Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Безопасност на железопътния транспорт: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу България заради нетранспониране и неспазване на правилата на ЕС за безопасност на железопътния транспорт

Брюксел, 8 ноември 2018 r.

Безопасност на железопътния транспорт: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу България заради нетранспониране и неспазване на правилата на ЕС за безопасност на железопътния транспорт

Днес Комисията взе решение да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че държавата не е осигурила правилното транспониране и прилагане на законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт ( Директива 2004/49/ЕО ). Директивата изисква от държавите членки да създадат разследващ орган, който в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите, възложени на разследващия орган. В това отношение България не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директивата на национално равнище.

Българското законодателство не гарантира по-специално, че разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти се извършва от независим разследващ орган.

Контекст

Целта на Директива 2004/49/ЕО е да се гарантира развитието и подобряването на безопасността на железопътния транспорт в ЕС — наред с другото чрез хармонизиране на регулаторната структура в държавите членки, определяне на общи принципи за управление, регулиране и надзор на безопасността на железопътния транспорт и изискване за създаване във всяка държава членка на орган за разследване на произшествия и инциденти. Всяка държава членка трябва да гарантира, че разследванията на произшествия и инциденти се извършват от постоянен орган, който включва най-малко един следовател, който е квалифициран да изпълнява функцията на отговорен следовател в случай на произшествие или инцидент.

Критериите за независимост на разследващия орган са строго определени, така че той да не е свързан с никой от стопанските субекти, работещи в сектора. Разследващият орган следва да може самостоятелно да решава дали да се предприеме разследване на дадено железопътно произшествие или инцидент и да определя неговия обхват и процедурата, която трябва да се следва. Крайният срок за транспонирането на директивата изтече на 30 април 2006 г. Със свое мотивирано становище през октомври 2017 г. Комисията поиска от България да транспонира и правилно приложи Директива 2004/49/ЕО. Към момента България все още не е предприела необходимите законодателни мерки, за да изпълни задълженията си по посочената директива.

За повече информация:

Относно приетите през ноември 2018 г. основни решения по производствата за установяване на нарушения от държави членки вж. пълния текст на информационния документ MEMO/18/6247.

Относно общата процедура за нарушение вж. MEMO/12/12.

Относно производството на ЕС за установяване на нарушения:

IP/18/6252

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar