Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission työohjelma 2019: Täytetään lupaukset ja valmistaudutaan tulevaan

Strasbourg 23. lokakuuta 2018

*

Euroopan komissio on tänään esitellyt vuoden 2019 työohjelmansa. Siinä asetetaan kolme ensisijaista tavoitetta tulevalle vuodelle: päästään nopeasti yhteisymmärrykseen jo esitetyistä lainsäädäntöehdotuksista komission kymmenen poliittisen painopisteen toteuttamiseksi, hyväksytään pieni määrä uusia aloitteita jäljellä olevien haasteiden ratkaisemiseksi, esitetään useita aloitteita 27 jäsenvaltion EU:n tulevaisuutta ajatellen ja lujitetaan näin vahvan, yhtenäisen ja täysivaltaisen Euroopan perustuksia.

Eurooppa kohtaa äänestäjänsä seitsemän kuukauden kuluttua. Silloin pidetään tämän sukupolven tärkeimmät EU-vaalit”, totesi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja kehotti Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään komission neljän viime vuoden aikana esittämät ehdotukset. ”Kansalaiset eivät piittaa ehdotuksista. Heitä kiinnostavat voimassa olevat lait , joissa vahvistetaan heidän oikeutensa. Jos pystymme osoittamaan, että tämä unioni tuottaa konkreettisia tuloksia kansalaisten hyväksi, se on paras mahdollinen viesti, jonka voimme välittää ensi vuoden vaaleihin osallistuville äänestäjille”, Juncker sanoi.

Nykyinen komissio on keskittynyt johdonmukaisesti haasteisiin, jotka ovat ratkaistavissa vain EU:n yhteisillä toimilla”, sanoi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.”Tämä työohjelma ei sisällä yllätyksiä. Olemme jo esittäneet kaikki tarvittavat ehdotukset. Nyt niistä on päästävä yhteisymmärrykseen, jotta niistä saataisiin myös käytännön hyötyä. Aiomme myös katsoa pidemmälle ja esittää aloitteita sen varmistamiseksi, että eurooppalaisten tulevaisuudennäkymät 27 jäsenvaltion oikeudenmukaisessa ja kestävässä unionissa ovat valoisat”, Timmermans sanoi.

Komission vuoden 2019 työohjelman keskeisenä sisältönä on 15 uutta aloitetta. Lisäksi käynnistetään 10 uutta ns. REFIT-arviointia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että voimassa olevat säädökset ovat edelleen tarkoituksenmukaista. Jotta painopiste säilyisi toteutuksessa, komission työohjelmassa luetellaan myös lainsäädäntöprioriteeteista annetussa yhteisessä julistuksessa mainitut 45 ensisijaista vireillä olevaa säädösehdotusta, jotka Euroopan parlamentin ja neuvoston toivotaan hyväksyvän ennen EU-vaaleja. Komissio ehdottaa myös joidenkin vireillä olevien säädösehdotusten peruuttamista ja voimassa olevien säädösten kumoamista. Tällaisia ehdotuksia tai säädöksiä on yhteensä 17.

Tuloksia EU:n kansalaisten hyväksi

Kaikki ne säädösehdotukset on jo esitetty, jotka tarvitaan Junckerin komission kymmenen painopisteen toteuttamiseksi. Komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen noin puolesta näistä ehdotuksista, minkä lisäksi noin 20 prosenttia ehdotuksista on edennyt jo pitkälle lainsäädäntöprosessissa. Komission keskeisenä tavoitteena ensi vuodeksi on saada hyväksyntä mahdollisimman monelle jäljellä olevista ehdotuksista.

Lisäksi esitetään pieni määrä uusia aloitteita, joilla pyritään parantamaan EU:n tulevaisuudennäkymiä. Näihin aloitteisiin kuuluu muun muassa arvio Euroopan investointiohjelman toteutumisesta ja pohdinta-asiakirja siitä, miten varmistetaan Euroopan kestävyys tuleville sukupolville. Komission on tarkoitus esittää myös koordinoitu suunnitelma tekoälyn kehittämisestä Euroopassa, disinformaatiota koskeva toimintasuunnitelma, suositus eurooppalaisesta terveystietorekisteristä ja hormonaalisia haitta-aineita koskeva strategia. Lisäksi arvioidaan sisämarkkinoiden jäljellä olevia esteitä ja esitetään ajatuksia siitä, miten ne voitaisiin poistaa. Energiaunionin viimeistelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi esitetään strategia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä pitkällä aikavälillä ja raportoidaan energiaunionin tilasta ja akkuja koskevan toimintasuunnitelman etenemisestä.

Komissio esittää myös perustellun ehdotuksen määräenemmistöäänestysten lisäämisestä energian, ilmaston, verotuksen ja sosiaalipolitiikan aloilla. Oikeusvaltioperiaatetta koskevaa toimintakehystä ja euron kansainvälistä asemaa pyritään edelleen vahvistamaan. Komissio raportoi viisumien vastavuoroisuuden edistymisestä ja esittää ajatuksia EU-viestinnän kehittämisestä. Tämän lisäksi on toteutettava vielä toimenpiteitä EU:n säännöstön mukauttamiseksi brexitin yhteydessä. Komissio mukauttaa energiatehokkuustavoitteita 27 jäsenvaltion EU:ssa, tekee tarvittavat ehdotukset Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten viisumivaatimuksista brexitin jälkeen ja esittää jo ennen vuoden 2018 loppua tarvittavat delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset.

Tausta

Komissio laatii vuosittain työohjelman, jossa esitetään seuraavan vuoden aikana toteutettavat toimet. Työohjelmassa kerrotaan kansalaisille ja lakia säätäville toimielimille komission poliittisista sitoumuksista, joiden mukaisesti se esittää uusia aloitteita, peruuttaa aiemmin tehtyjä ehdotuksia ja tarkistaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä.

Vuoden 2019 työohjelman laatimista varten on kuultu Euroopan parlamenttia ja neuvostoa. Kuuleminen perustui parempaa lainsäädäntöä koskevaan toimielinten väliseen sopimukseen ja parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan puitesopimukseen sekä aiekirjeeseen, jonka puheenjohtaja Juncker ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans lähettivät 12. syyskuuta 2018 Euroopan unionin tilaa koskevan puheen jälkeen.

Euroopan parlamentti nimitti Jean-Claude Junckerin johtaman komission selkeiden poliittisten suuntaviivojen perusteella. Komission kymmenen painopistettä toimivat kehyksenä vuotuiselle suunnittelulle. Junckerin komissio on keskittynyt vuotuisissa työohjelmissaan alusta lähtien muutamiin keskeisiin aloitteisiin, jotka tuottavat selvästi lisäarvoa EU:n tasolla ja jotka ovat välttämättömiä, jotta sovitut prioriteetit voidaan toteuttaa. Komission työohjelmassa on ollut tällä viisivuotiskaudella enintään 26 ensisijaista aloitetta vuodessa. Edellisen komission viimeisen vuoden työohjelmassa aloitteita oli noin 100.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia komission työohjelmasta vuodelle 2019

Tietokooste komission työohjelmasta

Tietokooste: Komission työohjelma vuodelle 2019 – uudet aloitteet

Tietokooste: Komission työohjelma 2019 – REFIT-aloitteet ja ensisijaiset vireillä olevat ehdotukset

Komission työohjelma vuodelle 2019 – keskeiset asiakirjat

 

 

IP/18/6147

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar