Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa: Obchodné dohody EÚ prinášajú rast a pracovné miesta a podporujú udržateľný rozvoj

Brusel 31. október 2018

Lepší prístup na zahraničné trhy, ktorý vyrokovala EÚ, je prínosom pre európske spoločnosti, pracovníkov a spotrebiteľov.

Tieto dohody sa týkajú takmer 70 trhov na celom svete. Podľa dnes vydanej druhej výročnej správy o vykonávaní obchodných dohôd sa vďaka nim darí účinne odstraňovať prekážky obchodu a podporovať vysokú úroveň ochrany práce a životného prostredia. Európski vývozcovia by však príležitosti, ktoré ponúkajú, mohli využívať ešte viac.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „EÚ už roky výrazne investuje do rozvoja najväčšej siete obchodných dohôd na svete. Z najnovších faktov a číselných údajov vyplýva, že tento prístup prináša výsledky. Tieto dohody prispievajú k podpore európskeho hospodárstva tým, že uľahčujú podnikanie na celom svete a zároveň podporujú zamestnanosť doma. Náš rastúci zoznam strategických dohôd pripravuje pôdu pre európske spoločnosti a poskytuje im konkurenčnú výhodu na kľúčových trhoch. Okrem toho prispieva k dodržiavaniu ľudských a pracovných práv a noriem v oblasti životného prostredia. Musíme sa aj naďalej zameriavať na nadväzujúcu prácu, aby sme sa uistili, že platné pravidlá sa dodržiavajú a že podniky môžu z týchto dohôd vyťažiť maximum.“

Dnešná správa sa zaoberá vývojom v roku 2017 a vyplýva z nej, že obchod v rámci existujúcich obchodných dohôd EÚ stále rastie. Možno uviesť niekoľko príkladov: v minulom roku sa vývoz do Južnej Kórey zvýšil o viac ako 12 %, vývoz do Kolumbie o viac ako 10 % a vývoz z EÚ do Kanady vzrástol za deväť mesiacov po nadobudnutí platnosti dohody medzi oboma krajinami o 7 %. Zo zrušených ciel mali najväčší úžitok, okrem iných, výrobcovia agropotravinárskych výrobkov EÚ, pričom minulý rok zaznamenali silný nárast vývozu najmä do Ekvádora (+34 %), Čile (+29 %), Srbska (+23 %), Turecka a Kostariky (v oboch prípadoch +14 %).

Pokiaľ ide o regulačné prekážky obchodu, obchodné dohody EÚ minulý rok umožnili otvoriť mexický trh pre európske zdravotnícke výrobky a otvorili aj čilský a peruánsky trh pre vývoz niektorých agropotravinárskych výrobkov z EÚ. Okrem toho umožnili spoločnostiam z EÚ uchádzať sa o verejné zákazky v Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine.

Pokiaľ ide o presadzovanie noriem EÚ a trvalo udržateľného rozvoja, partneri ako Kanada a Mexiko vďaka osobitným ustanoveniam v obchodných dohodách EÚ minulý rok ratifikovali dohovory Medzinárodnej organizácie práce, čím poskytli pracovníkom väčšiu ochranu.

Napriek tomuto pozitívnemu vývoju by sa mohlo dosiahnuť ešte viac, ak by spoločnosti z EÚ naplno využívali príležitosti, ktoré vyplývajú z platných dohôd. Preto sa Komisia spolu s členskými štátmi a podnikateľskými sieťami snaží viac informovať a pomáhať spoločnostiam z EÚ, najmä tým menším, aby mali z obchodných dohôd úžitok. Iniciatívy zahŕňajú zlepšenie online nástrojov, ako sú databáza údajov o prístupe na trh a poradenské centrum pre obchod, a poskytovanie podrobných usmernení podnikom, ktoré chcú z nedávnych obchodných dohôd EÚ s Kanadou a Japonskom vyťažiť maximum.

Súvislosti a ďalšie kroky

Dnešná správa o vykonávaní obchodných dohôd EÚ za rok 2017 je druhou výročnou správou tohto druhu. Podrobne sa zaoberá vývojom v súvislosti s 35 obchodnými dohodami EÚ (z celkového počtu 39). Patria sem:

  • dohody „prvej generácie“ z obdobia pred rokom 2006, ktoré sa zameriavajú na odstránenie ciel,
  • dohody „druhej generácie“, ako sú dohody s Južnou Kóreou, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom, Strednou Amerikou a naposledy s Kanadou, ktoré zasahujú do nových oblastí vrátane práv duševného vlastníctva, služieb a trvalo udržateľného rozvoja,
  • prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (DCFTA), ktoré vytvárajú silnejšie hospodárske väzby medzi EÚ a jej susednými krajinami,
  • dohody o hospodárskom partnerstve zamerané na rozvojové potreby afrického, karibského a tichomorského regiónu.

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová bude rokovať o obsahu správy s ministrami obchodu EÚ na nadchádzajúcom zasadnutí Rady 9. novembra. Nasledovať budú aj rokovania s Európskym parlamentom.

Ďalšie informácie

Správa o vykonávaní obchodných dohôd EÚ

Príloha k správe: Pracovný dokument útvarov Komisie

Informačný prehľad

Obchodné dohody EÚ

IP/18/6267

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar