Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

UE i Singapur zacieśniają więzi gospodarcze i polityczne

Bruksela, 19 października 2018 r.

Unia Europejska i Singapur podpisały dzisiaj trzy umowy pogłębiające ich relacje w zakresie polityki, handlu i inwestycji. To znaczący krok znamionujący umacnianie obecności UE w ważnym, szybko rozwijającym się regionie.

Podpisane dziś umowy to: umowa handlowa UE-Singapur, umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem oraz umowa ramowa o partnerstwie i współpracy.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział: Podpisanie umów UE-Singapur to kolejne wymowne posunięcie podobnie myślących partnerów zmierzające do obrony i promocji międzynarodowego systemu opierającego się na zasadach, współpracy i multilateralizmie. Umowa handlowa otworzy nowe możliwości przed europejskimi producentami, pracownikami, rolnikami i konsumentami, odwzorowując osiągnięcia Komisji i podobnie myślących partnerów w innych częściach świata. Nasza zbiorowa determinacja w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom zostanie umocniona dialogiem politycznym.

Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji, dodała: Singapur jest dla Unii Europejskiej partnerem nie tylko ze względu na rozwijające się między nami więzy gospodarcze. To kluczowy gracz w regionie i poza nim. Umowa o partnerstwie i współpracy pozwoli nam ściślej łączyć siły we wspólnych działaniach, które już teraz prowadzimy, między innymi walcząc ze zmianami klimatu i przestępczością zorganizowaną. Dzisiejszy znaczący krok naprzód w zacieśnianiu naszych stosunków dwustronnych wpłynie pozytywnie na naszych obywateli i na regiony poza naszymi granicami. 

Komisarz ds. handlu, Cecilia Malmström, powiedziała: Umowy z Singapurem – naszym największym partnerem handlowym w regionie – są dla UE kolejnym przełomem. Jako pierwsze takie umowy między UE a członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej otworzą wiele nowych możliwości przed naszymi eksporterami. Podobnie jak wszystkie nasze ostatnie porozumienia, także i te wykraczają poza ustalenia gospodarcze i manifestują silne zobowiązanie do wspierania praw człowieka i praw pracowniczych oraz do ochrony środowiska. W tym trudnym dla świata okresie potrzebujemy silnych sojuszników takich jak Singapur, aby utrzymać światowy system handlu oparty na zasadach.

Spośród państw ASEAN Singapur jest bez wątpienia największym partnerem UE – w 2017 r. wartość dwustronnego handlu towarami wyniosła 53,3 mld euro, natomiast w 2016 r. dwustronny handel usługami osiągnął wartość 44,4 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 000 przedsiębiorstw z UE prowadzących stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur jest ponadto głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W 2016 r. wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła 256 mld euro.

Umowa handlowa z Singapurem usunie niemal wszystkie pozostałe cła na produkty unijne, uprości procedury celne oraz ustanowi zasady i wysokie standardy. Uprości handel towarami takimi jak elektronika, produkty spożywcze czy lecznicze, stymulując jednocześnie zielony wzrost. Otworzy rynek na usługi między innymi w zakresie telekomunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. Umowa zawiera także obszerny rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi ustanawiający najwyższe standardy ochrony pracowników, bezpieczeństwa, ochrony konsumenta i środowiska oraz przewidujący zacieśnienie współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu.

Umowa o ochronie inwestycji obejmuje wszystkie aspekty nowego podejścia UE do ochrony inwestycji i mechanizmów jej egzekwowania. Zapewni wysoki poziom ochrony inwestycji, zabezpieczając jednocześnie prawo UE i Singapuru do regulowania i realizacji celów polityki publicznej, takich jak ochrona zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska.

Umowy o handlu i inwestycjach stanowią pierwszy krok na drodze do przyszłej umowy międzyregionalnej UE z ASEAN-em.

Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy podpisana przez wysoką przedstawiciel Unii i wiceprzewodniczącą Komisji, Federikę Mogherini oraz Viviana Balakrishnana, ministra spraw zagranicznych Singapuru, pozwoli obydwu stronom zacieśnić polityczną, gospodarczą i sektorową współpracę w wielu dziedzinach, między innymi: środowiska, zmian klimatu, energii, edukacji i kultury, zatrudnienia i spraw społecznych, nauki i technologii, transportu oraz walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Poprawi ponadto współpracę na arenie międzynarodowej – na której zarówno Singapur, jak i UE odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę – zapewniając większą spójność w mierzeniu się z globalnymi wyzwaniami. Umowa powołuje Wspólny Komitet, którego rolą będzie zapewnienie jej wdrożenia i sprawnego funkcjonowania.

Umowa o partnerstwie i współpracy z Singapurem jest czwartą tego rodzaju umową podpisaną z członkiem ASEAN po umowach zawartych z Indonezją, Filipinami i Wietnamem. Zastąpi ona obecne ramy prawne, tj. umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a państwami członkowskimi ASEAN z 1980 roku.

Dalsze kroki

Umowy o handlu i inwestycjach zostaną przekazane do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu. Umowa handlowa może zatem wejść w życie jeszcze przed upływem obecnej kadencji Komisji Europejskiej w 2019 r., podczas gdy umowa o ochronie inwestycji będzie dodatkowo podlegać procedurom ratyfikacji w państwach członkowskich Unii. Umowa o partnerstwie i współpracy, zanim formalnie wejdzie w życie, będzie musiała zostać ratyfikowana przez państwa członkowskie UE, a następnie zostanie przedłożona Parlamentowi Europejskiemu. 

Więcej informacji:

Delegatura Unii Europejskiej w Singapurze

Umowy o handlu i inwestycjach między UE a Singapurem

Misja Unii Europejskiej w ASEAN-ie

Relacje UE–ASEAN – nota informacyjna

IP/18/6139

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar