Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionens förslag om fisket i Atlanten och Nordsjön för 2019

Bryssel den 7 november 2018

I dag presenterar EU-kommissionen sitt förslag inför rådsmötet i december med EU:s ministrar med ansvar för fiske, då medlemsländerna ska besluta om nästa års fiskekvoter.

EU-kommissionen föreslår fiskemöjligheter i Atlanten och Nordsjön för 89 bestånd: För 62 bestånd ökas fiskekvoterna eller lämnas oförändrade. För 22 bestånd minskas kvoterna och för 5 bestånd föreslår EU-kommissionen nya bifångstkvoter på en låg nivå för att minska fisketrycket. Fiskemöjligheterna, eller den totala tillåtna fångstmängden (TAC), är de kvoter som fastställs för de flesta kommersiella fiskbestånd och som ger goda beståndsnivåer, samtidigt som fiskeindustrin kan fånga största möjliga kvantitet fisk. I takt med att vissa viktiga bestånd växer, framförallt beståndet av havskräfta i Skagerrak/Kattegatt, det nordliga kummelbeståndet och det sydliga beståndet av taggmakrill, ökar också fiskesektorns lönsamhet. För 2018 beräknas vinsten till 1,4 miljarder euro.

– Nästa år kommer att vara en milstolpe för det europeiska fisket. Vårt gemensamma ansvar är att garantera en bra övergång till det att landningsskyldigheten börjar tillämpas fullt ut den 1 januari 2019, samtidigt som vi fortsätter arbetet för att fisket ska vara hållbart senast 2020, säger Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske.Genom detta förslag lägger kommissionen fram konkreta lösningar för att framsteg ska göras i båda dessa avseenden.

I syfte att få ett slut på slöseriet att slänga fisk överbord kommer landningsskyldigheten att tillämpas fullt ut på alla EU:s fiskeflottor från och med den 1 januari 2019. Detta innebär att alla fångster av reglerade kommersiella arter som tagits ombord (även bifångster) måste landas och räknas av från medlemsländernas respektive kvoter. I dagens förslag har kommissionen från de rekommenderade fångsterna redan dragit av de kvantiteter som motsvarar de överenskomna undantagen från landningsskyldigheten.

Det kan noteras stora framsteg inom EU i riktning mot ett hållbart fiske: När det gäller 53 bestånd bedrivs nu fisket på nivåer som motsvarar maximal hållbar avkastning (MSY), vilket kan jämföras med endast 5 bestånd under 2009 och 44 under 2017. Detta innebär att fisketrycket på bestånden är begränsat till en nivå som gör att fiskbeståndens biomassa kan hållas på gynnsamma nivåer i framtiden, samtidigt som hänsyn tas till socioekonomiska faktorer. EU-kommissionen samarbetar med medlemsländerna för att stödja yrkesfiskarna när det gäller att uppnå målet att alla bestånd ska fiskas på hållbara nivåer senast 2020, vilket fastställs i den gemensamma fiskeripolitiken.

Dagens förslag kommer nu att diskuteras och antas av medlemsländerna vid rådsmötet med EU:s ministrar med ansvar för fiske den 17–18 december i Bryssel, och det kommer att gälla från och med den 1 januari 2019.

Förslaget i detalj

Kommissionen grundar sitt förslag på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) för att åstadkomma en hållbar förvaltning av fiskbestånden, samtidigt som yrkesfiskarnas försörjningsmöjligheter upprätthålls.

Förslaget omfattar bestånd som EU förvaltar ensamt och bestånd som samförvaltas med länder utanför EU, som Norge, eller med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. För många av bestånden pågår fortfarande internationella förhandlingar och för vissa andra bestånd har vetenskapliga utlåtanden ännu inte avgetts. För dessa bestånd kommer siffrorna att föras in i förslaget i ett senare skede.

  • Föreslagna ökningar: För 27 bestånd föreslår EU-kommissionen en ökad TAC. Detta gäller bland andra havskräfta och rödspätta i Skagerrak/Kattegatt, det nordliga kummelbeståndet, det västra och sydliga beståndet av taggmakrill, torsk, tunga och rödspätta i Irländska sjön, och tunga och glasvar i Biscayabukten.
  • Bestånd som föreslås fiskas på 2018 års nivåer: För 35 bestånd är nivån densamma som förra året.
  • Föreslagna minskningar: För 22 bestånd föreslås minskningar, och för 12 av dessa är minskningen mindre än 20 %. Forskarna har rekommenderat en nollkvot för 2019 för 5 av dessa bestånd, nämligen torsk i vattnen väster om Skottland och torsk i Keltiska havet och Biscayabukten/vattnen kring Iberiska halvön, vitling i vattnen väster om Skottland och Irländska sjön och rödspätta i södra Keltiska havet och vattnen sydväst om Irland. Kommissionen föreslår således att det inte längre ska vara tillåtet att bedriva riktat fiske på dessa bestånd.
  • Nya bifångstnivåer föreslås För 5 bestånd som fångas oavsiktligt föreslås en bifångstkvot på en låg nivå för att minska fisketrycket. Vissa villkor ska uppfyllas, bland annat ska det finnas en fullständig fångstdokumentation (se tabell 4). Dessa bestånd fångas vid blandfiske efter bottenlevande arter.
  • Det nordliga beståndet av havsabborre: Kommissionen föreslår en rad åtgärder, i form av fångstbegränsningar (inte TAC:er), i enlighet med de senaste vetenskapliga utlåtandena. Dessa åtgärder skulle möjliggöra ökade fångster för fiske med krokar och linor, närmare bestämt på 7 ton/fartyg (jämfört med 5 ton/fartyg under 2018), och det fastställs en fångstbegränsning för fritidsfiske på 1 fisk/dag under 7 månader, något som endast gällde under 3 månader 2018.

Läs mer:

Se nedanstående tabeller för närmare uppgifter om dagens förslag för Atlanten och Nordsjön.

TAC:er och kvoter

Frågor och svar  om kommissionens förslag om fiskemöjligheter i Atlanten och Nordsjön för 2019.

Vetenskapliga utlåtanden: De föreslagna TAC:erna grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Ices och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

Berörda parter har också rådfrågats på grundval av kommissionens samrådsdokument.

Fleråriga förvaltningsplaner

Karta över fiskeområden

Anmärkning: I tabellerna nedan anges bara sådana EU-bestånd som inte delas med länder utanför EU. Alla TAC:er anges i ton.

De slutliga TAC:erna för 2018 utgörs av de totala TAC:er som EU har fastställt för bestånden ifråga, efter eventuella överföringar till länder utanför EU.

Tabell 1: Bestånd med förslag till ökad TAC

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Slutlig TAC för 2018

TAC för 2019 (förslag)

Förändring av TAC: 2018 - 2019 (förslag)

Marulkfiskar

Lophiidae

8c, 9, 10 och Cecaf 34.1.1

3 955

4 023

+2 %

Birkelånga

Molva dypterygia

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6, 7

10 463

11 778

+13 %

Trynfiskar

Caproidae

6, 7, 8

20 380

21 830

+7 %

Torsk

Gadus morhua

7a

695

807

+16 %

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

6b, 12 och 14

5 163

10 469

+103 %

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

7a

3 207

3 739

 

+17 %

Kummel

Merluccius merluccius

3a

3 136

 

4 286

 

+37 %

Kummel

Merluccius merluccius

2a och 4

3 653

4 994

+37 %

Kummel

Merluccius merluccius

5b, 6, 7, 12 och 14

62 536

79 762

+28 %

Kummel

Merluccius merluccius

8abde

42 460

 

52 118

+23%

Taggmakrill

Trachurus

2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e, 5b, internationella vatten i 12 och 14

99 470

 

119 118

 

+20 %

Taggmakrill

Trachurus

8c

16 000

18 858

+18 %

Taggmakrill

Trachurus

9

55 555

 

94 017

 

+69 %

Bergskädda och rödtunga

Microstomus kitt och Gyptocephalus cynoglossus

Unionens vatten i 2a, 4

6 391

7 874

+23 %

Glasvar

Lepidorhombus

Unionens vatten i Nordsjön

2 526

2 887

+14 %

Glasvar

Lepidorhombus

7

12 310

18 132

+47 %

Glasvar

Lepidorhombus

8abde

1 218

1 704

+40 %

Glasvar

Lepidorhombus

8c, 9, 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1

1 387

1 872

+35 %

Havskräfta

Havskräfta

3a

11 738

19 424

+65 %

Rödspätta

Pleuronectes platessa

3aS (Kattegat)

1 483

2 941

+98 %

Rödspätta

Pleuronectes platessa

7a

1 793

3 075

+72 %

Rödspätta

Pleuronectes platessa

7fg

511

1 608

+215 %

Tunga

Solea

3a

448

502

+12 %

Tunga

Solea

7a

40 t

414

+935 %

Tunga

Solea

7e

1 202

1 242

+3 %

Tunga

Solea

8ab

3 621

3 823

+6 %

Piggvar och slätvar

Psetta maxima och Scophthalmus rhombus

2a och 4

7 102

8 122

+14 %

Tabell 2: Bestånd med oförändrad TAC

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Slutlig TAC för 2018

TAC för 2019 (förslag)

Förändring av TAC: 2018 - 2019 (förslag)

Birkelånga

Molva dypterygia

2a, 4

53

53

0 %

Birkelånga

Molva dypterygia

3a

8

8

0 %

Torsk

Gadus morhua

6b Rockall

74

74

0 %

Guldlax

Argentina silus

1, 2

90

90

0 %

Guldlax

Argentina silus

3a, 4

1 234

1 234

0 %

Guldlax

Argentina silus

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6, 7

4 661

4 661

0 %

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Unionens vatten i 2a och 4, unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6

2 500

2 500

0 %

Sill

Clupea harengus

6a (S), 7b, 7c

1 630

1 630

0 %

Sill

Clupea harengus

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6b, 6a (N)

4 170

4 170

0 %

Sill

Clupea harengus

7ef

930

930

0 %

Taggmakrill

Trachurus

4b, 4c, 7d

15 179

15 179

0 %

Långa

Molva molva

Unionens vatten och internationella vatten i 1 och 2

36

36

0 %

Långa

Molva molva

3a

87

87

0 %

Långa

Molva molva

Unionens vatten och internationella vatten i 5

33

33

0 %

Långa

Molva molva

Unionens vatten och internationella vatten i 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

20 396

 

20 396

 

0 %

Havskräfta

Nephrops

8c

2

2

0 %

Pigghaj

Squalus acanthias

1, 5, 6, 7, 8, 12 och 14

270

270

0 %

Rödspätta

Pleuronectes platessa

5, 6, 12, 14

658

658

0 %

Rödspätta

Pleuronectes platessa

7bc

74

74

0 %

Rödspätta

Pleuronectes platessa

8, 9, 10 och Cecaf 34.1.1

395

395

0 %

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

5b, 6, 12, 14

397

397

0 %

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

7 Irländska sjön, Keltiska havet och Engelska kanalen

12 163

12 163

0 %

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

8abde

1 482

1 482

0 %

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

8c

231

231

0 %

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

9, 10 och Cecaf 34.1.1

282

282

0 %

Gråsej

Pollachius virens

7, 8, 9, 10 och Cecaf 34.1.1

3 176

3 176

0 %

Tunga

Solea

6

57

57

0 %

Tunga

Solea

7bc

42

42

0 %

Tunga

Solea

7hjk

382

382

0 %

Tunga

Solea

8cde, 9, 10 och Cecaf 34.1.1

1072

1072

0 %

Lubb

Brosme brosme

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 14

21

21

0 %

Lubb

Brosme brosme

3a Kattegatt och Skagerrak

31

31

0 %

Lubb

Brosme brosme

Unionens vatten i 4

251

251

0 %

Lubb

Brosme brosme

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6, 7

4 130

4 130

0 %

Vitling

Merlangius merlangus

8

2 540

2 540

0 %

Tabell 3: Bestånd med förslag till minskad TAC

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Slutlig TAC för 2018

TAC för 2019 (förslag)

Förändring av TAC: 2018 - 2019 (förslag)

Marulkfiskar

Lophiidae

7

33 516

32 999

-2 %

Marulkfiskar

Lophiidae

8abde

8 980

 

8 371

-7 %

Birkelånga

Molva dypterygia

Internationella vatten i 12

286

229

-20 %

Torsk

Gadus morhua

3aS (Kattegat)

630

476

-24 %

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

7b–k, 8, 9, 10

6 910

5 937

-14 %

Kummel

Merluccius merluccius

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

9 258

7 963

-14 %

Sill

Clupea harengus

7a Irländska sjön

7 016

6 896

-2 %

Sill

Clupea harengus

7ghjk Keltiska havet, sydvästra Irland

10 127

4 742

-53 %

Långa

Molva molva

Unionens vatten i 4

3 843

3 738

-3 %

Glasvar

Lepidorhombus

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6, 12, 14

5 432

5 363

-1 %

Havskräfta

Nephrops

2a och 4

24 518

22 854

-7 %

Havskräfta

Nephrops

9, 10

381

281

-26 %

Rödspätta

Pleuronectes platessa

7de

10 360

10 116

-2 %

Tunga

Solea

2a och 4

15 684

12 247

-22 %

Tunga

Solea

7d

3 405

2 508

-26 %

Tunga

Solea

7fg Bristolkanalen

920

841

-9 %

Skarpsill

Sprattus sprattus

7de

3 296

2 637

-20 %

Torsk

Gadus morhua

6a, unionens vatten och internationella vatten i 5b

 

0

-100 %

Torsk

Gadus morhua

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf

 

0

-100 %

Vitling

Merlangius merlangus

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

 

0

-100 %

Vitling

Merlangius merlangus

7a

 

0

-100 %

Rödspätta

 

Pleuronectes platessa

 

7h, 7j och 7k

 

0

-100 %

Tabell 4: Bestånd för vilka en TAC för bifångst föreslås

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

TAC för bifångst för 2019

Förslag(t)

Torsk

Gadus morhua

6a, unionens vatten och internationella vatten i 5b

1396

Torsk

Gadus morhua

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf

pm

Vitling

Merlangius merlangus

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

1238

Vitling

Merlangius merlangus

7a

612

Rödspätta

 

Pleuronectes platessa

 

7h, 7j och 7k

90

Tabell 5: Bestånd för vilka utlåtanden inte avgetts eller förhandlingar pågår

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Slutlig TAC för 2018

Ansjovis

Engraulis

8

33000

Marulkfiskar

Lophiidae

Unionens vatten i 2a och 4

16225

Marulkfiskar

Lophiidae

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

9180

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

5b, 6a

4654

Havskräfta

Nephrops

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b

12129

Havskräfta

Nephrops

7

29091

Havskräfta

Nephrops

8abde

3614

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Unionens vatten i 2a och 4

1957

Rockor

Rajiformes

Unionens vatten i 2a och 4

1654

Rockor

Rajiformes

Unionens vatten i 3a

47

Rockor

Rajiformes

Unionens vatten i 6ab, 7a–c och 7e–k

9699

Rockor

Rajiformes

Unionens vatten i 8 och 9

4326

Rockor

Rajiformes

7d

1276

Vitling

Merlangius merlangus

7b–k

22213

Brokrocka

Raja undulata

7d, 7e

180

Tabell 6: Bestånd för vilka TAC:en beslutas av ett enskilt medlemsland

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

TAC-enhet

Beslut delegerat till

Sill

Clupea

6 Clyde

Storbritannien

Taggmakrill

Trachurus

Unionens vatten i Cecaf (Kanarieörna)

Spanien

Taggmakrill

Trachurus

Unionens vatten i Cecaf (Madeira)

Portugal

Taggmakrill

Trachurus

10, unionens vatten i Cecaf (Azorerna)

Portugal

Penaeusräkor

Penaeus

Franska Guyana

Frankrike


IP/18/6301

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar