Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Klimatförändring: EU-kommissionen och Bill Gates-ledda Breakthrough Energy lanserar en investeringsfond för ren energi på 100 miljoner euro

Bryssel den 17 oktober 2018

EU-kommissionen och Breakthrough Energy har i dag undertecknat ett samförståndsavtal om upprättande av Breakthrough Energy Europe (BEE) – en gemensam investeringsfond som ska hjälpa innovativa europeiska företag att utveckla radikalt ny teknik för ren energi och introducera denna på marknaden.

Med detta initiativ vidtar kommissionen åtgärder för att även fortsättningsvis leda kampen mot klimatförändring, leva upp till Parisavtalet och främja en effektiv energianvändning, vilket ger en tydlig signal till kapitalmarknaderna och investerare att den globala omställningen till en modern och miljövänlig ekonomi är här för att stanna.

– Europa måste fortsätta att leda kampen mot klimatförändring, på hemmaplan och runt om i världen, säger EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker. Vi måste driva på moderniseringen av Europas ekonomi och industri så att vi kan uppnå de ambitiösa mål som satts för att skydda vår planet. Att samla offentliga och privata investeringar i ny, innovativ teknik för ren energi är av avgörande betydelse för att uppnå långsiktiga lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Om Europa ska ha en framtid som kan garantera välstånd för alla måste den vara hållbar.

– Med tanke på den omfattning och hastighet som är nödvändig för att uppnå våra klimatmål krävs det innovativt tänkande och kraftfulla åtgärder, säger Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen. Detta nya verktyg för offentlig-privata investeringar har inte bara skapats på rekordtid, utan kommer också att vara ett exempel på hur vi förenar våra krafter för att skynda på banbrytande innovationer i Europa.

– Vi lever upp till vårt åtagande att stimulera offentligt-privat samarbete för finansiering av innovation för ren energi, säger forskningskommissionär Carlos Moedas. Fonden på 100 miljoner euro riktar sig till innovatörer och företag inom EU med potential att åstadkomma betydande och permanenta minskningar av växthusgasutsläpp.

– Vi behöver ny teknik för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringen, säger Bill Gates, ordförande för Breakthrough Energy Venture. EU har visat prov på värdefullt ledarskap genom att göra imponerande investeringar i forskning och utveckling. Forskare och företagare som håller på att ta fram nya innovationer för att motverka klimatförändringen behöver kapital för att bygga företag som kan leverera dessa innovationer till den globala marknaden. Breakthrough Energy Europe är utformat för att tillhandahålla detta kapital.

Breakthrough Energy Europe kopplar ihop offentlig finansiering med långsiktigt riskkapital så att ren energi, forskning och innovation kommer ut på marknaden snabbare och effektivare. Med 100 miljoner euro kommer fonden att fokusera på att minska utsläppen av växthusgaser från och förbättra energieffektiviteten på områdena elektricitet, transport, jordbruk, tillverkning och byggnader. Det är ett pilotprojekt som kan tjäna som modell för liknande initiativ inom andra tematiska områden.

Breakthrough Europe väntas vara i drift under 2019. Hälften av kapitalet kommer att komma från Breakthrough Energy och den andra hälften från InnovFin – finansieringsinstrument för riskdelning inom ramen för Horisont 2020, EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation.

Bakgrund

Eftersom vår planet i allt större utsträckning står inför oförutsägbara konsekvenser av klimatförändring och resursutarmning krävs brådskande åtgärder för anpassning till en mer hållbar modell. EU är globalt ledande i klimatarbetet och spelade en avgörande roll när det gäller att skapa den koalition med höga ambitioner som banade väg för Parisavtalet i december 2015. Kommissionen har redan lagt fram lagförslag för att infria EU:s löfte att minska sina utsläpp med minst 40 % till 2030. Utöver att uppdatera och stärka sin energi- och klimatlagstiftning tar EU fram åtgärder som ska stimulera investeringar, skapa jobb samt stärka och modernisera industrin. Kommissionen arbetar för närvarande på den långsiktiga strategin för att minska utsläppen av växthusgaser. Förslaget kommer att offentliggöras i november 2018, i god tid före klimatkonferensen COP24 i Katowice, Polen.

I anslutning till klimatkonferensen COP21 i Paris lanserade världens ledare initiativet Mission Innovation, ett internationellt partnerskap för att påskynda innovationer för ren energi och vidta långsiktiga globala åtgärder mot klimatförändringarna.

Genom att gå med i initiativet Mission Innovation åtog sig 23 länder och Europeiska kommissionen (på EU:s vägnar) att fördubbla sin finansiering av forskning och innovation inom ren energi till omkring 30 miljarder USD per år senast 2021.

Vid samma tillfälle meddelade en grupp investerare från tio länder sin avsikt att ta innovationer från laboratorium till marknad genom att i stor skala investera långsiktigt i teknikutveckling på ett tidigt stadium i länder som deltar i Mission Innovation. Därmed bildades Breakthrough Energy Coalition.

I december 2017, under toppmötet One Planet Summit i Paris, meddelade Breakthrough Energy att man avsåg testa offentlig-privata partnerskap med fem medlemmar i Mission Innovation, däribland EU-kommissionen.

Läs mer

Pressmeddelande: Internationellt ministermöte visar betydelsen av Mission Innovation för att påskynda omställningen till ren energi (engelska)

Pressmeddelande: Mission Innovation lanserar nya initiativ vid toppmötet One Planet Summit för att främja offentlig-privat samarbete (engelska)

Bill Gates: Fyra tecken på att klimatarbetet går framåt (engelska)

Handlingsplan för en grönare och renare ekonomi 

 

 


 

IP/18/6125

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar