Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja uruchamia narzędzie internetowe, aby mierzyć stopień powiązań między Europą a Azją

Bruksela, 19 października 2018 r.

W dniu dzisiejszym, na zakończenie 12. szczytu Azja-Europa (ASEM) w Brukseli, Komisja Europejska przedstawiła Portal na rzecz połączeń z ASEM służących zrównoważonemu rozwojowi – internetowe narzędzie oferujące wiele danych na temat stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych między obu kontynentami.

Portal na rzecz połączeń z ASEM służących zrównoważonemu rozwojowi, wraz z opublikowanym jednocześnie sprawozdaniem, oferuje wgląd w sieć powiązań między 30 państwami europejskimi, 19 krajami azjatyckimi, Australią i Nową Zelandią (państwa należące do ASEM). Jak wynika z badania uzupełniającego, związki między krajami ASEM są silniejsze niż ich relacje z resztą świata, ale wciąż nie osiągnęły pełnego potencjału.

Komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics, odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze (JRC), powiedział: Połączenia w Europie i w Azji są obecnie pięć razy większe niż te między Europą a Azją. Potencjał zwiększenia tych powiązań jest zatem dla nas znaczny. Portal na rzecz połączeń z ASEM służących zrównoważonemu rozwojowi, opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji, może odegrać kluczową rolę w pomaganiu decydentom, przedsiębiorstwom, inwestorom i naukowcom w identyfikowaniu luk we współpracy, a także w wypracowywaniu pomysłów dotyczących sposobów ich rozwiązywania.

Portal zawiera również szczegółowe informacje na temat poszczególnych krajów i ich stosunków dwustronnych z innymi partnerami. Stanowi on też wspólny punkt dostępu do danych pomocnych dla decydentów, badaczy naukowych, przedsiębiorstw, obywateli i innych zainteresowanych stron. Dzięki możliwości identyfikowania powiązań i luk we współpracy portal można wykorzystywać do promowania powiązań handlowych i społecznych.

To nowe narzędzie pokazuje, że istnieje znaczny niewykorzystany potencjał:

  • międzykontynentalna współpraca gospodarcza między Europą a Azją stanowi jedynie 20 % całkowitej współpracy gospodarczej ASEM, a pozostała część jest ograniczona do współpracy wewnątrz Europy i Azji.

  • Choć wymiana towarowa między Europą i Azją wynosi rocznie ponad 1,3 bln euro, główne przepływy handlowe odbywają się nadal wewnątrz tych bloków gospodarczych.

  • Prawie 78,1 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pomiędzy Europą i Azją to wciąż mniej niż 30 % wszystkich BIZ w ASEM.

We wzajemnych powiązaniach chodzi jednak nie tylko o korzyści gospodarcze. Badanie wykazało również, że państwa lepiej powiązane z innymi cechuje niższy poziom ubóstwa, większa równość społeczna i mają one więcej studentów szkół wyższych. Państwa, które mają bliskie powiązania z innymi, charakteryzuje też większy stopień wolności prasy i niższy poziom korupcji, ich mniejszości mają lesze możliwości integracji i działa w nich więcej organizacji pozarządowych.

W celu poprawy jakości sieci połączeń niezbędne są silne kontakty instytucjonalne i polityczne, a w większości przypadków nie są one uzależnione od wielkości gospodarki danego kraju. Przykładowo handel dwustronny jest pozytywnie skorelowany nie tylko z umowami handlowymi, ale również ze stosunkami na szczeblu ambasad, a te z kolei wiążą się z większą mobilnością studentów. Jednocześnie ruch bezwizowy wiąże się z większą liczbą międzynarodowych połączeń lotniczych i z większą współpracą w dziedzinie badań naukowych.

Kontekst

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej stworzyło Portal na rzecz połączeń z ASEM służących zrównoważonemu rozwojowi jako naukowy wkład w 12. szczyt ASEM.

W portalu zgromadzone są w jednym miejscu liczne dane o wzajemnych powiązaniach, pochodzące z szeregu międzynarodowych źródeł i badań naukowych i dotyczące 51 krajów ASEM (30 państw europejskich, 19 krajów azjatyckich, Australii i Nowej Zelandii). W portalu tym po raz pierwszy w centrum uwagi znajduje się sieć połączeń służących zrównoważonemu rozwojowi.

Na dwa indeksy portalu składa się łącznie 49 wskaźników: m.in. liczba przejść granicznych, jakość połączeń sieciowych, liczba ambasad, bariery techniczne w handlu, osoby posługujące się tymi samymi językami, emisja CO2 na mieszkańca oraz odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się. „Indeks jakości sieci połączeń” mierzy transgraniczne połączenia fizyczne, ekonomiczne i finansowe, polityczne, instytucjonalne i międzyludzkie. „Indeks zrównoważoności” mierzy, w jakim stopniu sieci połączeń przyczyniają się do celów zrównoważonego rozwoju. 

Więcej informacji:

Portal na rzecz połączeń z ASEM służących zrównoważonemu rozwojowi

Zestawienie informacji dotyczące portalu na rzecz połączeń z ASEM

Sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego „Badanie połączeń z ASEM służących zrównoważonemu rozwojowi. Co łączy Azję i Europę?”

Nagranie wideo

 

 

IP/18/6144

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar