Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Programm LIFE: liikmesriigid saavad veerand miljardit eurot investeeringuteks keskkonna-, looduskaitse- ja kliimameetmetesse

Brüssel, 25. oktoober 2018

Euroopa Komisjon on heaks kiitnud programmi LIFE raames elluviidavate projektide jaoks ELi eelarvest 243 miljoni euro suuruse investeeringu, millega toetatakse looduskaitset, keskkonda ja elukvaliteeti Euroopa muutmisel säästlikumaks ja üleminekul madalama süsinikusisendiga majandusmudelitele.

ELi rahastamine keskkonna ja kliimameetmete programmi (programm LIFE) raames aitab kaasata lisainvesteeringuid, suurendades kogusumma 430,7 miljoni euroni, mis jagatakse 142 uue projekti vahel. Kuna rahastatakse arvukalt rahvusvahelisi projekte, mõjutab programm LIFE kõiki ELi liikmesriike.

Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ütles: „Programmi LIFE raames investeeritakse ka edaspidi projektidesse, mis parandavad meie elukvaliteeti ning elu- ja looduskeskkonda. Programm aitab paljudel andekatel eurooplastel leida lahendusi mõningatele praeguse aja suurimatele keskkonnaprobleemidele, nagu õhusaaste, veepuudus, plastijäätmed ning bioloogilise mitmekesisuse ja loodusvarade vähenemine. Samuti tagab programm raha eest saadava lisaväärtuse.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete lisas: „Need innovatiivsed projektid näitavad ilmekalt, et Euroopa koostööl on lisaväärtus. Töötades välja parimad lahendused heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutustele vastupanuvõime suurendamiseks ning neid jagades, toetatakse nende projektidega kogu ELis kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030.“

Suurimate probleemide lahendamine

Toetusest 196,2 miljonit eurot antakse keskkonna- ja ressursitõhususe, looduse ja elurikkuse ning keskkonnaalase juhtimise ja teabe valdkonna projektidele.

Muu hulgas antakse toetust projektidele, mis võimaldavad suurema hulga plasti korduskasutamist. Nende jäätmete muutmine kvaliteetseks tooraineks auto-, ehitus- ja pakenditööstuse jaoks on üks viise, kuidas programmi LIFE kaudu toetatakse Euroopa Komisjoni teatises „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ seatud eesmärke.

Programm LIFE on ka edaspidi üksi esmatähtsaid vahendeid teadlikkuse parandamiseks looduse pakutavate väärtuslike ökosüsteemi teenuste kohta ning ohustatud elupaikade ja liikide säilitamiseks. Arvukad programmi LIFE raames elluviidavad projektid aitavad rakendada loodust käsitlevat ELi tegevuskava. Nende projektidega vähendatakse näiteks inimeste ja eluslooduse konflikte Kreekas, Itaalias, Rumeenias ja Hispaanias ning edendatakse säästvaid põllumajandustavasid Itaalias, Maltal ja Hispaanias.

Kliimavaldkonnas investeerib EL 46,8 miljonit eurot, et toetada kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise ning kliimaalase juhtimise ja teabe projekte. See hõlmab liikmesriikidele antavat praktilist toetust riiklike kliima- ja energiapoliitika tegevuskavade (aastani 2030) koostamiseks. Tegevuskavad aitavad liikmesriikidel ühiselt vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks võrreldes 1990. aastate tasemega vähemalt 40%. Programmi LIFE raames eraldatavad vahendid aitavad ka põllumajandusel ja metsandusel kohaneda kliimamuutustega ning parandada kogukondade vastupanuvõimet äärmuslikele ilmastikunähtustele, nagu üleujutused ja kuumalained, või tulla toime veepuudusega.

  • Programmi LIFE 55 keskkonna ja ressursitõhususe projekti investeeritakse 163,5 miljonit eurot, millest 82,4 miljonit tuleb Euroopa Liidult. Nende projektide viis teemavaldkonda on õhk, keskkond ja tervis, ressursitõhusus, jäätmed ning vesi. Ainuüksi 20 ressursitõhususprojektile on ette nähtud 43,8 miljonit eurot (15% rohkem kui eelmisel aastal), et aidata Euroopal sujuvamalt ringmajandusele üle minna. Ligikaudu 14,9 miljonit eurot on ette nähtud selleks, et parandada Euroopas õhukvaliteeti.
  • 40 looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projekti toetavad ELi lindude ja elupaikade direktiivide ning ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020 rakendamist. Nende kogueelarve on 153 miljonit eurot, millest EL eraldab 97,5 miljonit eurot.
  • 15 keskkonnaalase juhtimise ja teabe projekti sisu on keskkonnateemaline teavitustöö. Nende kogueelarve on 27,2 miljonit eurot, millest EL eraldab 16,2 miljonit eurot.
  • 11 kliimamuutuste leevendamise projekti eelarve on kokku 33,7 miljonit eurot, millest 18,6 miljonit tuleb ELilt. Toetust antakse hea tava ning katse- ja näidisprojektidele kolmes teemavaldkonnas: tööstus, kasvuhoonegaaside arvestus ja nendega seotud aruandlus ning maakasutus, metsandus ja põllumajandus.
  • 17 kliimamuutustega kohanemise projekti investeeritakse 44,2 miljonit eurot, millest EL annab 22,9 miljonit. Nende projektide kuus teemavaldkonda on ökosüsteemipõhine kohanemine, tervis ja heaolu, mägi- ja saarepiirkondade kohanemine (rõhuasetus on põllumajandussektoril), linnapiirkondade kohanemine ja linnaplaneerimine, haavatavuse hindamine ja kohanemisstrateegiad ning vesi (kaasa arvatud üleujutuste ohjamine, rannikualad ja kõrbestumine).
  • 4 kliimaalase juhtimise ja teabe projekti eesmärk on täiustada juhtimismeetodeid ja suurendada teadlikkust kliimamuutustest. Nende kogueelarve on 9,1 miljonit eurot, millest EL eraldab 5,2 miljonit eurot.

Projektide kirjeldus ja üksikasjalikum teave on esitatud pressiteate lisas.

Taust

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. Seda on rakendatud alates 1992. aastast ning selle kaudu on kaasrahastatud rohkem kui 4600 projekti kogu ELis ja kolmandates riikides. Programmi raames on projektidele eraldatud peaaegu 10 miljardit eurot, sellest üle 4,2 miljardi keskkonna ja kliima kaitseks. Pidevalt on käimas umbes 1100 projekti. Programmi LIFE eelarve aastateks 2014–2020 on 3,4 miljardit eurot jooksevhindades ning eelarve jaguneb keskkonna ja kliimameetmete allprogrammide vahel. Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi järgmises, 2021.–2027. aasta pikaajalises eelarves programmi LIFE rahalisi vahendeid ligikaudu 60% võrra.

Lisateave programmi LIFE kohta

Link: lisa

Programm LIFE

IP/18/6162

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar