Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Digitaalne ühtne turg: Euroopa filmide kataloog sidusjuurdepääsu hõlbustamiseks

Lyon, 18. oktoober 2018

Lyonis toimuval rahvusvahelisel filmimessil tutvustab digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel täna Euroopa filmide kataloogi prototüüpi, mis on strateegia #Digital4Culture juhtalgatus ning osa Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 ettevõtmisest.

Kataloogi koostamist toetab Euroopa Audiovisuaalvaldkonna Vaatluskeskus ning kataloogist saavad erialainimesed, ametiasutused ja kodanikud teavet Euroopa filmide ja nende kättesaadavuse kohta veebis kõigi Euroopa Liidu riikide tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste pakkujate juures.

Volinik Mariya Gabriel ütles: „Meie kohustus on teha kõik, et Euroopa teosed jõuaksid võimalikult paljude vaatajateni. Digitehnoloogiale üleminekul on kultuurisektorile suur positiivne mõju nii majanduslikul kui ka sotsiaalsel tasandil. Euroopa filmide kataloogi ja laiemalt ka strateegia #Digital4Culture eesmärk on kasutada ära digitehnoloogia ja kultuuri viljakast koostööst tulenevad võimalused.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lisas: „Euroopa kultuuripärand hõlmab lisaks mälestistele, kirjandusele, maalidele ja mitmesugustele traditsioonidele ka meie erakordselt rikkalikku filmipärandit. Ma toetan Euroopa kultuuripärandi aasta algatust, mis hõlbustab juurdepääsu arvukatele Euroopa vanadele ja uutele filmidele.“

Euroopa Liidus on tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste raames pakutavate filmide seas Euroopa filmide osatähtsus täna vaid ligikaudu 25 %. Riiklikud andmebaasid on mõnel pool küll loodud, kuid Euroopa tasandil sellist andmebaasi ei ole. Euroopa on kinomaailmas oluline tegija. Ajavahemikul 2007–2016 toodeti Euroopas 18 000 filmi, toodangu kogumaht kasvas samal perioodil 47 % – 2007. aastal toodeti 1444 mängufilmi ja 2016. aastal oli see arv juba 2124.

Kataloogist on praegu valminud vaid prototüüp, mis sisaldab andmeid 115 tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste pakkuja ja 35 000 Euroopa filmi kohta. Beetaversiooni käivitamine on kavandatud 2019. aasta kevadeks ning lõplik versioon peaks valmima järgmise aasta lõpuks. 

Mitmekordne kasu 

Kataloogi loomist rahastatakse Euroopa audiovisuaalsektorit toetavast programmist MEDIA ning kataloogi saavad kasutada nii kodanikud, erialainimesed kui ka ametiasutused. Kataloog on mitmeti kasulik:

  • kodanikele muutuvad Euroopa filmid tänu rikkalikule ja mitmekesisele virtuaalsele hoidlale kogu ELis paremini nähtavaks,

  • erialainimesed – autorid ja tootjad – saavad infot, millises riigis ja milliste teenusepakkujate poolt nende filme voogedastuses näidatakse; levitajad, kes soovivad näidata Euroopas toodetud filme laiemale publikule, saavad teavet teenusepakkujate kohta, kes sarnaseid filme voogedastusena näitavad, ja kes võiksid seega olla huvitatud levitajate uutest filmidest; tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste pakkujad saavad veebipõhist infot muudes riikides näidatavate Euroopa filmide kohta, mis võiks huvitada ka nende kliente,

  • ametiasutused saavad teavet veebikeskkonnas legaalselt pakutavate Euroopa filmide kohta; eelkõige saavad toetusfondid ja filmiagentuurid teavet selle kohta, kas filmid, mida nad toetavad, on vaatajatele tõepoolest kättesaadavad ja kas neid näidatakse teistes liikmesriikides; pikemas perspektiivis on õigusaktide loojatel kataloogi näol vahend, mis võimaldab kontrollida hiljuti läbi vaadatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamist, millega kehtestati Euroopa filmide näitamise osatähtsuseks vähemalt 30 %, et suurendada ja parandada Euroopa filmide kättesaadavust internetis.

Taustteave

Algatus on osa strateegiast #Digital4Culture ja Euroopa kultuuripärandi aastaks kavandatud 2018. aasta programmist. Digirevolutsioon annab võimaluse jõuda kunstiloomingu uute ja innovatiivsete vormideni, pakub laiemat ja demokraatlikumat juurdepääsu kultuurile ja kultuuripärandile ning loob uusi mooduseid kultuurisisule juurdepääsuks, selle tarbimiseks ja müümiseks. Neid arenguid arvese võttes tugineb ELi strateegia #Digital4Culture ettepanekutele, mille eesmärk on kaasajastada autoriõiguste valdkonda ja lihtsustada piiriülest juurdepääsu tele- ja raadiosaadetele veebi kaudu (teemad, mida Euroopa Parlament ja nõukogu praegu arutavad), ning mis on kooskõlas digitaalse ühtse turu strateegiaga.

Euroopa filmide kataloogi loomist toetatakse programmi „Loov Euroopa“ allprogrammi MEDIA kaudu. 27 aasta jooksul on programmi MEDIA toetusel toodetud enam kui 2000 mängu- ja dokumentaalfilmi, teleseriaali ja hiljuti ka animafilmi ning korraldatud nende levitamist. Komisjon teeb ettepaneku suurendada järgmiseks eelarveperioodiks 2021–2027 programmi MEDIA eelarvet 30 %, st 1,2 miljardi euro võrra. Eelolevatel aastatel investeeritakse rohkem Euroopa teoste rahvusvahelisse reklaami ja levisse ning innovaatiliste esitamisviiside ja virtuaalreaalsuse arendamisse.

Lisateave

Teabeleht: Euroopa filmide veebipõhine kataloog

#Digital4Culture strateegia

Euroopa kultuuripärandi aasta veebileht

Teabeleht: Programm Meedia / mitmeaastane finantsraamistik

Teabeleht: Programm MEDIA / Mängu- ja dokumentaalfilmid

IP/18/6134

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar