Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bättre lagstiftning: EU-kommissionen stakar ut vägen framåt för att stärka subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande

Strasbourg den 23 oktober 2018

*

När valen till Europaparlamentet nu närmar sig och i anslutning till debatten om EU:s framtid redogör EU-kommissionen i dag för de förändringar man planerar att införa i EU:s beslutsprocess för att fokusera de begränsade resurserna på ett mindre antal verksamhetsområden och på ett effektivare sätt förverkliga sina politiska prioriteringar. I dagens meddelande om hur man kan stärka proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna i EU:s beslutsfattande behandlas även rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och att ”göra mindre men göra det effektivare”.

– Jag välkomnar arbetsgruppens slutsats att EU har något att tillföra på alla områden den nu agerar. Förr eller senare ställs vi dock inför det faktum att vi inte kan fortsätta att göra mer för att lösa de allt större utmaningarna med tillgängliga resurser. Kommissionen måste i framtiden i ännu högre grad prioritera sin verksamhet och sina resurser, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Vi har gjort mycket för att skapa ett förstklassigt system för bättre lagstiftning, men vi kan fortfarande gå vidare. Arbetsgruppen har tagit initiativ till viktiga förändringar inom kommissionen, och vi låter nu vår institution genomsyras av dessa förändringar. Men kommissionen är inte den enda parten i beslutsprocessen. Alla måste ta sitt ansvar, med början vid den konferens som EU:s ordförandeland Österrike anordnar nästa månad i Bregenz, säger arbetsgruppens ordförande och EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, som ansvarar för bättre lagstiftning.

Kommissionen redogör i dag för hur subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna ska vägleda det kommande arbetet och hur vi ytterligare kan stärka dessa principers roll i EU:s beslutsfattande. Kommissionen kommer t.ex. att införa den s.k. subsidiaritetstabell som arbetsgruppen föreslog skulle ingå i kommissionens alla konsekvensbedömningar och motiveringar. Tabellen ska tjäna som vägledning för en strukturerad subsidiaritets- och proportionalitetsanalys. Kommissionen kommer också att underlätta för de nationella parlamenten att följa tidsfristerna för inlämning av yttranden över förslag och undersöka hur man på ett bättre sätt inhämtar och redovisar synpunkter från lokala och regionala myndigheter i de offentliga samråden. Den s.k. Refit-plattformen, som bedömer den regelbörda som EU-lagstiftningen medför, bör också omformas för att öka de lokala och regionala myndigheternas delaktighet och bör utöver sitt nuvarande fokus på regelbörda utvidga sitt perspektiv till att även omfatta subsidiaritets- och proportionalitetsfrågor. Kommissionen kommer särskilt att se till att relevanta delegerade akter och genomförandeakter systematiskt tas upp i kommissionens utvärderingar.

Vid ordförandelandet Österrikes konferens i Bregenz i november kommer övriga institutioner att kunna göra egna åtaganden för att genomföra arbetsgruppens rekommendationer. I kommissionens förslag inför Bregenzkonferensen ingår följande:

  • Alla berörda institutioner bör redogöra för om de vill använda subsidiaritetstabellen.
  •  Europaparlamentet och rådet bör enas om att undersöka hur deras ändringar av kommissionens förslag påverkar subsidiariteten och proportionaliteten.
  • Efter en återkommande begäran från de nationella parlamenten bör Europaparlamentet och rådet enas om att räkna bort de nationella parlamentens jul- och nyårsuppehåll från den frist på åtta veckor som gäller för att lämna yttranden om förslag till EU-lagstiftning.
  • Europaparlamentet och rådet bör öka insynen i sina överläggningar (t.ex. trepartsmöten) för att öka de lokala och regionala myndigheternas delaktighet. De bör också överväga att involvera lokala och regionala myndigheter i lagstiftningsförfarandet.
  • Regionkommittén bör öka medvetenheten hos sitt medlemskap om möjligheterna att bidra till EU:s beslutsfattande, och bör inrätta en central funktion som på ett effektivare sätt kanaliserar sådana bidrag till den institutionella processen.
  • De nationella myndigheterna bör undersöka hur man på ett effektivare sätt kan involvera lokala och regionala myndigheter i lagstiftningsförfarandet.

Bakgrund

Subsidiaritet handlar om att avgöra på vilken nivå man bäst fattar beslut och genomför dem. EU bör endast agera när det är nödvändigt och det ger tydliga fördelar i förhållande till åtgärder på nationell, regional eller lokal nivå. Proportionalitet fokuserar på lagförslagens ekonomiska och administrativa effekter. Alla sådana effekter måste hållas så små som möjligt och stå i proportion till de strategiska målen. För kommissionens del innebär detta att vår ambitiösa politik genomförs så enkelt och billigt som möjligt utan onödig byråkrati.

Junckerkommissionen har satt evidensbaserat beslutsfattande och bättre lagstiftning i centrum för kommissionens arbete. Kommissionen har föreslagit bantade årliga arbetsprogram med inriktning på tio politiska prioriteringar. Som en del i debatten om EU:s framtid, som inleddes genom ordförande Jean-Claude Junckers vitbok i mars 2017, har kommissionen tittat närmare på frågan om subsidiaritet och proportionalitet. Jean-Claude Juncker inrättade en särskild arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och att ”göra mindre men göra det effektivare” med syftet att kritiskt granska alla politikområden för att se till att EU bara agerar när det tillför ett mervärde.

Arbetsgruppen bestod av ledamöter från Regionkommittén och medlemsländernas nationella parlament. Den har granskat subsidiaritets- och proportionalitetsprincipernas roll i EU-institutionernas arbete och de lokala och regionala myndigheternas roll i EU:s beslutsfattande. Den har också behandlat frågan om ansvaret för de olika politikområdena eller befogenheter skulle kunna återföras till medlemsländerna. På drygt sex månader har arbetsgruppen under Frans Timmermans ordförandeskap sammanställt ett heltäckande och fokuserat svar på dessa frågor, på grundval av synpunkter från många berörda parter.

Kommissionen ställer sig bakom arbetsgruppens analys av behovet av att stärka tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som ett led i det mer övergripande arbetet för bättre lagstiftning. Kommissionen håller nu på att gå igenom sin strategi för bättre lagstiftning. Slutsatserna av detta arbete kommer att presenteras under första halvåret 2019.

Läs mer

Meddelande – En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande

Arbetsgruppens rapport om att ”göra mindre men göra det effektivare”

Faktablad om arbetsgruppens rekommendationer

Vitbok om EU:s framtid

IP/18/6150

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar