní peněz na světě. Ty ale musí být v EU prosazovány stejně, aby nevznikala slabá místa. Malta a ostatní země musí mít dobře vybavené orgány a plně provedené právní předpisy. Komise využije veškeré své pravomoci, včetně řízení o nesplnění povinnosti, aby odstranila nedostatky v boji proti praní peněz.“

Konkrétně má maltská finanční zpravodajská a analytická jednotka přijmout řadu opatření, zejména:

  • zlepšit svou metodiku posuzování rizika praní peněz a financování terorismu,
  • posílit svou strategii kontroly a dohledu redistribucí zdrojů podle rizika praní peněz, které určité instituce představují,
  • zajistit, aby byl orgán v přiměřené době schopen reagovat na zjištěný nedostatek, mimo jiné přezkoumáním postupů uplatňování sankcí,
  • zajistit řádné zdůvodnění a zdokumentování svého rozhodovacího postupu;
  • přijmout systematické a podrobné postupy vedení záznamů o dálkovém monitorování.

Lepší provádění právních předpisů EU týkajících se praní peněz v Evropské unii

Boj proti praní peněz a proti financování terorismu je jednou z priorit Junckerovy Komise a Komise využívá všechny dostupné nástroje k tomu, aby zajistila praktické uplatňování přísných evropských norem v celé EU.

Komise v tomto případě poprvé využila svou pravomoc požádat Evropský orgán pro bankovnictví, aby prošetřil možná porušení práva Unie ze strany orgánu některého členského státu. Od té doby jej rovněž požádala, aby prošetřil příslušné orgány v Lotyšsku, Dánsku a Estonsku, kde nedávné případy vzbudily obavy, zda vnitrostátní orgány prosazují předpisy pro boj proti praní peněz účinně. Evropský orgán pro bankovnictví má důležitou úlohu při podpoře sjednocování postupů dohledu, jež má zajistit harmonizované uplatňování předpisů týkajících se dohledu v oblasti boje proti praní peněz.

Komise ve snaze řešit přetrvávající mezery ve stávajícím právním rámci na evropské úrovni vydala dne 12. září 2018 sdělení a předložila návrh na další posílení mandátu Evropského orgánu pro bankovnictví s cílem lépe řešit rizika praní peněz a zlepšit spolupráci a sdílení informací mezi orgány dohledu. Spolunormotvůrci musí tento návrh přijmout prioritně.

Přijetím čtvrté a páté směrnice o boji proti praní peněz se významně posílil regulační rámec EU, včetně pravidel pro spolupráci mezi orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a orgány obezřetnostního dohledu. Komise pozorně sleduje správné provádění čtvrté směrnice o boji proti praní peněz, a pokud je to nutné, zahajuje řízení o nesplnění povinnosti. Doposud toto řízení o nesplnění povinnosti z důvodu neoznámení prováděcích opatření v souvislosti se čtvrtou směrnicí o boji proti praní peněz zahájila proti 21 členským státům: ve třech případech byla věc předložena Soudnímu dvoru (Rumunsko, Irsko a Lucembursko), v jednom případě bylo řízení pozastaveno (Řecko), v devíti případech je řízení ve fázi odůvodněného stanoviska a v osmi případech ve fázi výzvy.

Další postup

Maltská finanční zpravodajská a analytická jednotka má po obdržení stanoviska deset pracovních dnů na to, aby Komisi a Evropský orgán pro bankovnictví informovala o opatřeních, která hodlá učinit, aby dostála svým povinnostem. Tento postup podle nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví funguje odděleně od postupu zahájení řízení o nesplnění povinnosti proti Maltě a tato výsada Komise jím není nijak dotčena.

Souvislosti

Podle čl. 17 odst. 4 nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví má Evropská komise v případě, že vnitrostátní orgán odpovědný za provádění předpisů týkajících se boje proti praní peněz ve finančním sektoru nezajistil soulad s právem Unie, pravomoc vydat formální stanovisko, kterým bude po tomto orgánu požadovat, aby přijal opatření pro dosažení plného souladu s právem EU. Formální stanovisko Komise zohledňuje doporučení orgánu pro bankovnictví.

V souladu s tímto postupem zaslala Komise v říjnu 2017 Evropskému orgánu pro bankovnictví dopis, ve kterém jej žádá, aby instituce usazené na Maltě, které jsou odpovědné za dohled nad rámcem pro boj proti praní peněz, splňovaly požadavky stanovené v právních předpisech EU týkajících se boje proti praní peněz. Evropský orgán pro bankovnictví provedl předběžné šetření, jehož součástí byla i návštěva příslušných maltských institucí. Dne 11. července 2018 Evropský orgán pro bankovnictví rozhodl, že maltský orgán (FIAU) skutečně porušuje právo Unie, a vydal formální doporučení pro tento orgán. Jedná se o první případ, kdy Evropský orgán pro bankovnictví vydal doporučení ohledně porušení práva Unie v oblasti boje proti praní peněz.

Další informace         

Stanovisko Komise určené maltské finanční zpravodajské a analytické jednotce

Boj proti praní peněž a financování terorismu

Doporučení EBA

Řízení o nesplnění povinnosti vedené proti členským státům ve věci provádění čtvrté směrnice o boji proti praní peněz

 

 

 

 

IP/18/6303

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar