Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя предложение за възможностите за риболов в Атлантическия океан и Северно море през 2019 г.

Брюксел, 7 ноември 2018 r.

Предложението предшества насроченото за декември заседание на Съвета по рибарство, на което държавите членки ще договорят риболовните квоти за следващата година.

Предлаганите от Европейската комисия възможности за риболов в Атлантическия океан и Северно море обхващат 89 запаса: по отношение на 62 от тях риболовните квоти ще се увеличат или ще останат непроменени, при 22 запаса се предвижда намаляване на квотите, а за 5 запаса Комисията предлага нови квоти за прилов, които ще са достатъчно ниски, така че да се намали натискът на риболовните дейности върху запасите. Възможностите за риболов или общият допустим улов (ОДУ) представляват квоти, които се определят за повечето запаси със стопанско значение и гарантират доброто състояние на тези запаси и максимален улов за риболовния сектор. С увеличаване на размера на някои основни запаси — по-конкретно на норвежки омар в Скагерак и Категат, на мерлуза в Северно море, Келтско море и в северната част на Бискайския залив, както и на сафрид в Атлантическия океан около Иберийския полуостров — нараства и рентабилността на риболовния сектор, чиято печалба само за 2018 г. възлиза на приблизително 1,4 млрд. евро.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Следващата година ще е решаваща за европейското рибарство. Наша обща грижа е да осигурим плавен преход към пълното прилагане на задължението за разтоварване от 1 януари 2019 г., като продължаваме да работим за постигането на устойчиво рибарство до 2020 г. С днешното предложение Комисията представя конкретни решения за напредък по тези две цели.“

С цел да се прекрати изхвърлянето на риба и произтичащото от него разхищение на ресурси, от 1 януари 2019 г. нататък задължението за разтоварване ще се прилага изцяло спрямо всички риболовни флотове на ЕС. Това означава, че целият улов на регулирани търговски видове (включително приловът) ще трябва да се разтоварва и да се приспада от съответните квоти на всяка държава членка. В предложението на Комисията количествата, съответстващи на договорените изключения от задължението за разтоварване, са вече приспаднати от обема на улова, препоръчан в научните становища.

ЕС е постигнал значителен напредък по отношение на устойчивото рибарство: в момента максималният устойчив улов (МУУ) обхваща 53 запаса, като през 2009 г. тези запаси бяха само 5, а през 2017 г. — 44. Това означава, че натискът на риболовните дейности върху съответния запас е ограничен до равнище, което ще позволи доброто възстановяване на биомасата на този запас, като се отчитат съответните социално-икономически фактори. Комисията работи в сътрудничество с държавите членки, за да подпомогне рибарите при постигането на целта за устойчиви равнища на риболов за всички запаси до 2020 г., формулирана в контекста на общата политика в областта на рибарството.

Днешното предложение ще бъде представено за обсъждане от държавите членки на заседанието на Съвета по рибарство, което ще се състои в Брюксел на 17—18 декември. Мерките ще започнат да се прилагат от 1 януари 2019 г.

Какво включва предложението?

Предложението на Комисията се основава на научните становища, предоставени от Международния съвет за изследване на морето (ICES), като целта е да се постигне устойчиво управление на рибните запаси, без да бъде застрашен поминъкът на риболовните общности.

Предложението обхваща както запасите, управлявани само от ЕС, така и тези, които се управляват заедно с трети държави (например Норвегия) или чрез регионални организации за управление на рибарството. Международните преговори за много от запасите все още са в ход, като за други запаси се очаква тепърва да бъдат представени научни становища. Стойностите за тези запаси ще бъдат включени в предложението на по-късен етап.

  • Предложено увеличаване: Комисията предлага увеличаване на ОДУ за 27 запаса — например норвежки омар и морска писия в Скагерак и Категат, мерлуза в Келтско море, Северно море и северната част на Бискайския залив, сафрид във водите на север и запад от Европа и сафрид във водите на Атлантическия океан около Иберийския полуостров, атлантическа треска, морски език и морска писия в Ирландско море, както и морски език и мегрим в Бискайския залив.
  • Предложено запазване на равнищата на риболов от 2018 г.: запазват се миналогодишните равнища на ОДУ за 35 запаса.
  • Предложено намаляване: предлага се намаляване на ОДУ за 22 запаса, като за 12 от тях то е под 20 %. В научните становища се препоръчва през 2019 г. да бъдат определени нулеви квоти (ОДУ) за 5 от посочените запаси — по-конкретно за запасите от атлантическа треска във водите на запад от Шотландия, атлантическа треска в Келтско море и Бискайския залив/водите около Иберийския полуостров, меджид във водите на запад от Шотландия и в Ирландско море и морска писия в южната част на Келтско море и във водите на югозапад от Ирландия. Поради това Комисията предлага по отношение на посочените запаси да бъде въведена забрана за целеви улов.
  • Предложени нови равнища на прилов: за 5 запаса, които са обект на случаен улов, се предлага квота по отношение на прилова, като тя ще е достатъчно ниска, така че да позволи намаляване на натиска на риболовните дейности върху запасите при спазване на редица условия, включително пълно документиране на улова (вж. таблица 4). Посочените запаси са обект на улов при смесения риболов на бяла риба.
  • Запаси от лаврак в Северно море, Ламанша, Келтско море и Ирландско море: във връзка с най-актуалните научни становища Комисията предлага набор от мерки, изразяващи се в ограничения на улова (ОДУ). Благодарение на тези мерки уловът с куки и парагади ще се увеличи на 7 тона/кораб (в сравнение с 5 тона/кораб през 2018 г.), а при любителския риболов ще бъде въведен лимит от 1 риба/ден в продължение на 7 месеца (в сравнение с 3 месеца през 2018 г.).

Допълнителна информация

Подробности относно днешното предложение за възможностите за риболов в Атлантическия океан и Северно море се съдържат в таблиците по-долу.

ОДУ и квоти

Въпроси и отговори във връзка с предложението на Комисията за възможностите за риболов през 2019 г. в Атлантическия океан и Северно море

Научни становища: предложените равнища на ОДУ са съобразени с научните становища на Международния съвет за изследване на морето и на Научния, технически и икономически комитет по рибарство.

Въз основа на изготвения от Комисията документ за консултация беше проведена и консултация със заинтересованите страни.

Многогодишни планове за управление

Карта на риболовните зони

Забележка: в таблиците по-долу са включени само запасите на ЕС, които не са споделени с трети държави. Всички стойности на ОДУ са изразени в тонове.

Окончателните стойности на ОДУ през 2018 г. отразяват общия ОДУ, определен от ЕС за даден запас след прехвърляния към трети държави, когато това е приложимо.

Таблица 1: Запаси, за които се предлага увеличаване на общия допустим улов (ОДУ)

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Окончателен ОДУ през 2018 г.

ОДУ през 2019 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2018—2019 г. (предложение)

Морски дявол

Lophiidae

8c, 9, 10, CECAF 34.1.1

3 955

4 023

+ 2 %

Синя молва

Molva dypterygia

Води на Съюза и международни води от 5b, 6 и 7

10 463

11 778

+ 13 %

Капрови риби

Caproidae

6, 7, 8

20 380

21 830

+ 7 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

7a

695

807

+ 16 %

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

6b, 12 и 14

5 163

10 469

+ 103 %

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

7a

3 207

3 739

 

+ 17 %

Мерлуза

Merluccius merluccius

3a

3 136

 

4 286

 

+ 37 %

Мерлуза

Merluccius merluccius

2а и 4

3 653

4 994

+ 37 %

Мерлуза

Merluccius merluccius

5b, 6, 7, 12 и 14

62 536

79 762

+ 28 %

Мерлуза

Merluccius merluccius

8abde

42 460

 

52 118

+ 23 %

Сафрид, видове

Trachurus

2a, 4a; 6, 7a—c, 7e—k, 8a, 8b, 8d и 8e 5b; международни води от 12 и 14

99 470

 

119 118

 

+ 20 %

Сафрид, видове

Trachurus

8c

16 000

18 858

+ 18 %

Сафрид, видове

Trachurus

9

55 555

 

94 017

 

+ 69 %

Малоуста писия и червена писия

Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

Води на Съюза от 2a, 4

6 391

7 874

+ 23 %

Мегрим, видове

Lepidorhombus

Води на Съюза в Северно море

2 526

2 887

+ 14 %

Мегрим, видове

Lepidorhombus

7

12 310

18 132

+ 47 %

Мегрим, видове

Lepidorhombus

8abde

1 218

1 704

+ 40 %

Мегрим, видове

Lepidorhombus

8c, 9, 10, води на Съюза от CECAF 34.1.1

1 387

1 872

+ 35 %

Норвежки омар

Nephrops

3a

11 738

19 424

+ 65 %

Морска писия

Pleuronectes platessa

3aS (Категат)

1 483

2 941

+ 98 %

Морска писия

Pleuronectes platessa

7a

1 793

3 075

+ 72 %

Морска писия

Pleuronectes platessa

7fg

511

1 608

+ 215 %

Морски език, видове

Solea

3a

448

502

+ 12%

Морски език, видове

Solea

7a

40 t

414

+ 935 %

Морски език, видове

Solea

7e

1 202

1 242

+ 3 %

Морски език, видове

Solea

8ab

3 621

3 823

+ 6 %

Калкан и средиземноморски калкан

Psetta maxima и Scopthalmus rhombus

2а и 4

7 102

8 122

+ 14 %

Таблица 2: Запаси без промяна на общия допустим улов (ОДУ)

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Окончателен ОДУ през 2018 г.

ОДУ през 2019 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2018—2019 г. (предложение)

Синя молва

Molva dypterygia

2а, 4

53

53

0 %

Синя молва

Molva dypterygia

3a

8

8

0 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

6b (Rockall)

74

74

0 %

Атлантическа аргентина

Argentina silus

1, 2

90

90

0 %

Атлантическа аргентина

Argentina silus

3a, 4

1 234

1 234

0 %

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Води на Съюза и международни води от 5, 6 и 7

4 661

4 661

0 %

Черна писия

Reinhardtius hippoglossoides

Води на Съюза от 2a и 4; води на Съюза и международни води от 5b и 6

2 500

2 500

0 %

Херинга

Clupea harengus

6a(S), 7b, 7c

1 630

1 630

0 %

Херинга

Clupea harengus

Води на Съюза и международни води от 5b, 6b, 6a(N)

4 170

4 170

0 %

Херинга

Clupea harengus

7ef

930

930

0 %

Сафрид, видове

Trachurus

4b, 4c и 7d

15 179

15 179

0 %

Молва

Molva molva

Води на Съюза и международни води от 1 и 2

36

36

0 %

Молва

Molva molva

3a

87

87

0 %

Молва

Molva molva

Води на Съюза и международни води от 5

33

33

0 %

Молва

Molva molva

Води на Съюза и международни води от 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 14

20 396

 

20 396

 

0 %

Норвежки омар

Nephrops

8c

2

2

0 %

Бодлива акула

Squalus acanthias

1, 5, 6, 7, 8, 12 и 14

270

270

0 %

Морска писия

Pleuronectes platessa

5, 6, 12, 14

658

658

0 %

Морска писия

Pleuronectes platessa

7bc

74

74

0 %

Морска писия

Pleuronectes platessa

8, 9, 10, CECAF 34.1.1

395

395

0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

5b, 6, 12, 14

397

397

0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

7 (Ирландско море, Келтско море, Ламанш)

12 163

12 163

0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

8abde

1 482

1 482

0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

8c

231

231

0 %

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

9, 10, CECAF 34.1.1

282

282

0 %

Сайда

Pollachius virens

7, 8, 9, 10, CECAF 34.1.1

3 176

3 176

0 %

Морски език, видове

Solea

6

57

57

0 %

Морски език, видове

Solea

7bc

42

42

0 %

Морски език, видове

Solea

7hjk

382

382

0 %

Морски език, видове

Solea

8cde, 9, 10, CECAF 34.1.1

1 072

1 072

0 %

Менек

Brosme brosme

Води на Съюза и международни води от 1, 2 и 14

21

21

0 %

Менек

Brosme brosme

3а (Скагерак, Категат)

31

31

0 %

Менек

Brosme brosme

Води на Съюза от 4

251

251

0 %

Менек

Brosme brosme

Води на Съюза и международни води от 5, 6 и 7

4 130

4 130

0 %

Меджид

Merlangius merlangus

8

2 540

2 540

0 %

Таблица 3: Запаси, за които се предлага намаляване на общия допустим улов (ОДУ)

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Окончателен ОДУ през 2018 г.

ОДУ през 2019 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2018—2019 г. (предложение)

Морски дявол

Lophiidae

7

33 516

32 999

- 2 %

Морски дявол

Lophiidae

8abde

8 980

 

8 371

- 7 %

Синя молва

Molva dypterygia

Международни води от 12

286

229

- 20 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

3aS (Категат)

630

476

- 24 %

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

7b—k, 8, 9, 10

6 910

5 937

- 14 %

Мерлуза

Merluccius merluccius

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1

9 258

7 963

- 14 %

Херинга

Clupea harengus

7а (Ирландско море)

7 016

6 896

- 2 %

Херинга

Clupea harengus

7ghjk (Келтско море, Югозападна Ирландия)

10 127

4 742

- 53 %

Молва

Molva molva

Води на Съюза от 4

3 843

3 738

- 3 %

Мегрим, видове

Lepidorhombus

Води на Съюза и международни води от 5b, 6, 12 и 14

5 432

5 363

- 1 %

Норвежки омар

Nephrops

2а и 4

24 518

22 854

- 7 %

Норвежки омар

Nephrops

9, 10

381

281

- 26 %

Морска писия

Pleuronectes platessa

7de

10 360

10 116

- 2 %

Морски език, видове

Solea

2а и 4

15 684

12 247

- 22 %

Морски език, видове

Solea

7d

3 405

2 508

- 26 %

Морски език, видове

Solea

7fg (Бристолски Ламанш)

920

841

- 9 %

Цаца

Sprattus sprattus

7de

3 296

2 637

- 20 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

6а, води на Съюза и международни води от 5b

 

0

- 100 %

Атлантическа треска

Gadus morhua

7b, 7c, 7e—k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF

 

0

- 100 %

Меджид

Merlangius merlangius

6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

 

0

- 100 %

Меджид

Merlangius merlangius

7a

 

0

- 100 %

Морска писия

 

Pleuronectes platessa

 

7h, 7j и 7k

 

0

- 100 %

Таблица 4: Запаси, за които се предлага общ допустим улов (ОДУ) по отношение на прилова

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

ОДУ по отношение на прилова през 2019 г.

Предложение (t)

Атлантическа треска

Gadus morhua

6а, води на Съюза и международни води от 5b

1 396

Атлантическа треска

Gadus morhua

7b, 7c, 7e—k, 8, 9 и 10; Води на Съюза от CECAF

pm

Меджид

Merlangius merlangius

6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

1 238

Меджид

Merlangius merlangius

7a

612

Морска писия

 

Pleuronectes platessa

 

7h, 7j и 7k

90

Таблица 5: Запаси, във връзка с които все още се очаква научно становище или се водят преговори

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Окончателен ОДУ през 2018 г.

Хамсия

Engraulis

8

33 000

Морски дявол

Lophiidae

Води на Съюза от 2a и 4

16 225

Морски дявол

Lophiidae

6; води на Съюза и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

9 180

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

5b, 6a

4 654

Норвежки омар

Nephrops

6; води на Съюза и международни води от 5b

12 129

Норвежки омар

Nephrops

7

29 091

Норвежки омар

Nephrops

8abde

3 614

Северна скарида

Pandalus borealis

Води на Съюза от 2a и 4

1 957

Скатоподобни

Rajiformes

Води на Съюза от 2a и 4

1 654

Скатоподобни

Rajiformes

Води на Съюза от 3a

47

Скатоподобни

Rajiformes

Води на Съюза от 6ab, 7a—c и 7e—k

9 699

Скатоподобни

Rajiformes

Води на Съюза от 8 и 9

4 326

Скатоподобни

Rajiformes

7d

1 276

Меджид

Merlangius merlangus

7b—k

22 213

Вълнист скат

Raja undulata

7d, 7e

180

Таблица 6: Запаси, за които определянето на общ допустим улов (ОДУ) е делегирано на отделни държави членки

Общоприето наименование

Научно наименование

Участък, в който ще се прилага ОДУ

Делегирано на

Херинга

Clupea

6 (Clyde)

Обединено кралство

Сафрид

Trachurus

Води на Съюза от CECAF (Канарски острови)

Испания

Сафрид

Trachurus

Води на Съюза от CECAF (остров Мадейра)

Португалия

Сафрид

Trachurus

10, води на Съюза от CECAF(Азорски острови)

Португалия

Скариди от рода Penaeus

Penaeus

Френска Гвиана

Франция


IP/18/6301

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar