Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Aruanne: ELi kaubanduslepingud aitavad kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele ning toetavad kestlikku arengut

Brüssel, 31. oktoober 2018

ELi poolt läbirääkimistega saavutatud parem juurdepääs välisturgudele on kasulik nii Euroopa ettevõtjatele, töötajatele kui ka tarbijatele.

Täna avaldatud teisest aastaaruandest kaubanduslepingute rakendamise kohta nähtub, et need lepingud, mis hõlmavad peaaegu 70 turgu kogu maailmas, on osutunud tõhusaks kaubandustõkete kõrvaldamisel ning töö- ja keskkonnakaitse kõrgete standardite edendamisel. Samas võiksid Euroopa eksportijad kehtivatest lepingutest tulenevaid võimalusi veelgi paremini ära kasutada.

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „Euroopa Liit on aastate jooksul ohtralt investeerinud maailma suurima kaubanduslepingute võrgustiku arendamisse. Viimased faktid ja arvandmed näitavad, et see lähenemisviis on andnud tulemusi. Need lepingud aitavad elavdada Euroopa majandust, muudavad äri kogu maailmas lihtsamaks ning toetavad samal ajal töökohtade säilitamist kodutanumal. Strateegiliste lepingute arvu suurenemine avab uksed ja annab Euroopa ettevõtetele konkurentsieelise peamistel turgudel. Samuti aitab see edendada inimõiguste ja töötajate õiguste austamist ning keskkonnastandardeid. Peame jätkuvalt keskenduma järelmeetmetele, et tagada kehtivate eeskirjade järgimine ning et ettevõtted saaksid neist lepingutest võimalikult palju kasu.“

Tänane aruanne käsitleb 2017. aastal toimunud arengut ja näitab, et kaubavahetus olemasolevate ELi kaubanduslepingute raames kasvab. Näiteks suurenes eksport Lõuna-Koreasse eelmisel aastal üle 12%, eksport Colombiasse üle 10% ning ELi eksport Kanadasse suurenes 7% üheksa kuu jooksul pärast ELi ja Kanada vahelise lepingu jõustumist. ELi põllumajanduslike toiduainete tootjad saavad tollimaksuvabastustest kõige rohkem kasu. Eksport kasvas mullu eelkõige Ecuadori (+34%), Tšiilisse (+29%), Serbiasse (+23%) ning Türki ja Costa Ricasse (mõlemad +14%).

Mis puudutab õiguslikke takistusi, siis oli ELi kaubanduslepingute tõttu võimalik eelmisel aastal avada Mehhiko turg Euroopa tervishoiutoodetele, avades samal ajal Tšiili ja Peruu turud mõningate ELi põllumajanduslike toiduainete ekspordi jaoks. Samuti sillutati teed ELi ettevõtjatele, kes soovivad osaleda Gruusia, Moldova ja Ukraina riigihangetes.

ELi standardite ja kestliku arengu edendamise valdkonnas ratifitseerisid Kanada ja Mehhiko tänu ELi kaubanduslepingute erisätetele eelmisel aastal Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid, pakkudes töötajatele suuremat kaitset.

Nendest positiivsetest arengutest hoolimata oleks siiski võimalik veelgi enam saavutada, kui ELi ettevõtted kasutaksid täiel määral ära olemasolevate lepingute pakutavaid võimalusi. Seetõttu suurendab komisjon koos liikmesriikide ja ettevõtlusvõrgustikega oma jõupingutusi, et teavitada ja aidata eelkõige väiksemaid ELi ettevõtjaid, et nad saaksid kaubanduslepingutest kasu. Algatused hõlmavad selliste veebipõhiste vahendite parandamist nagu turulepääsu andmebaas ja kaubanduse kasutajatugi. Samuti antakse juhiseid ettevõtetele, kes soovivad ELi hiljutisi kaubanduslepinguid Kanada ja Jaapaniga kõige paremini ära kasutada.

Taust ja järgmised sammud

Tänane aruanne ELi kaubanduslepingute rakendamise kohta on teine seda liiki aastaaruanne. See hõlmab 2017. aastat. Aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult 35 ELi kaubanduslepingut (kokku on neid 39). Need hõlmavad:

  • enne 2006. aastat sõlmitud nn esimese põlvkonna lepinguid, milles keskendutakse tollimaksude kaotamisele;
  • nn teise põlvkonna lepinguid, näiteks lepingud Lõuna-Korea, Colombia, Peruu ja Ecuadoriga, Kesk-Ameerika ja viimati Kanadaga, mis hõlmavad uusi valdkondi, sealhulgas intellektuaalomandi õigusi, teenuseid ja kestlikku arengut;
  • põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid, mis loovad tugevamaid majandussidemeid ELi ja naaberriikide vahel;
  • majanduspartnerluslepinguid, milles keskendutakse Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide arenguvajadustele.

ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström arutab aruande sisu ELi kaubandusministritega eelseisval nõukogu istungil 9. novembril. Sellele järgnevad ka arutelud Euroopa Parlamendiga.

Lisateave

ELi kaubanduslepingute rakendamise aruanne

Aruande lisa: komisjoni talituste töödokument

Teabeleht

ELi kaubanduslepingud

IP/18/6267

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar