Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU og Singapore uddyber deres økonomiske og politiske forbindelser

Bruxelles, den 19. oktober 2018

Den Europæiske Union og Singapore har i dag undertegnet tre aftaler, der bringer deres politiske og handels- og investeringsmæssige forbindelser op på et nyt niveau. Samlet set udgør de et vigtigt skridt i retning af en øget EU-tilstedeværelse i en hurtigt voksende og betydningsfuld region.

De aftaler, der undertegnes i dag, er handelsaftalen mellem EU og Singapore, investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Singapore og rammeaftalen om partnerskab og samarbejde.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Undertegnelsen af aftalerne mellem EU og Singapore er endnu et stærkt signal fra ligesindede partnere om at forsvare og fremme et internationalt system, der er baseret på regler, samarbejde og multilateralisme. Handelsaftalen vil skabe nye muligheder for europæiske producenter, arbejdstagere, landbrugere og forbrugere, hvilket afspejler det arbejde, som denne Kommission har udført med andre ligesindede partnere i hele verden, samtidig med at vores fælles vilje til at imødegå globale udfordringer styrkes gennem politisk dialog."

EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, udtaler: "Det er ikke kun af hensyn til vores voksende økonomiske forbindelser, at Den Europæiske Union samarbejder med Singapore, men også fordi Singapore er en vigtig aktør i regionen og resten af verden. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen vil gøre det muligt for os at styrke det fælles arbejde, vi allerede er i færd med at udføre, lige fra modvirkning af klimaændringer til bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Det vigtige skridt, vi i dag tager i vores bilaterale forbindelser, har en positiv indvirkning på vores borgere og de regioner, der ligger uden for vores grænser.

EU's kommissær med ansvar for handel, Cecilia Malmström, udtaler: "Disse aftaler med Singapore – vores største handelspartner i regionen – er endnu en milepæl for EU. Aftalerne er de første af sin slags mellem EU og et medlemsland i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer og vil skabe nye betragtelige muligheder for vores eksportører. Disse aftaler – ligesom alle vores tidligere aftaler – rækker ud over vores økonomiske overvejelser og viser en stærk vilje til at fremme menneske- og arbejdstagerrettigheder og beskytte miljøet. I denne vanskelige periode på verdensplan har vi brug for stærke allierede som f.eks. Singapore for at opretholde det regelbaserede globale handelssystem."

I landesammenslutningen ASEAN er Singapore klart EU's største handelspartner med en samlet samhandel på 53,3 mia. EUR i varer (2017) og 44,4 mia. EUR i tjenesteydelser (2016). Over 10 000 EU-virksomheder er etableret i Singapore, som de bruger som knudepunkt til at betjene hele Stillehavsområdet. Singapore er desuden det primære sted for europæiske investeringer i Asien, og investeringerne har i de seneste år været hastigt stigende i begge retninger. De bilaterale investeringsbeholdninger nåede op på 256 mia. EUR i 2016.

Handelsaftalen med Singapore vil fjerne næsten al resterende told på visse EU-produkter, forenkle toldprocedurerne og etablere høje standarder og regler. Den forenkler handel med varer som f.eks. elektronik, fødevarer og lægemidler og fremmer samtidig grøn vækst. Der åbnes op for markedet for tjenesteydelser som f.eks. telekommunikation, miljøtjenester og ingeniørvirksomhed. Den indeholder desuden et omfattende kapitel om handel og bæredygtig udvikling, der fastsætter de højeste standarder inden for arbejdsmarkeds-, sikkerheds-, miljø- og forbrugerbeskyttelse og styrker den fælles indsats på området for bæredygtig udvikling og klimaændringer.

Investeringsbeskyttelsesaftalen indeholder alle aspekter af EU's nye tilgang til investeringsbeskyttelse og håndhævelsesmekanismer. Den vil sikre et højt niveau af investeringsbeskyttelse, uden at det berører EU's og Singapores ret til at regulere og søge at opnå mål for den offentlige politik, f.eks. beskyttelse af folkesundheden, sikkerheden og miljøet.

Handels- og investeringsaftalerne udgør første byggesten på vejen mod en fremtidig regional aftale mellem EU og ASEAN.

Rammeaftalen om partnerskab og samarbejde, som undertegnes af EU's højtstående repræsentant og næstformand, Federica Mogherini, og hendes modpart, Singapores udenrigsminister Vivian Balakrishnan, vil give EU og Singapore mulighed for at styrke det politiske, økonomiske og sektorspecifikke samarbejde på en lang række områder, bl.a. miljø, klimaændringer, energi, uddannelse og kultur, beskæftigelse og sociale anliggender, videnskab og teknologi, transport og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet. Den vil styrke samarbejdet om globale udfordringer, hvor både Singapore og EU spiller en stadig større rolle, og den vil imødegå disse udfordringer på en mere sammenhængende måde. Med aftalen nedsættes et blandet udvalg, der skal sikre, at aftalen fungerer og gennemføres korrekt.

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Singapore er den fjerde aftale af sin slags, der indgås med et ASEAN-land, efter aftalerne med Indonesien, Filippinerne og Vietnam. Den træder i stedet for de gældende retlige rammer i samarbejdsaftalen fra 1980 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og medlemslandene i ASEAN.

Næste skridt

Handels- og investeringsaftalerne vil blive sendt til Europa-Parlamentet med henblik på godkendelse. Handelsaftalen vil således kunne træde i kraft inden udløbet af Europa-Kommissionens nuværende mandatperiode i 2019, mens investeringsbeskyttelsesaftalen også skal ratificeres af medlemsstaterne. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen skal ratificeres af EU-medlemsstaterne og forelægges for Europa-Parlamentet, inden den formelt træder i kraft. 

Yderligere oplysninger

Den Europæiske Unions delegation i Singapore

Handels- og investeringsaftalerne mellem EU og Singapore

Den Europæiske Unions ASEAN-mission

Faktablad om forbindelserne mellem EU og ASEAN

IP/18/6139

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar