Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията иска от малтийския орган за борба с изпирането на пари да засили надзора на банките

Брюксел, 8 ноември 2018 r.

Днес Европейската комисия прие становище, в което приканва малтийския орган за контрол на борбата с изпирането на пари (Звеното за анализ за финансово разузнаване) да продължи да взема допълнителни мерки, за да изпълни изцяло своите задължения по Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари.

По искане на Комисията Европейският банков орган (ЕБО) извърши разследване, заключи, че Звеното за анализ за финансово разузнаване (FIAU) на Малта е в нарушение на правото на Съюза, и излезе с препоръка на 11 юли 2018 г. Според ЕБО Малта не е извършила правилен надзор над финансовите институции и не е гарантирала, че те спазват правилата за борба с изпирането на пари.

Въз основа на препоръката на Европейския банков орган и като взе предвид мерките, приети от Малта междувременно за справяне с установените пропуски, днес Европейската комисия прие официално становище в съответствие с регламента за ЕБО. Комисията иска от малтийския надзорен орган за борба с изпирането на пари (Звеното за анализ за финансово разузнаване) да предприеме допълнителни мерки, за да изпълни изцяло своите задължения по Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари и да осигури ефективен надзор върху финансовите институции на територията на страната, включително чрез ефективен режим за налагане на санкции.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: За да гарантира сигурността на европейците и да осигури безопасна и надеждна финансова система, всеки орган във всяка държава членка трябва напълно да спазва правилата на ЕС за изпирането на пари. Оставаме бдителни и в готовност незабавно да отстраним всяко нарушение и да гарантираме, че то няма да се повтори благодарение на подобрения надзор.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Трябва да се уверим, че рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма във финансовия сектор, се оценяват адекватно и се премахват от нашите надзорни органи. Европейският банков орган допринася за хармонизираното прилагане на правилата за надзор във връзка с борбата с изпирането на пари. Нашето предложение от месец септември ще предостави на ЕБО допълнителните инструменти и ресурси, от които той се нуждае, за да гарантира ефективно сътрудничество и сближаване на стандартите за надзор. Разчитам на сътрудничеството между Европейския парламент и Съвета, за да може това предложение бързо да се превърне в законодателство.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: Правилата за борба с изпирането на пари в Европа са най-строгите в света. Въпреки това те трябва се прилагат в съответствие с едни и същи високи стандарти в целия ЕС, за да се избегнат слаби връзки по веригата. Малта, както и останалите държави, трябва да осигурят всички необходими ресурси на съответните органи и да въведат изцяло съответното законодателство. Комисията ще използва всички свои правомощия, включително производствата за установяване на нарушение, за да отстрани всички пропуски в борбата с изпирането на пари.

По-конкретно Европейската комисия призовава малтийското Звено за анализ за финансово разузнаване да предприеме редица мерки, които включват:

  •          подобряване на методологията на звеното за оценка на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  •          подобряване на стратегията за мониторинг и надзор чрез съобразяване на ресурсите с риска от изпиране на пари, свързан с определени институции;
  •          гарантиране, че звеното е в състояние да реагира в подходящ срок при откриване на слабост, включително като преразгледа своите процедури за санкциониране; 
  •          гарантиране, че процедурите за вземане на решения са добре обосновани и документирани;
  •          приемане на систематични и подробни процедури за съхранение на данните при инспекции извън обекти. 

Подобряване на прилагането на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари в целия Съюз

Борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма е приоритет на Комисията „Юнкер“. Комисията използва всички инструменти, с които разполага, за да осигури прилагането на практика на високите европейски стандарти.

В настоящия случай Комисията използва за пръв път своите правомощия, за да поиска от Европейския банков орган да разследва евентуални нарушения на правото на Съюза от орган в държава членка. Оттогава Комисията е поискала от Европейския банков орган да извърши разследване и на компетентните органи в Дания, Латвия и Естония, където неотдавнашни случаи породиха загриженост относно ефективното прилагане на правилата за борба с изпирането на пари от страна на националните органи. Европейският банков орган играе важна роля за насърчаване на сближаването на надзорните практики с цел гарантиране на хармонизирано прилагане на правилата за надзор във връзка с борбата с изпирането на пари.

За да се справи с оставащите пропуски в текущата правна рамка на европейско равнище, на 12 септември 2018 г. Комисията прие предложение за допълнително укрепване на мандата на ЕБО с цел по-ефективно справяне с рисковете от изпиране на пари и подобряване на сътрудничеството и обмена на информация между надзорните органи. Предложението трябва да бъде прието от съзаконодателите като приоритет.

Приемането на четвъртата и петата директива относно борбата с изпирането на пари значително подсили нормативната уредба на ЕС, включително правилата за сътрудничеството между органите за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор. Комисията следи отблизо правилното прилагане на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари, включително чрез процедури за установяване на нарушение, когато това е необходимо. До момента Комисията е започнала производства за установяване на нарушение, свързани с липсата на уведомления за мерки за транспониране на Четвъртата директива, срещу 21 държави членки. Три от тези производства са на етап иск пред Съда на ЕС (Румъния, Ирландия и Люксембург), едно е спряно (Гърция), девет са на етап мотивирано становище, а осем са на етап официално уведомително писмо. 

Следващи стъпки

Отделът за анализ за финансово разузнаване (FIAU) на Малта разполага с десет работни дни от получаването на становището, за да информира Комисията и Европейския банков орган относно мерките, които възнамерява да вземе, за да изпълни задълженията си. Тази процедура съгласно Регламента за ЕБО е отделна и не засяга правото на Комисията да започне производство за установяване на нарушение срещу Малта.

Контекст

С член 17, параграф 4 от Регламента за ЕБО се дават пълномощия на Европейската комисия да приема официално становище, за да поиска от национален орган, отговарящ за прилагането на правилата за борба с изпирането на пари във финансовия сектор, да предприеме действия, за да се съобрази изцяло с правото на Съюза в случаите, в които органът не е направил това. В официалното становище на Комисията се взема предвид препоръката на ЕБО.

В рамките на тази процедура през октомври 2017 г. Комисията изпрати писмо до Европейския банков орган с искане да провери дали институциите, отговарящи за надзора над рамката за борба с изпирането на пари, установена в Малта, отговарят на изискванията на законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари. Европейският банков орган извърши предварителна проверка, включително посещение на място в съответните малтийски институции. На 11 юли 2018 г. ЕБО реши, че малтийският контролен орган FIAU действително е в нарушение на правото на Съюза, и прие официална препоръка към органа. Това е първият случай, в който ЕБО излиза с препоръка във връзка с нарушение на правото на Съюза в областта на изпирането на пари.

За повече информация:  

Становище на Комисията, адресирано до Отдела за анализ за финансово разузнаване в Малта

Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Препоръка на ЕБО

Производства за нарушение срещу държави членки във връзка с прилагането на Четвъртата директива за борбата с изпирането на пари.

 

 

 

IP/18/6303

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar