Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Vuosikertomus: EU:n kauppasopimukset lisäävät kasvua ja työpaikkoja ja tukevat kestävää kehitystä

Bryssel 31. lokakuuta 2018

EU on neuvottelujen kautta hankkinut viejilleen paremman pääsyn ulkomaisille markkinoille – hyötyjinä eurooppalaiset yritykset, työntekijät ja kuluttajat.

EU:n kauppasopimukset kattavat lähes 70 markkina-aluetta eri puolilla maailmaa. Tänään julkistetun kauppasopimusten täytäntöönpanoa koskevan toisen vuosikertomuksen mukaan EU:n kauppasopimukset ovat osoittautumassa tehokkaiksi keinoiksi poistaa kaupan esteitä ja edistää korkeatasoista työsuojelua ja ympäristön suojelua. Eurooppalaiset viejät voisivat kuitenkin hyödyntää voimassa olevien sopimusten tarjoamia mahdollisuuksia vieläkin paremmin.

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan EU on vuosien kuluessa panostanut merkittävästi maailman laajimman kauppasopimusverkoston perustamiseen. ”Viimeisimmät faktatiedot ja luvut osoittavat, että tämä lähestymistapa on tuottanut tulosta. Kauppasopimukset kehittävät Euroopan taloutta, sillä ne helpottavat liiketoimintaa eri puolilla maailmaa ja samalla tukevat työpaikkoja jäsenvaltioissa. Tällaisia strategisia sopimuksia solmitaan yhä enemmän, ja ne avaavat ovia ja antavat kilpailuedun eurooppalaisille yrityksille keskeisillä markkinoilla. Sopimuksilla parannetaan myös ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien toteutumista sekä ympäristönormien noudattamista. Jatkossa meidän on panostettava seurantatoimiin sen varmistamiseksi, että voimassa olevia sääntöjä noudatetaan ja että yritykset saavat näistä sopimuksista mahdollisimman suuren hyödyn.”

Tämänpäiväisessä kertomuksessa kartoitetaan vuoden 2017 kehityssuuntauksia. Sen mukaan EU:n nykyisten kauppasopimusten puitteissa harjoitettu kauppa kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi viime vuonna EU:n vienti Etelä-Koreaan kasvoi yli 12 prosenttia ja vienti Kolumbiaan yli 10 prosenttia. Lisäksi vienti Kanadaan kasvoi EU–Kanada-kauppasopimuksen voimaantuloa seuranneiden yhdeksän kuukauden aikana 7 prosenttia. Eniten tullien poistamisesta ovat hyötyneet EU:n maatalous- ja elintarviketuottajat. Viime vuonna vienti kasvoi voimakkaasti erityisesti seuraaviin maihin: Ecuador (+34 %), Chile (+29 %), Serbia (+23 %), Turkki ja Costa Rica (molemmissa +14 %).

Sääntelystä johtuvien kaupan esteiden osalta voidaan puolestaan todeta, että EU:n viime vuonna tekemät kauppasopimukset mahdollistivat Meksikon markkinoiden avaamisen eurooppalaisille terveystuotteille ja Chilen ja Perun markkinoiden osittaisen avaamisen EU:n maatalous- ja elintarvikeviennille. Lisäksi ne pohjustivat EU:n yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin Georgiassa, Moldovassa ja Ukrainassa.

Myös EU:n standardeja ja kestävän kehityksen tavoitteita saatiin edistettyä, kun esimerkiksi Kanada ja Meksiko ratifioivat viime vuonna EU:n kauppasopimusten sopimusehtojen ansiosta kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset, mikä takaa työntekijöille paremman suojan kyseisissä maissa.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta olisi mahdollista saavuttaa vieläkin parempia tuloksia, jos EU:n yritykset hyödyntäisivät kauppasopimusten tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti. Tästä syystä komissio pyrkii aiempaa tehokkaammin yhdessä jäsenvaltioiden ja yritysverkostojen kanssa lisäämään tietämystä EU:n yritysten keskuudessa ja auttamaan niitä saamaan suurimman hyödyn kauppasopimuksista. Erityishuomiota kiinnitetään pienempiin yrityksiin. Aloitteisiin kuuluu verkkopohjaisten välineiden, kuten markkinoillepääsyä koskevan tietokannan (Market Access Database) ja EU:n kaupan tukipisteen (Trade Helpdesk), parantaminen sekä vaiheittaisen opastuksen antaminen yrityksille, jotka haluavat hyötyä täysimääräisesti uusimpien eli Kanadan ja Japanin kanssa tehtyjen kauppasopimusten mahdollisuuksista.

Taustatietoa ja seuraavat vaiheet

Tämänpäiväinen EU:n kauppasopimusten täytäntöönpanoa koskeva kertomus on toinen tämäntyyppinen vuosikertomus, ja siinä käsitellään vuotta 2017. Kertomuksessa käsitellään yksityiskohtaisesti 35:tä EU:n 39 kauppasopimuksesta. Sopimusten kehityskulusta voidaan eritellä seuraavat vaiheet:

  • Ensimmäisen sukupolven sopimukset, jotka on tehty ennen vuotta 2006 ja joissa pääpaino on tullien poistamisessa;
  • Toisen sukupolven sopimukset, jotka ulottuvat uusille alueille, kuten tekijänoikeuksiin, palveluihin ja kestävään kehitykseen. Tällaisia sopimuksia ovat mm. Etelä-Korean, Kolumbian, Perun ja Ecuadorin, Keski-Amerikan ja viimeisimpänä Kanadan kanssa tehdyt kauppasopimukset;
  • Pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet, jotka tiivistävät taloudellisia yhteyksiä EU:n ja sen naapurimaiden välillä;
  • Talouskumppanuussopimukset, joissa keskitytään Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kehitystarpeisiin.

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström keskustelee kertomuksen sisällöstä EU:n kauppaministereiden kanssa neuvoston kokouksessa 9. marraskuuta. Asiasta keskustellaan myös Euroopan parlamentin kanssa.

Lisätietoja

EU:n kauppasopimusten täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Kertomuksen liite: Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Tietokooste

EU:n kauppasopimukset

IP/18/6267

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar